Lidé v Tisé už »troubí spolu«: Vydávají nový místní zpravodaj

Zpravodaj obce Tisá dokládá, že rozhodne-li se významná firma v rámci své společenské odpovědnosti a za pomoci prověřené neziskové organizace podpořit rozvoj občanské společnosti v regionu, kde působí, dobrý výsledek se dostaví.

Šťastná souhra náhod? Nebo víceméně zákonité prolnutí se aktivit hned tří subjektů, které – ač mezi sebou diametrálně odlišné svým zaměřením – se naopak ve svém úsilí o lepší život lidí na Ústecku sobě navzájem tolik podobají?

Celé čtvrtstoletí vydávala obec Tisá v okrese Ústí nad Labem svůj tištěný zpravodaj. Čtvrtletník s černobílou grafikou slovy Petra Bureše z místního občanského sdružení Kultura Tisá fungoval pouze coby »jakási společenská kronika z činnosti spolků a sdružení«. Sdružení Kultura Tisá se proto loni na podzim rozhodlo do vydávání zpravodaje aktivně zapojit, proměnit jej na dvouměsíčník, dát mu atraktivnější vzhled a barevný tisk – ale hlavně vtisknout jeho obsahu nový rozměr a rozšířit jej o aktuální témata, kulturní a turistické tipy, rozhovory se zastupiteli a zajímavými osobnostmi žijícími v obci.

Členy sdružení k zamyšlení nad obecním zpravodajem přiměla i novela tiskového zákona, účinná od 1. listopadu 2013. Podle ní periodika vydávaná obcemi musí být vyvážená a poskytovat prostor k vyjádření názorů všech zastupitelů – i těch opozičních. Ostatně rovněž průzkum občanského sdružení Oživení zjistil, že v 72 % radničních listů se objevovaly články místních politiků, které byly v souladu s postoji vedení města. Naopak pouhá desetina periodik nabízela alternativní politické texty a jen čtvrtina poskytovala prostor pro dopisy občanů, které však většinou byly jen souhlasnými vyjádřeními s postoji radnice.

KDYŽ SE POTKAJÍ TŘI PARTNEŘI USILUJÍCÍ O TOTÉŽ

Nový zpravodaj v Tisé, jak si předsevzalo sdružení Kultura Tisá (a mělo v tom podporu vedení obce), měl být od začátku letošního roku jiný. A právě na podzim 2013 se snaha sdružení »potkala« s příležitostí, kterou tehdy nabízela Ústecká komunitní nadace. Ta (s přispěním Nadačního fondu společnosti Air Products, severočeského výrobce a distributora technických plynů) totiž tehdy zahájila už 24. kolo otevřeného grantového řízení.

Zadání pro žadatele o grant, jak poznamenává Mgr. Kateřina Valešová z Ústecké komunitní nadace, bylo jednoduché: »Přihlášené projekty musely prokazatelně přispět k posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce, rozvoji místní občanské angažovanosti, budování dobrých mezilidských a sousedských vztahů a ke snižování sociálního napětí.«

Takové zadání nevzniklo náhodou. Ústecká komunitní nadace při jeho formulaci vyšla z výsledků své rozsáhlé analýzy uskutečněné v letech 2012-2013, v níž respondenti za příčinu mnoha problémů kraje označili bezohlednost a nezodpovědné jednání některých jednotlivců, ale i pasivitu a lhostejnost, s nimiž ještě větší počet lidí těmto nešvarům trpně přihlíží.

Podle nezávislé hodnoticí komise, která správní radě Ústecké komunitní nadace doporučovala projekty vhodné k udělení grantů, projekt sdružení Kultura Tisá přihlášený pod názvem »Od teď troubíme dohromady«, toto zadání splnil. »Podpora proměny zpravodaje obce Tisá od formálně působícího radničního periodika ke komunitnímu médiu zprostředkovávajícímu veřejnosti příležitost vést dialog s obcí s cílem aktivizovat místní občany k většímu zájmu o dění v obci a motivovat je k převzetí odpovědnosti za její rozvoj,« tak zní zdůvodnění uděleného grantu ve výši 20 tisíc Kč.

JAK SE NOVÝ ZPRAVODAJ PŘIPRAVUJE A KTERÉ POČÁTEČNÍ PROBLÉMY PŘEKONÁVÁ

»Díky grantu Ústecké komunitní nadace s podporou fondu společnosti Air Products jsme získali peníze na celkovou regeneraci grafického stylu zpravodaje a stali jsme se pro obec partnerem, který může přinést něco nového,« vyzvedává Petr Bureš. Samotné vydávání zpravodaje však nadále financuje obec. Jak představitel sdružení Kultura Tisá dále vysvětluje, redakce obecního zpravodaje funguje ve dvou lidech a stále hledá další dobrovolníky, kteří by se zapojili do práce.

»Po vydání čísla se sejdeme a zhodnotíme jeho úroveň,« říká Petr Bureš. »Zároveň také vymýšlíme další témata a náměty na rozhovory. Na přípravu článků máme asi měsíc a půl času. Přibližně čtrnáct dní před uzávěrkou oslovíme všechny přispěvatele, aby nám poslali své články o kulturním, společenském a sportovním dění v obci. Seznam přispěvatelů obsahuje i adresu obecního úřadu a starosty. Poté se snažíme skloubit obě složky dohromady tak, aby výsledek byl čtivý a zajímavý. Prostor dostávají všichni, kdo se chtějí nějakým způsobem vyjádřit. Jednotlivé příspěvky se kontrolují pouze po stránce jazykové, vlastní obsah však žádnou kontrolou neprochází.«

Je ale v malé obci s necelou tisícovkou obyvatel dost témat, aby se zpravodaj každé dva měsíce zaplnil? »Ve skutečnosti řešíme přesně opačný problém,« tvrdí Petr Bureš. »V příštích číslech se například chceme zabývat budoucností pobočky České pošty nebo brownfieldy a neudržovanými nemovitostmi, které obci, žijící z turistického ruchu, nedělají dobrou vizitku.«

K dalším tématům, jež se na stránkách zpravodaje letos už objevila, patří mj. vysvětlení, jak mohou »kotlíkové dotace« využít i obyvatelé Tisé, informace o možnostech občanů podílet se na komunitním plánování v rámci celého území Místní akční skupiny Labské skály, či které příležitosti může lidem z obce nabídnout výstavba nedalekého vědeckého centra Nupharo Park.

Petr Bureš neskrývá ani některé počáteční problémy. Redakci zpravodaje například chybí lepší zpětná vazba od obyvatel Tisé a uvítala by více jejich námětů na články. »Budeme na tom pracovat,« podotýká Petr Bureš. »Stejně jako chceme vyřešit stížnosti některých starších občanů na obtížnější čtení zpravodaje kvůli použitému fontu písma.« S úspěchem se zatím nesetkal ani záměr pravidelně ve zpravodaji zveřejňovat katalog místních firem a podnikatelů.

Na webu obce (www.tisa.cz se v elektronické podobě nacházejí všechna čísla zpravodaje od roku 2005. Webové stránky obce provozuje sama radnice. Dlužno dodat, že úspěšně, neboť letos v soutěži Zlatý erb Tisá dominovala v kategorii Nejlepší webová stránka obce.

DALŠÍ PLÁNY DO BUDOUCNA

Zdá se, že iniciativa redakce zpravodaje by mohla webové stránky obce ještě dál zatraktivnit. Sdružení Kultura Tisá totiž zvažuje, že by na webu obce zřídilo buď zvláštní stránku, či celou novou sekci, kde by se mj. publikovala plná znění rozhovorů, jež je pro tištěný zpravodaj nutno redakčně krátit kvůli omezenému počtu stran. U článků publikovaných na webu by redakce ráda nabídla i možnost k nim diskutovat.

RADNICE PROMĚNU OBECNÍHO PERIODIKA VÍTÁ

Starosta obce Tisá Ing. Jiří Jandásek nové pojetí zpravodaje chválí. »Proměnil se jak graficky, tak obsahově,« konstatuje starosta. »Základní změnou je, že redakční činnost nezajišťují zaměstnanci obecního úřadu, ale přímo občané obce. I když obec je nadále vydavatelem. Největším přínosem podle mého názoru je, že se snížila závislost obsahu na výkonné správě obce.«

Že nejde o planá slova, dokládá i fakt, že Tisá se starostou Jiřím Jandáskem se už před třemi lety dobrovolně zapojila do auditu transparentnosti obce provedeného sdružením Oživení. Audit prověřil devět sledovaných okruhů: veřejné zakázky, finanční a hmotný majetek, přístup k informacím, obsah webu, radniční periodikum, nakládání s dotacemi, kvalitu rozhodovacích procesů a vyřizování stížností. Starosta podtrhuje, že i díky připomínkám a námětům vzešlým z auditu se loni změnily webové stránky obce, díky čemuž Tisá následně slavila triumf v soutěži Zlatý erb.

Nyní je na dobré cestě k podobným úspěchům také obecní zpravodaj.

PROJEKTY, KTERÉ »STMELUJÍ LIDI«, MOHOU S PODPOROU POČÍTAT

»Ústecká komunitní nadace prioritně nepodporuje vydávání radničních zpravodajů,« uvádí Kateřina Valešová. »Ale pokud je zpravodaj nástrojem pro to, aby rozvíjel sousedské vztahy, napomáhal větší spokojenosti lidí v dané vsi a plnil roli „stmelovače místních obyvatel“, rádi takový projekt podpoříme. Bude-li ovšem uskutečněn na územích okresů Děčín, Litoměřice, Teplice nebo Ústí nad Labem.«

Obchodní ředitel společnosti Air Products pro Českou a Slovenskou republiku Ing. Vlastimil Pavlíček uzavírá: »Nový zpravodaj v Tisé jsme podpořili z Fondu Air Products na doporučení Ústecké komunitní nadace, jejíž pracovníci mají nejlepší přehled o potřebách obyvatel – a my na jejich úsudek dáme. Věříme, že naše podpora má smysl, protože časopis pomáhá rozvoji občanské společnosti a demokracie v našem kraji. Jsme velkými lokálními patrioty Ústecka. Sídlo společnosti a výrobní závod totiž máme v Děčíně, další velký výrobní komplex provozujeme u našeho zákazníka ve sklárnách AGC v Teplicích a také většina našich zaměstnanců pochází z Ústeckého kraje. Je tedy v našem zájmu, aby se jim zde nejen dobře pracovalo, ale taky dobře žilo a aby se tady cítili jako doma. Samozřejmě, že když se znovu objeví příležitost, abychom v rámci našeho programu společenské odpovědnosti podpořili jiný podobný projekt, který zlepší podmínky života v Ústeckém kraji, rádi to uděláme.«

Zpravodaj obce Tisá v okrese Ústí nad Orlicí s novou grafikou dostal i atraktivnější záhlaví úvodní strany.

Starosta Tisé Jiří Jandásek: Podle mého názoru největším přínosem proměny obecního zpravodaje je to, že jeho obsah je méně závislý na výkonné správě obce.

Vlastimil Pavlíček: Objeví-li se znovu příležitost podpořit jiný podobný projekt, který zlepší podmínky života na Ústecku, rádi to za Air Products uděláme.

Kateřina Valešová: Ústecká komunitní nadace prioritně vydávání zpravodajů obcí nepodporuje. Ale pomůže-li zpravodaj stmelovat místní lidi, podpoříme jej.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *