Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Nejčastější poruchy na kanalizační síti

K poruchám na kanalizačních sítích dochází z různých příčin, ať už je to stáří kanalizace, její špatné uložení nebo vnější zásah a manipulace se sítí. Včasné odhalení závady na síti je možné díky monitorovacím zařízením. Se kterými nejčastějšími poruchami na kanalizaci se provozovatel může setkat?...

K poruchám na kanalizačních sítích dochází z různých příčin, ať už je to stáří kanalizace, její špatné uložení nebo vnější zásah a manipulace se sítí. Včasné odhalení závady na síti je možné díky monitorovacím zařízením. Se kterými nejčastějšími poruchami na kanalizaci se provozovatel může setkat?

KRIZOVÁ MÍSTA

Pro včasné odhalení poruchy je nutné znát krizová místa dané kanalizační sítě, která jsou ke vzniku poruch nejnáchylnější. Jde hlavně o místa se zvýšeným rizikem zanášení. Jsou jimi např. zhybky, kde se podchází jiná, už existující inženýrská síť či jiná překážka, jíž se musí kanalizace vyhnout. Přestože již při konstrukci sítě jsou tato místa navrhována tak, aby měla optimální průchodnost, je nutné je častěji kontrolovat, nedochází-li tam k nežádoucímu zanášení a sedimentaci.

Kritické bývají i kanalizační přípojky, přečerpávací stanice odpadních vod, nevhodně postavené soutokové objekty nebo odlehčovací komory.

CHARAKTER PORUCH

Za poruchami často stojí i špatné napojení kanalizační přípojky na síť. Přípojka, zasahující do samotného profilu, způsobuje postupné zanášení a usazování sedimentu, které snižují průchodnost kanalizace. K dalším poruchám patří popraskání profilu (např. kvůli stáří kanalizace), posunutí potrubí nebo jeho deformace daná špatným uložením. V tomto případě deformace nesmí přesáhnout určitou hranici – ovalita potrubí (odchylka od kruhového profilu) nesmí být větší než 5 %. Poruchu mohou způsobit i vnější zásahy, jako protlačení plynového či vodovodního potrubí skrz kanalizaci (pak musí dojít ihned k nápravě a jejich přeložení). Problémem bývá i odvodnění srážkové vody do splaškové kanalizace, což následně snižuje účinnost a výživnost ČOV.

Potíže mohou způsobovat také povodně. U splaškových kanalizací je to nadzvednutí potrubí či jeho obnažení působením zvýšené hladiny spodní vody, případně zaplněním profilu potrubí splachy zemin a jiného inertního materiálu. U dešťové kanalizace může docházet k přetížení sítě, které způsobí vzdutí a narušení poklopu, a to i v místech, která nemusí být přímo ohrožena přílivovou vlnou.

»Každá kanalizační síť má vypracovaný kanalizační řád, který obsahuje pravidla, limity a návrh opatření při vzniku havarijního stavu,« uzavírá Ing. Aleš Zapletal ze společnosti INSTA CZ.

Správné uložení kanalizace či vodovodu snižuje riziko poruchy.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV INSTA CZ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *