Kamerové systémy v obcích a městech /2

Městské kamerové a dohlížecí systémy (MKDS) mají preventivní funkci - vytvořit bezpečné zóny v exponovaných lokalitách. Při jejich provozování je stále nutné pamatovat na přiměřenost a nezbytnost zásahu do práv osob.

Městské kamerové dohlížecí systémy jsou zvláštním druhem využití kamerových systémů v obcích nejvíc postižených protiprávní činností, na něž stát uvolňuje finanční prostředky.

VYUŽÍVÁNÍ MKDS

Policie ČR (PČR) je zákonem o Polici ČR oprávněna zpracovávat informace včetně citlivých údajů bez souhlasu subjektu, pokud je to nutné k plnění jejích úkolů (ochrana bezpečnosti osob, majetku a zajišťování pořádku). V těchto případech může též pořizovat zvukové, obrazové či jiné záznamy veřejně přístupných míst. Při využití kamerových systémů je povinna o tom vhodným způsobem informovat.


Obecní policii (OP) povoluje instalaci MKDS zákon o obecní policii. OP zpracovává údaje potřebné k plnění svých úkolů, nebo je může poskytnout PČR, orgánům obce a dalším orgánům, je-li to nutné k plnění jejich úkolů. Je oprávněna pořizovat též zvukové, obrazové či jiné záznamy osob a věcí na místech veřejně přístupných.

PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU

Prvním krokem je provedení bezpečnostní a »hodnotové« analýzy, jež odhalí nejzávažnější bezpečnostní problémy v obci. Bezpečnostní analýza ukáže předměty zájmu a možné cíle útoků pachatelů, potenciální pachatele a jejich oběti apod. Hodnotová analýza osvětlí míru pravděpodobnosti vzniku škod na majetku a zdraví osob i to, jak ji lze snížit.

Potvrdí-li vyhodnocení analýz účelnost výstavby MKDS, je vhodné obrátit se na:

příslušný uzemní odbor PČR, obecní policii, odbor prevence kriminality;

oborové asociace zastřešující firmy z oblasti ochrany majetku a osob, pro zpracování zadávacích podmínek k vyhlášení veřejné soutěže (fundovaný zámysl – stanovení požadavků na systémové, technické a uživatelské řešení MKDS), vyhodnocení technické části nabídkových dokumentů atd.

Tomáš Koníček
Pavel Kocábek

 

Základní principy provozu městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)

MKDS se instalují v místech největšího výskytu obyvatel a návštěvníků měst (např. náměstí, pěší a obchodní zóny, parkoviště, dopravní uzly, sídliště).

Slouží k dohledu nad dodržováním obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku či odhalování přestupků; slouží též k záznamu protiprávního jednání přestupců či pachatelů.

Jejich provozování musí být v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat.

Musí monitorovat pouze veřejné prostranství (viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích).

Riziková místa měst a obcí vhodná k jejich nasazení stanovuje na základě podrobných analýz Policie ČR.

Přinášejí okamžitý výsledek (snížení kriminality ve vytipovaném místě), musí však být součástí celkové strategie prevence kriminality v určité lokalitě.

Jsou využitelné pro aktuální koordinaci činnosti složek IZS při závažnějším ohrožení bezpečnosti občanů.

Obrazový signál MKDS není určen pro veřejnost, ale pouze pro Policii ČR a obecní policii, a pro přesně vymezený účel. Režim dispečerského pracoviště musí být zajištěn tak, aby manipulaci s příslušnou technikou prováděla kompetentní a vyškolená obsluha a byl k němu zabráněn vstup nepovolaným osobám.

O monitoringu veřejného prostranství musí být občané města i návštěvníci dostatečně a srozumitelně informováni, např. pomocí informační tabule s textem.

Obsluha kamerového systému příslušníkem městské policie

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV AUTORŮ

 

Kamerové systémy v obcích a městech /1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *