EU navrhuje novou směrnici o koncesích

Několik let trvající diskuse o potřebě samostatné právní úpravy EU pro zadávání koncesí, které byly dosud zadávacími směrnicemi regulovány jen v minimálním rozsahu, vyvrcholily v prosinci 2011 zveřejněním návrhu zcela nové směrnice (společně s návrhem nových směrnic pro veřejné a sektorové...

Několik let trvající diskuse o potřebě samostatné právní úpravy EU pro zadávání koncesí, které byly dosud zadávacími směrnicemi regulovány jen v minimálním rozsahu, vyvrcholily v prosinci 2011 zveřejněním návrhu zcela nové směrnice (společně s návrhem nových směrnic pro veřejné a sektorové zadavatele).

Koncese je v návrhu definována jako úplatná písemně uzavřená smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních prací či poskytování služeb a protiplnění za ně spočívá buď pouze v právu využívat stavbu či služby, které jsou předmětem smlouvy, nebo v tomto právu společně s částečnou platbou od zadavatele. Právo využívat stavbu nebo služby v sobě musí zahrnovat přenos podstatného ekonomického provozního rizika na koncesionáře, přičemž za převzetí podstatného provozního rizika se považuje situace, v níž není zaručena návratnost investic nebo nákladů vynaložených při provozování díla nebo služeb, které jsou předmětem koncese. Návrh se má vztahovat na zadávání koncesí s předpokládanou hodnotou vyšší než 5 mil. eur veřejnými i sektorovými zadavateli; pro koncese na služby mezi 2,5 a 5 mil. eur mají platit pouze určité uveřejňovací povinnosti.


Směrnice nestanoví žádné konkrétní druhy koncesních řízení. Místo toho upravuje jen určité procedurální záruky (pravidla), které musí zadavatelé v koncesních řízeních dodržet. Koncesní řízení mj. podléhá povinnosti uveřejnění oznámení v Úředním věstníku EU.

Ve vztahu ke kvalifikaci koncesionářů směrnice stanoví obdobně jako směrnice o veřejných zakázkách důvody pro vyloučení (tj. základní kvalifikační předpoklady); u profesních, ekonomických a finančních a technických kvalifikačních předpokladů však nejsou stanoveny konkrétní výčty povolených požadavků, ty musí být pouze přiměřené pro zajištění, že uchazeč má právní postavení, finanční kapacitu a obchodní a technické schopnosti plnit koncesní smlouvu.

Návrh směrnice vyžaduje, aby koncese byly zadávány na základě objektivních kritérií, která zajistí shodu se základními zásadami a hodnocení nabídek v podmínkách účinné soutěže. Zadavatel může, aby vyhověl výše uvedeným požadavkům, využít kritérium ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Obdobně jako v návrhu nové směrnice pro veřejné zakázky je umožněno využít hodnocení pomocí nákladů životního cyklu anebo hodnotit u koncesí na služby organizaci, kvalifikaci a zkušenosti týmu určeného k plnění koncese.

Návrhem směrnice se mění rovněž přezkumné směrnice 89/665/EHS a 92/13/ES tak, že do jejich předmětu spadají i koncese zadávané podle nové směrnice.

Návrh obsahuje poměrně ambiciózní lhůtu pro transpozici do národních právních řádů, a to do 30. června 2014. Dopad nové směrnice v ČR však zřejmě nebude s ohledem na existenci koncesního zákona příliš velký, neboť s určitým zjednodušením můžeme konstatovat, že stávající koncesní zákon není s návrhem směrnice v rozporu.

Návrh nyní čeká projednání v Evropském parlamentu, přičemž v průběhu legislativního procesu může dojít k jeho změnám, a není ani vyloučeno, že směrnice nebude schválena vůbec.

DAVID DVOŘÁK
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. David Dvořák, LL.M., je partnerem MT Legal s. r. o., advokátní kanceláře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *