Čím je pro obce výhodná přenesená správa systému VO?

I v obci s pouhými 25 světelnými zdroji, stejně jako například v krajské metropoli lze svěřit veřejné osvětlení do přenesené správy odborné firmě. Vybere-li radnice takového správce odpovědně, nejenže může ušetřit, ale zbaví se i mnoha starostí.

V čem vůbec spočívají přednosti přenesené správy veřejného osvětlení (VO) pro obce a města proti stavu, kdy si provoz a údržbu veřejného osvětlení radnice zajišťují vlastními silami?

Ing. Pavel Marek, technický ředitel společnosti CITELUM, a. s, která přenesenou správu VO považuje za hlavní předmět svého podnikání, odpovídá: »Smysl podnikatelského záměru spočívá v předání správy, obnovy, provozu, údržby a oprav systému veřejného osvětlení do našich rukou. Jde o komplexní zabezpečení správy, provozování a údržby systému VO. Veřejné osvětlení je veřejná infrastruktura a mnoho zástupců obcí si neuvědomuje, kolik povinností plyne už jen z jejího samotného vlastnictví. Správa znamená, že tyto povinnosti přebíráme a garantujeme jejich plnění. Pokud jde o samotný provoz a údržbu, pak k základním standardům patří kvalitní a rovnoměrné osvětlení všech veřejných prostranství v souladu s evropskými normami, dosažení minimální poruchovosti celkového počtu v objemu trvale pod 2 % nesvítících světelných bodů, zajištění bezpečnosti provozu elektrického zařízení systému VO a nepřetržitého výkonu bezplatné dispečerské služby, trvalá vysoká světelná účinnost instalovaných svítidel atd.«


Další důležitou částí je podle Pavla Marka plánování a realizace investic a financování prací, modernizací a investičních prací, ale i rychlé a kvalitní opravy, minimalizace nutnosti omezení chodců nebo silniční dopravy při těchto činnostech, snižování ekonomické náročnosti, trvalé zajišťování technického rozvoje zařízení VO apod.

Technický ředitel jedním dechem dodává, že neméně významné jsou nákupy a řízení spotřeby elektrické energie, sledování změn příkonů, komunikace a spolupráce s třetími osobami místo radnice, navrhování, sledování, dodržování koncepce rozvoje VO v dané lokalitě v rámci vývoje a trendů. »To vše v úzké spolupráci s vedením obce či města,« zdůrazňuje Pavel Marek.

DOBRÝ PASPORT JE ZÁKLADEM

Podrobně také vypočítává i to, co vše hraje roli při sjednávání ceny za službu přenesené správy veřejného osvětlení. Do hry přitom vstupuje mnoho aspektů a dat, jako je počet světelných bodů, typ používaného světelného zdroje, hodnota jejich příkonu, počet způsob ovládání systému VO – rozvaděčů, regulátorů, počet a typy stožárů včetně jejich rozdělení podle výšky, technický stav napájecí soustavy atd.

Pavel Marek se s námi oslovenými starosty shoduje v tom, že dříve, než radnice svěří své veřejné osvětlení do přenesené správy, měl by celý systém projít důkladnou a přesnou pasportizací. Z pasportu by následně měly vycházet nejen všechny výše uvedené údaje o veřejném osvětlení, nýbrž také třeba informace o stáří jednotlivých komponentů zařízení systému VO (včetně světelné dopravní signalizace, slavnostního osvětlení, městských hodin, městského rozhlasu či osvětlení přechodů pro chodce atd.). Tedy i výše vstupní investice, která zaručí, že veřejné osvětlení se dostane na požadovanou technickou úroveň. V neposlední řadě jde i o finanční údaje o systému VO a platbách, které jeho provozování vyžaduje.

VLASTNÍMI SILAMI, NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SPRÁVCE?

Nemůže provozování veřejného osvětlení vlastními silami přece jen být levnější? Petr Hudousek, starosta Rokytnice v Orlických horách, tvrdí, že nikoliv – alespoň v případě tohoto města. Na dokonalou správu VO by si podle starostova vyjádření beztak muselo najmout správce, neboť vlastními silami by kvalitní údržbu celého systému nebylo schopno zajistit. »Například nyní správce VO využívá i všímavosti občanů, kteří mohou poruchy hlásit na jím zřízenou zelenou linku. Velkou výhodou se stala modernizace našeho VO, na což jsme od jeho správce dokonce získali půjčku, a to za podobných podmínek, jako by byl úvěr od banky. Navíc bez nutnosti ručení a dalších administrativních překážek, které banky běžně požadují,« říká Petr Hudousek.

Podobně hovoří Ing. Miroslav Uchytil, starosta Chlumce nad Cidlinou. »Bylo by to naopak mnohem dražší,« tvrdí. »Řešení zdánlivě nevysvětlitelného je v tom, že oni mají daleko lepší smluvní podmínky za platbu energie jako významný hráč na energetickém trhu. Mají také vlastní výrobu veškerých komponent a jejich světelné zdroje jsou moderní a velmi úsporné.«

NAJATÉ FIRMĚ SE VYPLATÍ DOBŘE DBÁT O SVĚŘENÝ SYSTÉM VO

Jenže co když se firma spokojí se zakonzervováním dosavadního stavu VO, protože příjem za jeho správu má dlouhodobě zaručený, a nanejvýš bude zajišťovat nejnutnější opravy a údržbu systému? Petr Hudousek k tomu poznamenává: »Proto je důležité, aby si radnice pečlivě vyhodnotila, s jakou filozofií přenesené správy firma přichází. Pasuje-li se jen do role „údržbáře“, může být jeho projekt hodně diskutabilní a obci od starostí příliš neuleví. Jiný rozměr má nabídka, která vedle správy počítá i s periodickými modernizacemi VO (optimálně v horizontu každých 10 let) včetně zajištění výhodného financování. Důležité je klást důraz na snižování energetické náročnosti sítě VO při využití poznatků z vývoje v oblasti nových technologií.«

Miroslav Uchytil připojuje, že je nutné předem smluvně zajistit správcovy přímé investice do modernizace VO. »My jsme se na tom tak se správcem dohodli, díky čemuž je dnes veřejné osvětlení ve městě velmi moderní a občané jsou se službami správcovské firmy spokojeni,« potvrzuje starosta Chlumce nad Cidlinou.

Pavel Marek dodává: »Jedním z cílů naší spolupráce s radnicemi je investice do okamžitého zlepšení stavu VO a následného využití předností a úspornosti instalovaných nových zařízení a moderních technologií. Vstupujeme do dlouhodobého smluvního vztahu, a tak je přece v našem zájmu, aby provozní náklady byly co nejnižší. Ale také, aby zařízení bylo spolehlivé. Pro radnici je důležité, aby měla možnost postihovat případné nedostatky a aby oba parneři neustále projednávali veškeré skutečnosti či změny v koncepci, kterou si stanovili, a hledali tak nejvhodnější individuální řešení pro danou lokalitu.« Společnost CITELUM podle technického ředitele provozuje systémy VO i v obcích třeba jen s 25 světelnými body. »Každá obec je pro nás možný obchodní partner,« uzavírá Pavel Marek.

 

Díky přenesené správě veřejného osvětlení máme o problém méně, shodují se starostové

Petr Hudousek, starosta města Rokytnice v Orlických horách (okr. Rychnov nad Kněžnou): V roce 2005 jsme stáli před problémem, jak modernizovat dosluhující veřejné osvětlení (VO). Z několika nabízených řešení se nakonec jako nejvýhodnější jevila smlouva o jeho přenesené správě. Nabízela totiž také možnost úvěrování

při modernizaci VO včetně nákupu komponentů k VO za velmi zajímavé ceny. Výsledkem je bezproblémová správa VO. Počet světelných bodů se nám podařilo za tuto dobu rozšířit o zhruba dalších 70. Osobně bych určitě nevkládal do přenesené správy VO, které už prošlo kompletní modernizací. Tam skutečně stačí po určité období najmout údržbáře, který se občas projde po obci a vymění prasklé výbojky – mám přitom na mysli zejména malé obce a města. Pokud by někde jinde zvažovali, zda své VO převedou do přenesené správy, pak bych jim rozhodně doporučil také pečlivě si propočítat náklady, které s přenesenou správou souvisejí. Důležitou roli při rozhodování samozřejmě hraje míra zájmu vedení obce, aby byla funkčnost VO co nejlepší a provozně nenáročná.

Jaromír Moravec, starosta obce Sobíňov (okr. Havlíčkův Brod): Rozhodnutí o tom svěřit naše veřejné osvětlení do přenesené správy odborné firmě padlo již v roce 2005. Obec se pro tento krok rozhodla kvůli neutěšenému stavu VO, nesourodosti jednotlivých svítidel i absenci kvalifikovaných odborníků na ůdržbu. V obci máme 102 světelných bodů a čtyři zapínací místa. Samozřejmě jsme si propočítali, že pokud bychom měli provozovat VO sami v souladu s příslušnými předpisy, tak by naše náklady byly vyšší než při využití formy přenesené správy. Věřte, že náš rozpočet je tak napnutý, že zvažujeme každou položku. Díky rozhodnutí svěřit naše VO do přenesené správy odborné firmě, máme nyní MO zmodernizované, opravy se provádějí prakticky ihned, osvětlení splňuje všechny bezpečnostní i provozní předpisy a my máme o jednu starost méně.

Ing. Miroslav Uchytil, starosta města Chlumce nad Cidlinou (okr. Hradec Králové): Do roku 2003 jsme z úsporných důvodů svítili pouze polovinou světelných bodů tak, aby VO fungovalo především na křižovatkách silnic a ulic. V technických službách jsme měli pracovníky na průběžné opravy včetně vysokozdvižné plošiny. Celé VO bylo staré více než dvacet pět let a k poruchám docházelo velmi často. Když se objevili zástupci odborné společnosti s nabídkou, že rozsvítí všechny světelné body za stejné peníze, jako my platíme za polovinu světel, považovalií jsme to za moderní pohádku Z oříšku královny Mab, čili za velmi podezřelou nabídku. Zejména když vedle toho navíc ještě také slíbili provést pasportizaci celého systému, vyměnit všechna stará a často nefunkční svítidla i velké množství zkorodovaných stožárů. A to vše na své náklady! Nakonec jsme se však s firmou dohodli a smlouvu uzavřeli. Firma opravdu splnila slovo. Její investice činila více než 4 miliony korun. Příliš nehoruji pro prorůstání zahraničních firem do municipálního majetku, ale tohle se skutečně vyplatilo a pro nás to bylo něco jako výhra v loterii. Jako další bonus jsme dostali slavnostní vánoční nasvícení Klicperova náměstí a kostela Sv. Voršily v hodnotě zhruba 300 tisíc korun. Opravy případných poruch se okamžitě řeší do 24 hodin. A co bych poradil jinému městu, které se o přenesenou správu svého VO také zajímá? Každý starosta musí nejprve znát podrobně náklady na režii provozu veřejného osvětlení. Měl by mít také k dispozici kvalitní parport, popisující nutné budoucí investice do VO. Teprve potom může porovnat nabídku firmy. Jestliže si město pečlivě ověří, že nabídka provozovatele – a současně investora je pro město výhodnější, není co řešit. Musí jít do toho. V žádném případě nesmí u zastupitelstva převýšit názor, že »náš Franta«, by mohl přijít o práci, tedy ať to dál flikuje… Notabene, by ho odborná firma, která VO převezme do přenesené správy, beztak asi zaměstnala. Bohužel je pravdou, že ve většině měst a a obcí současné stožáry VO již drží pohromadě pouze barva. Prostě, většina veřejných osvětlení v republice už dožila a navíc svítidla v nich mají vysokou spotřebu energie při chabé svítivosti.

Ukázka veřejného osvětlení, které rekonstruoval jeho správce.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV CITELUM

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *