Kamerové systémy v obcích a městech /3

Pořizování a nakládání se záznamy z městských kamerových a dohlížecích systémů (MKDS) se řídí zákony o Policii ČR, o městské policii a ochraně osobních dat. Jak má vypadat vlastní monitorovací pracoviště?

Vnitřní směrnice monitorovacího pracoviště musí zohlednit zákonné podmínky pro výkon práce dané obecnými pracovně právními předpisy a také musí obsahovat jisté odlišnosti, neboť činnost na pracovišti se blíží standardům pro zvláštní režimová pracoviště.

VNITŘNÍ SMĚRNICE A REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

K obecným pracovně právním předpisům patří v podmínkách obecní policie zejména zákoník práce a zákon o obecní policii. U příslušníků Policie ČR (PČR) řeší tuto oblast zákon o služebním poměru a zákon o PČR. Komplex směrnic musí určit jednoznačná práva a povinnosti personálu ve vztahu k MKDS (k obsahu směrnic viz box).


U aplikací, kde monitoring provádějí příslušníci PČR, není třeba zavádět žádný zvláštní režim, neboť jde vesměs o služební místnosti. Mimo dodržování stanovených pravidel je pro obsluhující personál důležité jejich technické, taktické a právní proškolení. Každý operátor jím musí projít na počátku své činnosti a měl by získat certifikát. V dalším průběhu, v předem stanovených termínech je nutné proškolení opakovat. Prvotní zaškolení provede instalační firma (běžně bezplatně), další zajišťuje provozovatel systému.

Vlastní rozvrh pracovních hodin obsluhy musí být přímo úměrný velikosti města, počtu kamerových bodů, složitosti bezpečnostní situace a v neposlední řadě počtu možných a vhodných operátorů. Jde o náročnou službu, jež nemá nic společného se zažitým stereotypem v posuzování práce strážných či hlídačů. Zkušenosti z provozu MKDS potvrzují, že by se operátoři měli během dne střídat. Mění se na operačním pracovišti i v normálních pěších či motorizovaných hlídkách ve městech, aby neztratili místní a osobní znalost, nebyli odtrženi od bezpečnostní reality ve městě a uměli z velína MKDS organizovat případný zákrok bezpečnostních sil.

MKDS PODLE PRAVIDEL JAKO ÚČINNÝ POMOCNÍK

Z ohlasů občanů (průzkumy veřejného mínění, anketa apod.) vyplývá, že MKDS je vítaným preventivním opatřením. MKDS podstatně zefektivňují i venkovní výkon služby policie. Ta může řídit a koordinovat akce většího počtu sil a policejních prostředků. Tím se výrazně zlepšuje stav na úseku veřejného pořádku v dané lokalitě a vzrůstá důvěra občanů k policii. Kriminalita se sice zčásti přesouvá do dalších (vedlejších) ulic, lokalit, ale na to reaguje policie a komunita operativně jinými opatřeními.

MKDS umožňují podchytit a zdokumentovat závadové jednání. Mají význam i pro vedoucího pracovníka policie, který může kontrolovat úkoly zadané policistům a strážníkům při instruktáži. Systém totiž dokumentuje i zákroky hlídky a chování a vystupování jejích členů. MKDS má mimo základní funkce, tj. dohlížení na bezpečnostní situaci v daném místě, i funkci preventivní (odstrašování potenciálních pachatelů).

Efektivita MKDS musí být neustále předmětem zájmu manažerů prevence kriminality, zástupců obcí, krajů, státních orgánů a institucí. Projeví se v konečném výsledku, kterým je snížení kriminality v dané lokalitě (statistické porovnávání za určitý časový úsek) a zvýšení pocitu bezpečí u občanů (průzkum veřejného mínění).

 

TOMÁŠ KONÍČEK
PAVEL KOCÁBEK
bezpečnostní experti

 

Monitorovací pracoviště MKDS – obsah směrnic

Obsahem směrnic musí být zejména:

– pracovní náplň obsluhy MKDS;

– oblast ochrany osobních údajů;

– možnost ovládání a nastavování kamer;

– postup při pozorování scény;

– vyhodnocování informací;

– předávání poznatků kompetentním orgánům;

– ukládání informací – tvorba dokumentace, evidence záznamů;

– předávání dokumentace;

– ukládání, práce s dokumentací a její skartování;

– zaškolení obsluhy a pravidelné průběžné proškolování;

– úprava výkonu služby ve dne, v noci;

– součinnostní vztahy monitorovacího pracoviště s

– dalšími subjekty a prvky Integrovaného záchranného systému;

– seznamy oprávněných osob, které mohou vstoupit do prostor režimového pracoviště (obsluha, technici, kontrolní a nadřízené orgány) a seznam osob, které jsou výlučně oprávněny systém ovládat – ostatním není umožněn vstup;

– otázky mlčenlivosti (např. u obsluhujících strážníků se řeší podle § 26 z. č. 553/91 Sb., o obecní policii, u policistů z. č. 273/2008 Sb., o PČR);

– kontrolní činnost.

Vyhodnocovací velín městského kamerového a dohlížecího systému v Sokolově.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV AUTORŮ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *