Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Další krůček k reprodukci požární techniky obcí

Už jen do 30. dubna mohou obce požádat Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR o účelovou dotaci na pořízení automobilové stříkačky pro svou jednotku požární ochrany.

Účelová dotace bude poskytnuta v roce 2013 a mohou na ni dosáhnout pouze jednotky požární ochrany kategorie JPO II a JPO III. Jak připomněl kpt. Ing. Jakub Nebesář z MV – GŘ HZS, dotace může být přiznána výlučně na pořízení cisternové automobilové stříkačky (CAS), a to jen pro typy CAS 7,5, CAS 10, CAS 15 a CAS 20. Vozidlo musí být pořizováno jako nové, na rekonstrukce požární techniky se letos účelová dotace nevztahuje.

Základními podmínkami pro získání účelové dotace je, že obec:

dosud neobdržela dotaci v rámci reprodukce požární techniky na pořízení CAS;

nevlastní CAS, která byla vyrobena po roce 2000.

OBCE PATRNĚ PŘIPLATÍ VÍCE

Dotace může činit jenom 70 % nákladů akce v běžném roce, čímž je ošetřeno, aby minimální příspěvek obce dosáhl výše 30 %. Kpt. Nebesář však připustil, že s ohledem na pořizovací ceny nových cisternových automobilových stříkaček a současným dotacím na úrovni 1 mil. Kč nezbytná spoluúčast obce patrně bude muset být podstatně vyšší než uváděných 30 %.

Pro rok 2013 se předpokládá pro účely dotace na reprodukci požární techniky čerpat prostředky v objemu 10 mil. Kč (tedy stejnou částku, která byla k dispozici pro letošní i loňský rok). Připomeňme, že v letech 2008, 2009 a 2010 se tyto účelové dotace pohybovaly v úplně jiných objemech, neboť činily 98, 75 a 100 mil. Kč.

Bodové hodnocení v rámci hodnoticích kritérií nepatrně zvýhodňuje obce s počtem obyvatel do jednoho tisíce a dále pak obce s počtem obyvatel od 1001 do 5000, resp. od 5001 do 10 000 před většími sídly. Nepatrně lepší bodové hodnocení má obec s jednotkou požární ochrany kategorie JPO II (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace a v níž jsou zařazeni členové, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání) než obec s jednotkou tyopu JPO III (jednotka sboru dobrovolných hasičů se členy, kteří službu v jednotce vykonávají dobrovolně, přičemž tato jednotka má územní působnost zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace).

V podmínkách pro možné přiznání účelové dotace se velmi konkrétně specifikují technické parametry jednotlivých typů cisternových automobilových stříkaček, jejichž nákup může být takto podpořen. Nicméně pokud si žadatel o dotaci hodlá pořídit příslušný typ CAS od renomovaného výrobce/prodejce, tato skutečnost v bodovém hodnocení zohledněna není.

Obec, která o účelovou dotaci požádá, bude zároveň muset prokázat, že je schopna své spolufinancování nákupu cisterny pokrýt z vlastních zdrojů. Naproti tomu se připouští možnost, aby obec jako tyto vlastní zdroje vykázala podporu z jiných dotačních titulů, například z úrovně kraje, z regionálního operačního programu apod.

ZÁJEM O ÚČELOVOU DOTACI NEPOLEVUJE

Podle kpt. Nebesáře není patrné, že by tradičně vysoký zájem obcí o dotaci v současné době ochaboval v souvislosti s jejich nynějšími napjatými rozpočty.

Kpt. Nebesář však zároveň upozornil: »Nejzávažnějším prohřeškem obcí, jimž byla účelová dotace přiznána, bývá pořízení požární techniky, která neodpovídá odsouhlasené technické specifikaci nebo nebyla certifikována ohledně shody s požadavky vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010.«

Více na: www.hzscr.cz/ pod odkazem Jednotky požární ochrany v horní liště.

Typy požární techniky podporované pro rok 2013 účelovou dotací obcím a maximální výše této dotace

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR vyhlásilo typy požární techniky, na něž v roce 2013 může být poskytnuta účelová dotace vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany.

Účelová dotace může být poskytnuta pouze pro jednotky požární ochrany kategorie JPO II a JPO III.

Účelová dotace může být poskytnuta na pořízení cisternové automobilové stříkačky (CAS), a to na CAS 7,5, CAS 10, CAS 15 nebo CAS 20.

Maximální výše účelové dotace činí 1 mil. Kč. Dotace může dosáhnout maximálně 70 % nákladů akce v běžném roce.

Základními podmínkami pro získání účelové dotace je skutečnost, že obec dosud neobdržela dotaci v rámci reprodukce požární techniky na pořízení CAS, a nevlastní CAS, která byla vyrobena po roce 2000.

Termín pro podání žádosti o dotaci je do 30. 4. 2012.

ZDROJ: MV – GŘ HZS ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *