Neslučitelnost funkcí

V naší obci je vyhlášen konkurz na místo ředitele příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je obec. Do konkurzu se přihlásil člen zastupitelstva obce. Pokud bude jmenován ředitelem, dojde k neslučitelnosti funkcí a zanikne mu mandát? Dále - dotyčný je zastupitelem za volební stranu, jejíž místní...

V naší obci je vyhlášen konkurz na místo ředitele příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je obec. Do konkurzu se přihlásil člen zastupitelstva obce. Pokud bude jmenován ředitelem, dojde k neslučitelnosti funkcí a zanikne mu mandát? Dále – dotyčný je zastupitelem za volební stranu, jejíž místní organizace byla v naší obci zrušena. Kdo bude místo něj náhradníkem?

Nejprve k namítané neslučitelnosti funkcí: Neslučitelnost funkcí člena zastupitelstva obce upravuje ustanovení § 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách). Podle ustanovení § 5 odst. 2 tohoto zákona je funkce člena zastupitelstva obce neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce zařazeným do obecního úřadu této obce nebo s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu, krajského nebo finančního úřadu za podmínky stanovené odst. 3, a to, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce, nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou, primátorem, hejtmanem nebo radou kraje nebo obce.


Z výše uvedeného vyplývá, že souběh výkonu funkce ředitele příspěvkové organizace zřízené obcí s funkcí člena zastupitelstva této obce podle současné právní úpravy neslučitelnost funkcí nezakládá.

Pro úplnost doplňuji, že neslučitelnost funkcí je sice důvodem pro zánik mandátu člena zastupitelstva obce, k zániku však nedochází automaticky (ze zákona), ale teprve poté, kdy zánik mandátu z tohoto důvodu vysloví zastupitelstvo obce, příp. za určitých podmínek ředitel krajského úřadu, nedojde-li v mezidobí k zániku mandátu jiným způsobem (např. rezignací samotného člena zastupitelstva).

V popisované situaci je tedy třeba spíše připomenout zákonnou úpravu střetu zájmů a při jednáních orgánů obce na možnost vzniku střetu zájmů u uvedeného člena zastupitelstva obce v určitých situacích pamatovat.

Podle § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je totiž člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.

Podle § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, je pak veřejný funkcionář (kterým jsou mimo jiné někteří členové zastupitelstva obce: všichni dlouhodobě uvolnění členové, z neuvolněných pouze ti, kteří vykonávají funkci starosty, místostarosty nebo člena rady) povinen při jednání orgánů územního samosprávného celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Oznámení se podává ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování.

Co se týče nastupování náhradníků, lze uvést, že pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k uprázdnění mandátu člena zastupitelstva obce, podle § 56 zákona o volbách nastupuje za tohoto člena náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu (není-li náhradník, zůstane mandát uprázdněn do konce funkčního období zastupitelstva). Skutečnost, že v mezidobí od voleb dojde, jak uvádíte, ke zrušení místní organizace volební strany, která kandidátní listinu podala, nemá podle mého právního názoru na výše uvedený postup žádný vliv, neboť základem pro nastupování kandidátů je kandidátní listina a pořadí kandidátů na ní.

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ
právnička

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *