Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Etický kodex úředníků má hlavně omezit korupci

Do vlastních vnitřních předpisů musí ministerstva a další ústřední i ostatní správní úřady zapracovat Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy a takto zpracovaný vnitřní předpis i veřejně publikovat. Etický kodex z dílny Ministerstva vnitra schválila 9. května vláda s tím, že jej...

Do vlastních vnitřních předpisů musí ministerstva a další ústřední i ostatní správní úřady zapracovat Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy a takto zpracovaný vnitřní předpis i veřejně publikovat. Etický kodex z dílny Ministerstva vnitra schválila 9. května vláda s tím, že jej hejtmanům, primátorům a starostům doporučila využít pro vytvoření etického kodexu na krajských, magistrátních, městských a obecních úřadech.

Dokument představuje jeden z bodů, které jsou zakotveny ve vládní protikorupční strategii.

Podle etického kodexu úředník a zaměstnanec veřejné správy například

nesmí při svém rozhodování a v souvislosti s rozhodováním přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné správy, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování;

se musí vyvarovat vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost;

jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém dozvěděl hodnověrným způsobem, je povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním řízení;

musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů veřejné správy, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost zaměstnavatele. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření na korupční jednání.

nevykonává veřejnou činnost, jež by mohla narušit důvěru veřejnosti v jeho schopnost nestranně plnit úkoly veřejné správy.

»Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a pracovním řádu. Zásadní porušování bude posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky,« praví se v závěru dokumentu.

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy bude zveřejněn formou přílohy ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *