Chrudimský návod, jak dospět k titulu Historické město roku

Jako vítěz soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byla v dubnu na Pražském hradě Historickým městem roku 2013 vyhlášena Chrudim.

K revitalizaci své památkové zóny přistoupili v Chrudimi již v roce 1991, tedy ještě před vznikem Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (1992) v agendě Ministerstva kultury. Stalo se tak i díky Mgr. Petru Řezníčkovi, který byl v roce 1990 zvolen místostarostou zodpovědným za oblast kultury, a proto řešil také otázky spojené s památkami ve městě. Od roku 1993 vedl pracovní skupinu pro regeneraci chrudimské MPZ a v jejím čele zůstal i po roce 2010, kdy byl zvolen starostou.

LÉTY PROVĚŘENÝ SYSTÉM PÉČE O PAMÁTKY NA ÚZEMÍ MĚSTA

Systém péče o památky v Chrudimi se opírá o průběžné sledování stavu památek v MPZ i dlouholeté tipování a evidenci těch, které jsou vhodné k opravě. Zabývá se tím městský odbor investic se zástupci územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu (ÚOP NPÚ) v Pardubicích.

Už rok před podáním žádosti města o dotaci z ministerského programu regenerace požádá odbor školství, kultury a památkové péče vlastníky vytipovaných objektů, aby mu sdělili své záměry ohledně jejich další údržby či oprav. »Požadujeme i odhad nákladů na případnou realizaci vycházející ze zpracovaného rozpočtu. Do výčtu památek, které připadají v úvahu na podporu z programu regenerace zařazujeme i objekty v majetku města,« dodává starosta.

Pak pracovní skupina pro regeneraci MPZ posoudí celkový sumář a připraví žádost o dotaci Ministerstva kultury. Skupinu tvoří: zástupce vedení města (nyní starosta), radní – předseda historické komise, zastupitel – znalec v oboru obnovy památek, památkář (ÚOP NPÚ), pracovníci památkové péče městského úřadu, za veřejnost vlastník objektu z památkové zóny, zástupci stavebního úřadu a odboru investic i odboru školství, kultury a památkové péče.

Jakmile město obdrží z ministerstva informaci o výši přiznané dotace, pracovní skupina posoudí možnosti pro jednotlivé žadatele. »Bereme v potaz i to, jak je každá památka vedena v odborně zpracovaném Programu regenerace MPZ města Chrudim (schváleném zastupitelstvem města) 2013-2023, a hodnotíme stav jednotlivých objektů. Přidělení podílu z programu regenerace fyzickým osobám a církvím závisí i na jejich možnosti přispívat svými povinnými spolupodíly tak, aby z celkového přiznaného příspěvku byla řešena smysluplná ucelená část obnovy památky,« říká Petr Řezníček.

Z jednání skupiny vzejde návrh podléhající schválení radou města. Definitivní rozhodnutí je však na zastupitelstvu, jež schvaluje i konkrétní podíl města na opravě každé památky.

KVALITNÍ ZPRACOVATEL DOKUMENTACE JE NEZASTUPITELNÝ

Starosta vyzdvihuje fakt, že v naprosté většině případů se stanovisko města k obnově jednotlivých památek shoduje s názory a požadavky památkářů. »Do řešení případných problémů vstupuje městský architekt, jehož přínos oceňují jak pracovníci památkové péče, tak vlastníci příslušných památek,« konstatuje Petr Řezníček.

Podle jeho slov se včasná a otevřená komunikace s památkáři vyplatí, neboť vede k postupnému sjednocení názorů. »Ovšem zásadní roli při opravách památek hraje výběr kvalitního zpracovatele dokumentace, který může sehrát i roli mediátora celého procesu. Zpracovatelé dokumentace jako výchozí podklad své práce oceňují kvalitně zpracovaný Plán regenerace MPZ města Chrudim 2013-2023,« podtrhuje starosta.

NÁMĚTY NA ZMĚNU?

Petr Řezníček považuje vytvoření ministerského programu regenerace za velmi moudré rozhodnutí. Odhlédne-li starosta od faktu, že se během posledních let rok od roku výrazně snižuje státní příspěvek do tohoto programu, nemůže přehlédnout ani některé problémy, které s sebou čerpání peněz z programu regenerace přináší.

»Je to třeba povinnost poskytnuté peníze využít v daném roce, přičemž komplikovanost výběrových řízení podle platné legislativy je všeobecně známa. Podobně je tomu s neuznatelností některých nákladů, například na stavbu lešení, která nemůže být uplatněna v nákladech spojených s opravou památky apod.,« upozorňuje starosta. A dodává: »Nejsem ani pro to, aby ministerstvo určovalo minimální příspěvek na opravu. Určitě je vhodnější nechat rozhodování o výši příspěvku na úrovni města, kde znalost místních poměrů bývá podstatně lepší. Ošidné je i hodnotit daňovou výtěžnost. Na druhé straně má-li program regenerace podpořit opravy památek, měl by každý vlastník počítat s tím, že dostává jen motivační příspěvek a úhrada většiny nákladů stejně zůstane na něm samotném.«

VPUSŤTE ŽIVOT DO PAMÁTEK!

Na otázku, v čem spočívá recept Chrudimi na to, jak se stát Historickým městem roku, starosta Petr Řezníček shrnuje: »Soustavně, systematicky a trpělivě pracovat s vlastníky památkových objektů i památkáři. Poctivě a spravedlivě přistupovat k rozdělování prostředků z programu regenerace jednotlivým příjemcům. V neposlední řadě propagovat krásu a funkčnost opravených památek na území města, do nichž je třeba vpustit život.«

Od roku 1991, kdy v Chrudimi zahájili revitalizaci své památkové zóny, tam byly obnoveny či zachráněny nejvýznamnější památkově chráněné objekty. Milion korun, které město letos obdrželo za vítězství v soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ, použije na opravu severní části hradebního systému.

Péče o historické památky v Chrudimi řečí čísel

Od roku 1992, kdy začal fungovat Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) Ministerstva kultury, Chrudim s jeho pomocí a v rámci vlastního Programu regenerace městské památkové zóny Chrudim až dosud dokončila 58 akcí obnovy v celkové hodnotě 45,1 mil. Kč.

Ministerský program tuto částku dotoval 24,37 mil. Kč, město ze svého rozpočtu přidalo dalších 15,77 mil. Kč a zbytek – 4,95 mil. Kč – doplnili ze svých zdrojů vlastníci regenerovaných památek na území města.

Loni Ministerstvo kultury v rámci podpory ze svého Programu regenerace MPR a MPZ poskytlo Chrudimi dotaci 0,675 mil. Kč (tj. 0,16 % rozpočtu města). Město k této dotaci do svého vlastního programu regenerace přidalo dalších 0,787 mil. Kč (0,19 % ze svého rozpočtu). Pro obnovu některých památek město dlouhodobě využívá i dotace EU.

Celkem však v roce 2013 město Chrudim ze svého rozpočtu na obnovu všech objektů v MPZ (tedy nejen v rámci městského Programu regenerace) uvolnilo 1,37 %. Letos má být z rozpočtu města na obnovu všech objektů v MPZ vydáno1,33 % včetně využití 1 mil. Kč, který Chrudim obdržela za své vítězství v soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ (Historické město roku 2013) Ministerstva kultury.

Zdroj: město Chrudim

Během posledních čtyř let v Chrudimi mj. zrekonstruovali kostel sv. Josefa, v němž se dnes nachází jedinečné Muzeum barokních soch (snímek vlevo). Součástí dlouhodobé komplexní revitalizace městské památkové zóny byla rovněž obnova morového barokního sloupu Proměnění Páně (snímek vpravo) na Resselově náměstí (v pozadí kostel Nanebevzetí Panny Marie).

FOTO: ARCHIV MĚSTA CHRUDIM

Petr Řezníček na Pražském hradě s uměleckou plastikou z českého křišťálu vyrobenou ve sklárně Rückl Crystal v Nižboru – putovní trofejí letos udělenou Chrudimi jako Historickému městu roku 2013.

FOTO: ARCHIV MINISTERSTVA KULTURY

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *