Chyby ve vyúčtování dotací: Opravdu za ně mohou jen obce?

Během letošního ledna jsme na na www.obecuctuje.cz přijali 760 dotazů k transferům. Celkem od roku 2011 jsme však na této internetové adrese v rubrice Dotazy zodpověděli 4860 dotazů, jak je vznesly územní samosprávné celky ke konkrétním účetním případům jimi přijatých dotací, grantů, příspěvků apod.

Rovněž tato naše bilance potvrzuje obecně známou skutečnost, že téměř všem obcím chybí dostatek informací pro správné zaúčtování transferů. Nejčastěji se dotazy týkají těchto oblastí:

Okamžiky účtování – na podrozvahu, finanční vypořádání, zahájení značení výdajů účelovým znakem v rozdělení na nástroje (programy EU) a prostorové původy u úhrad výdajů k transferu.

Jaký má být zvolen číselný kód účelového znaku nebo nástroje.

Charakter dotace – investiční, neinvestiční, krátkodobá, dlouhodobá…

Nezpůsobilé (neuznatelné) výdaje – kde je lze zjistit.

Zároveň se téměř v každé smlouvě na transfer uvádí jako povinnost příjemce při účtování transferu dodržet české účetní předpisy (zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky, ČÚS a předpisy související). Porušení povinnosti se považuje za nedodržení smlouvy. Za nesprávné zaúčtování transferu je možné nařídit i celý odvod dotace – častěji se však odvod za »nesprávné účtování« pohybuje okolo 10 %.

V pokynu Generálního finančního ředitelství (GFŘ) D – 15 jsou uvedena různá porušení smluv na transfery a současně jsou tam určena procenta z transferů, v jaké výši nesmějí být odpuštěny odvody a penále.

Na množství nejasností u transferů má největší vliv nesoučinnost poskytovatelů transferů. Ta se projevuje i při křížových kontrolách k výkazu Pomocného analytického přehledu (PAP) v množství rozdílových chyb.

VYŽADUJME SOUČINNOST POSKYTOVATELE TRANSFERU

V pokynu GFŘ D – 15 je prokázána nesoučinnost poskytovatele případem, kdy se promíjí odvod i penále v plné výši.

Návrh řešení: Pokud obec podepíše smlouvu o poskytnutí transferu, případně přijme rozhodnutí, zpracuje vzápětí žádost na poskytovatele transferu o doplnění informací, která bude doručena prokazatelným způsobem (doručenka, datová schránka… ).

Komentář: »Jde o ‚tlak zdola‘ na zlepšení informačních toků k transferům. Informace uvedené výše jsou nezbytné pro správné zaúčtování transferu a napomáhají ke snížení rizik odvodů a penále.

V případě, že žádosti ze strany obcí o doplnění informací budou neúčinné (bez reakce ze strany poskytovatele), bude obec schopna doložením odeslání žádosti o informace na poskytovatele prokázat nesoučinnost poskytovatele. Tím by se jednalo o důvod hodný zvláštního zřetele (článek IV GFŘ D – 15) a měly by být prominuty penále i odvod transferu v souladu s uvedeným pokynem D -15.

Pokud většina obcí v pozici příjemce transferu pošle poskytovateli žádost o vysvětlení nejasností, tak by se mohlo konečně něco pohnout. Není důvod k obavám z takového postupu, toto není žádná petice. Taková žádost svědčí jen o odpovědném přístupu příjemce k naplnění požadavků poskytovatele. Není to moc práce a můžete hodně získat jen zasláním, i když neodpoví!«

Dále byly na www.obecuctuje.cz ke stažení pro uživatele zpracovány vzory žádosti o poskytnutí součinnosti na poskytovatele transferů a vzory formulářů na doplnění náležitostí k přijatým transferům (tj.vzory přílohy k žádosti).

ÚČETNÍ PŘEDPISY NEDODRŽUJÍ SPÍŠE MINISTERSTVA A STÁTNÍ FONDY

Výsledky akce: Některé územní samosprávné celky se pokusily vyzvat k součinnosti poskytovatele transferů. Nemáme k dispozici všechny odpovědi, které od nich obce obdržely. Nicméně poskytovatelé často odpovídají v tom smyslu, že za účetnictví odpovídá obec – a jestliže neví, jak transfer účtovat, ať se zeptá příslušného kraje, který má obci poskytovat metodické vedení.

Taková odpověď ze strany poskytovatele však svým obsahem neřeší problém potřebných informací ke správnému zaúčtování přijatého transferu. Obce účetnictví většinou umějí, postupují v souladu s předpisy včetně českých účetních standardů. Problém je, že účetní předpisy spíše nedodržují poskytovatelé dotací, a to především ministerstva a státní fondy. Jeden státní fond na žádost o poskytnutí informací pro správné zaúčtování dotací dokonce odpověděl, že »není kompetentní«.

Takovou odpověď je možné chápat ve smyslu »nevíme, co vám poskytujeme«. Někteří poskytovatelé dotací byli schopni poslat jen položky rozpočtové skladby, které mají obce použít při příjmu dotace, a navíc byly chybné.

CO NAPOVÍDAJÍ I VÝSLEDKY KONTROL NKÚ

O tom, že organizační složky státu, např. ministerstva a státní fondy, nedodržují české účetní předpisy, svědčí i články o kontrolách provedených Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ), které se za poslední rok objevily na internetu nebo v ČTK. Dovolím si proto použít pouze několik citací z těchto zjištění NKÚ:

»Ministerstvo průmyslu a obchodu nesprávně zúčtovalo v Pomocném analytickém přehledu za rok 2012 zhruba 11 procent údajů. Tedy 71 miliard korun.«

»Kvůli nejednoznačnosti účetních předpisů nemohli kontroloři vyhodnotit správnost čtvrtiny údajů v přehledu Ministerstva průmyslu a obchodu v objemu 168 miliard korun. „Nejasná aplikace předpisů tak představuje největší riziko pro využitelnost údajů přehledu.« (ČTK.cz, 30. 12. 2013)

»Nejvyšší kontrolní úřad vytýká Ministerstvu pro místní rozvoj nesprávnosti v účetnictví v celkové výši 25,5 miliardy korun. Tato na první pohled výrazná částka vyplývá ze zaměření činnosti ministerstva na problematiku evropských fondů a z ní vyplývajících velkých objemů finančních toků.« (idnes.cz, 21. 5. 2014)

»TLAK ZDOLA« BY MĚL SÍLIT

Je zřejmé, že problém správnosti účtování je asi někde jinde než na obcích. Obce však na nekázeň v dodržování předpisů organizačních složek státu a státních fondů doplácejí při kontrolách dotací, kdy jsou sankcemi často trestány za chyby způsobené nedostatečnými informacemi ze strany poskytovatelů.

Proto ve svém zájmu by se obce se nadále měly všemi možnými cestami pokoušet o »tlak zdola« na zlepšení stavu v transferech, které jsou velmi rizikovou oblastí z hlediska sankcí s finančními dopady. Například důsledným dožadováním se úplných, včasných a správných informací potřebných pro správné účetní zobrazení a vykazování transferů.

IVANA SCHNEIDEROVÁ

auditor č. osvědčení 1840 Acha obec účtuje s.r.o.

Obce bývají často trestány sankcemi za chyby, které jsou však dány nedostatečnými informacemi ze strany poskytovatelů dotací.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *