Archiv pro rubriku: Ekonomika

Filtr

ŘEŠENÍ V NEDOHLEDNU

Nejen podle Sdružení pro výstavbu silnic je naše silniční síť v neutěšeném stavu. Podstatné zlepšení není zatím v dohledu. Na opravy a údržbu cest se stále nedávají finanční prostředky v potřebné výši. Představitelé sdružení uvádějí, že zatímco na daních, které letos zaplatí uživatelé silnic včetně...

Kategorie: Ekonomika

FINANCOVÁNÍ MÍSTNÍ KULTURY

Z poznatků o možnostech získávání dodatkových zdrojů pro financování kultury, stejně jako z vyhodnocení struktury příjmů právnických osob působících v kultuře a z posouzení účinku platných právních norem vyplývá, že hlavním zdrojem financí pro kulturu jsou veřejné rozpočty. Toto konstatování je...

Kategorie: Ekonomika

PRAKTICKÉ MINIMUM

PRO ČLENY PŘEDSTAVENSTEV A DOZORČÍCH RAD (IV) Doposud jsme se zabývali koncepty, které de facto předcházejí převzetí role neexekutivního člena představenstva nebo dozorčí rady. Nelze však opominout řadu podnikatelských aspektů, které sebou členství ve správním orgánu přináší. Po nástupu do funkce...

Kategorie: Ekonomika

AUDIT HOSPODAŘENÍ OBCÍ

ZA ROK 1999 Podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších úprav, § 20 odst. 3, je uložena obcím povinnost dát přezkoumat okresním úřadem nebo auditorem hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok. Výsledek přezkoumání je nutno předložit obecnímu zastupitelstvu spolu s vyúčtováním...

Kategorie: Ekonomika

MODERNÍ TRENDY STRAVOVÁNÍ

Jistě si mnozí z nás vzpomínají na doby nedávné, kdy jsme se všichni stravovali v "závodních jídelnách", které sloužily pouze k potřebě zahnat hlad, bez ohledu na kulturnost prostor jídelny a dodržování hygienických předpisů. Tento pohled na společné stravování dnes již patří minulosti a mnozí z...

Kategorie: Ekonomika

PROBLÉMY RYCHLÉ URBANIZACE

V současné době je ve světě 23 rozsáhlých městských aglomerací s více než 10 milióny obyvatel. Problematika života ve velkých městech je v popředí zájmu OSN, které zatím uspořádalo dvě velké konference na toto téma (HABITAT). Zatímco v 19. století pouze 3 % obyvatel Země žila ve městech, na konci...

Kategorie: Ekonomika

PRAKTICKÉ MINIMUM

PRO ČLENY PŘEDSTAVENSTEV A DOZORČÍCH RAD (III.) Jestliže jste se rozhodli přijmout nominaci, zaměřte se na administrativní proces spojený se jmenováním. Pečlivě pročtěte a projednejte formulace ve smlouvě, která vás pověřuje výkonem funkce. Dbejte, aby byla smlouva v souladu se zákonem a aby se za...

Kategorie: Ekonomika

KDO MÁ MAJETEK, PROSPERUJE

Třeboň patří mezi ta města, která se nezbavují svého majetku, naopak se snaží ho rozhojnit a využít pro svůj rozkvět. Postupně získalo obě zdejší sanatoria Bertiny lázně i Lázně Aurora, nyní uvažuje o koupi pivovaru Regent. Rozhovor se starostou Ing. Jiřím Houdkem se proto nutně musel stočit na...

Kategorie: Ekonomika

VYUŽITÍ OBJEKTŮ NA VENKOVĚ

Venkov je zasažen zpravidla vyšší nezaměstnaností v důsledku úbytku pracovních příležitostí v zemědělství, zhoršenou dopravní obslužností a při nižší koupěschopnosti obyvatel i malými možnostmi uplatnění živnostníků nabízejících drobné služby. Následující návrh řešení si neklade za cíl objevit již...

Kategorie: Ekonomika

NOVÉ REGIONÁLNÍ PROGRAMY

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo pět regionálních programů pro území Ostravska a severozápadu Čech. Podnikatelské záměry na severu Moravy a severozápadě Čech mají podpořit jak záruky za úvěry, tak dotace k úrokům. Stát chce také podporovat vznik nových pracovních míst. Vyplývá to ze...

Kategorie: Ekonomika