Jak na technické kvalifikační předpoklady

Při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ), jsou zadavatelé ve většině případů povinni požadovat po dodavatelích, kteří se chtějí ucházet o veřejnou zakázku, prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. Nesprávné nastavení kvalifikačních...

Při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ), jsou zadavatelé ve většině případů povinni požadovat po dodavatelích, kteří se chtějí ucházet o veřejnou zakázku, prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.

Nesprávné nastavení kvalifikačních předpokladů však může pro zadavatele znamenat komplikace v průběhu zadávacího řízení, které mohou vyústit až v sankce udělené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve formě pokuty, zákazu uzavřít vysoutěženou smlouvu, či dokonce zákazu plnit již uzavřenou smlouvu. O zmařených finančních nákladech na přípravu zadávacího řízení a ztraceném čase nemluvě. Jsou to přitom právě technické kvalifikační předpoklady (a dříve i finanční a ekonomické), ve kterých zadavatelé chybují nejčastěji.

Jak tedy tyto předpoklady správně vymezit?

SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH POŽADAVKŮ

Prokázání splnění kvalifikace je zadavatel povinen vyžadovat ve všech druzích řízení, s výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění. Splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů a předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit předmět veřejné zakázky musí zadavatel po dodavatelích požadovat vždy, jak u nadlimitních, tak podlimitních veřejných zakázek. Splnění technických kvalifikačních předpokladů smí zadavatel naopak požadovat pouze za předpokladu, že takový požadavek bezprostředně souvisí s předmětem veřejné zakázky, a je tedy opodstatněný.

Smyslem technických kvalifikačních předpokladů je zajistit, že zadavatel uzavře smlouvu na plnění veřejné zakázky pouze s někým, kdo je technicky schopný splnit předmět takové smlouvy řádně, kvalitně a včas. Technické kvalifikační předpoklady by se však neměly stát prostředkem diskriminace dodavatelů, ke které by mohlo dojít v případě, kdy by kvalifikační předpoklady byly nastaveny takovým způsobem, že by je dokázal splnit pouze úzký okruh dodavatelů z těch, kteří by jinak byli schopni řádně splnit předmět veřejné zakázky.

Pokud se však zadavatel rozhodne jejich splnění vyžadovat, musí postupovat podle § 56 ZVZ. Tento paragraf uvádí, odst. 1 až 3 výčet dokladů a informací, které je zadavatel oprávněn od dodavatelů v rámci technických kvalifikačních předpokladů požadovat, a to zvlášť pro veřejné zakázky na dodávky, služby i stavební práce. Zadavatel tak může požadovat např. předložení seznamu významných dodávek, služeb nebo stavebních prací, seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti, osvědčení o vzdělání dodavatele a odborné kvalifikaci vedoucích pracovníků odpovědných za vedení realizace stavebních prací atd. Je však třeba zdůraznit, že výčet uvedený v odst. 1 až 3 je pouze obecný a vyžaduje, aby byl konkretizován zadavatelem v souladu s § 56 ZVZ odst. 5. Bez takové bližší specifikace není nastavení technických předpokladů úplné, a tedy správné.

CO JE NUTNÉ DODRŽET

Zákon o veřejných zakázkách v § 54 odst. 5 písm. a) především ukládá zadavatelům, aby ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům stanovili rozsah požadovaných informací a dokladů.

To znamená, že zadavatel musí uvést, které z informací a dokladů uvedených v odst. 1 až 3 požaduje předložit. Zadavatel je oprávněn požadovat předložení jednoho, více nebo i všech dokladů či informací uvedených v odst. 1 až 3, vždy však pouze takových, které jsou ve vztahu k příslušné veřejné zakázce odůvodněné a neznamenají neopodstatněné omezení přístupu k veřejné zakázce. Pokud veřejná zakázka svým předmětem odpovídá více druhům veřejných zakázek (tedy např. veřejná zakázka spočívá jak ve stavebních pracích, tak v dodávce určitých technologií, atd.), může zadavatel požadovat předložení informací a dokladů pro každý druh veřejné zakázky zvlášť.

ZVZ v § 54 odst. 5 písm. b) dále požaduje po zadavatelích, aby ke každému technickému kvalifikačnímu předpokladu uvedli, jakým způsobem by měl být kvalifikační předpoklad prokázán. Zadavatel tak může požadovat předložení např. čestného prohlášení, které bude obsahovat popis technického vybavení, prostý seznam techniků, např. s podpisem dodavatele, předložení fotografie zboží o určité velikosti nebo kvalitě, certifikát o shodě určitého maximálního stáří atd. Zadavatel je povinen způsob prokázání splnění kvalifikačních předpokladů stanovit natolik konkrétně, aby dodavatelé získali jasnou představu o tom, jakou formou mají doklady a informace zadavateli předložit.

Ačkoliv je zadavatel povinen uvést požadovaný způsob prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, může se stát, že dodavatelé z objektivních důvodů nebudou schopni takovým způsobem splnění příslušného předpokladu prokázat. V takovém případě je zadavatel povinen přijmout i jiné rovnocenné doklady, které splnění kvalifikačního předpokladu prokazují.

Patrně nejdůležitějším ustanovením při vymezování technických kvalifikačních předpokladů je § 54 odst. 5 písm. c) ZVZ. Podle tohoto ustanovení je zadavatel povinen vymezit minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů, která však musí odpovídat druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, musí tedy být přiměřená. Zadavatel tak musí u každého technického kvalifikačního předpokladu stanovit, co má být obsahem určitého dokladu nebo informace, aby dodavatel splňoval kvalifikaci. Pokud zadavatel požaduje předložení seznamu významných dodávek, musí rovněž stanovit, co se rozumí významnou dodávkou. Může to být dodávka určitého zboží, v určitém objemu či ceně. Pokud zadavatel požaduje přehled nástrojů a pomůcek či zařízení, které bude mít dodavatel k dispozici, musí rovněž uvést, jaké nástroje a pomůcky či zařízení musí mít dodavatel k dispozici, aby splnil tento kvalifikační předpoklad. V případě požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele a vedoucích zaměstnanců musí zadavatel uvést, jaké minimální vzdělání musejí tyto osoby mít atd.

Právě nastavení minimální úrovně významných stavebních prací bylo v minulosti často prostředkem k omezení hospodářské soutěže, kdy byla požadovaná minimální hodnota zakázek nastavena tak vysoko, že ji splnily pouze ty největší stavební společnosti, a to i když se jednalo o relativně malou stavební zakázku. Z tohoto důvodu omezil zákonodárce zadavatele tak, že nyní nejsou oprávněni u zakázek na stavební práce požadovat rozsah stavebních prací překračující 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Kvalifikační předpoklady, jejichž splnění hodlá zadavatel po dodavatelích požadovat, je zadavatel povinen stanovit již v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, tedy zejména v oznámení zadávacího řízení uveřejňovaném ve Věstníku veřejných zakázek nebo ve výzvě k jednání či k podání nabídek zasílané konkrétním dodavatelům. Technické kvalifikační předpoklady přitom musejí být v těchto dokumentech vymezeny v podrobnostech uvedených v § 54 odst. 5 ZVZ, tedy s uvedením rozsahu, minimální úrovně a způsobu prokázání. Je možné, aby tyto údaje byly v zadávací nebo kvalifikační dokumentaci dále konkretizovány, je však chybou, pokud oznámení či výzva vymezení technických kvalifikačních předpokladů neobsahuje a tyto jsou uvedeny pouze v zadávací dokumentaci.

Při vymezování technických kvalifikačních předpokladů musí tedy zadavatel postupovat pečlivě, vždy náležitě zvážit, zda konkrétní kvalifikační předpoklad odpovídá složitosti a rozsahu veřejné zakázky, zda je opodstatněný a nebude vytvářet zbytečné překážky přístupu k veřejné zakázce. Vždy je třeba konkrétní kvalifikační předpoklad konkretizovat s ohledem na rozsah informací, způsob prokázání a minimální úrovně, a to již v oznámení nebo výzvě o zahájení zadávacího řízení. Dodržení těchto zásad by zadavateli mělo zajistit úspěšnou realizaci zadávacího řízení, alespoň tedy co se kvalifikace týká.

MAGDA HOVORKOVÁ

Associate, Accace Legal s. r. o., advokátní kancelář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *