Obecní policie /5

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, upravuje celou řadu oprávnění strážníků. Některými jsme se zabývali ve čtvrtém díle našeho seriálu o obecní policii. Nyní se budeme věnovat oprávněním zbývajícím. OPRÁVNĚNÍ POUŽÍT TECHNICKÝ PROSTŘEDEK K ZABRÁNĚNÍ ODJEZDU VOZIDLA...

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, upravuje celou řadu oprávnění strážníků. Některými jsme se zabývali ve čtvrtém díle našeho seriálu o obecní policii. Nyní se budeme věnovat oprávněním zbývajícím.

OPRÁVNĚNÍ POUŽÍT TECHNICKÝ PROSTŘEDEK K ZABRÁNĚNÍ ODJEZDU VOZIDLA

Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla,

které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,

které stojí na místě, do něhož je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,

které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo

je-li vozidlem proveden neoprávněný zá-bor veřejného prostranství a jeho řidič není na místě přítomen.

Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez zbytečných průtahů po projednání přestupku v blokovém řízení, po zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala, po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti takové osoby nebo po uhrazení nákladů provozovatelem.

Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla nelze použít, jde-li o vozidlo, které

tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích, nebo

je viditelně označeno jako vozidlo ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, požární ochrany, vozidlo určené k poskytování zdravotnických služeb, vo-zidlo invalidy nebo jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

Přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla se provádí na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala, a nelze-li ji zjistit, na náklady provozovatele vozidla.

OPRÁVNĚNÍ ZABEZPEČOVAT DOPRAVU OSOB DO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO DO ZÁCHYTNÉ STANICE

Strážník je oprávněn zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do záchytné stanice podle zvláštního právního předpisu i mimo území obce, jež zřídila obecní policii nebo která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy podle § 3a zákona o obecní policii. Povinnosti a oprávnění podle zákona může strážník plnit pouze vůči přepravované osobě v rozsahu nezbytném pro zajištění této přepravy.

OPRÁVNĚNÍ KE VSTUPU DO ŽIVNOSTENSKÝCH PROVOZOVEN

Strážník je při plnění úkolů obecní policie oprávněn vstupovat v živnostenských provozovnách v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky.

OPRÁVNĚNÍ POUŽÍT DONUCOVACÍ PROSTŘEDKY

Donucovacími prostředky jsou:

slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek,

obušek a jiný úderný prostředek,

pouta,

úder služební zbraní,

hrozba namířenou služební zbraní,

varovný výstřel ze služební zbraně,

technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.

Donucovací prostředky je strážník oprávněn použít v zájmu ochrany bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek.

O tom, který z donucovacích prostředků použije, rozhoduje strážník podle konkrétní situace tak, aby dosáhl účelu sledovaného zákrokem; přitom použije takového donucovacího prostředku, který je nezbytně nutný k překonání odporu osoby, jež se dopouští protiprávního jednání.

Strážník je povinen dbát, aby použitím donucovacích prostředků nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání.

OPRÁVNĚNÍ POUŽÍT PSA

Strážník je oprávněn použít namísto nebo vedle donucovacích prostředků též psa; ustanovení zákona o obecní policii o donucovacích prostředcích se přitom použije obdobně.

Způsobilost psa k použití musí být osvědčena Policií České republiky.

OPRÁVNĚNÍ POUŽÍT SLUŽEBNÍ ZBRAŇ

Strážník je oprávněn použít služební zbraň:

za podmínek nutné obrany nebo za podmínek krajní nouze,

aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet.

Služební zbraní podle zákona o obecní policii se rozumí krátká střelná zbraň, jejímž držitelem je podle zvláštního zákona obec.

Před použitím služební zbraně je strážník povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použito služební zbraně. Od výzvy s výstrahou může upustit jen v případě, že je ohrožen jeho život nebo zdraví anebo je-li ohrožen život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu.

Při použití služební zbraně je strážník povinen dbát nutné opatrnosti, zejména aby nebyl ohrožen život jiných osob, a co nejvíce šetřit život a zdraví osoby, proti níž zákrok směřuje.

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Obecní policie je v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona oprávněna vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů:

Policie ČR: o hledaných a pohřešovaných osobách a věcech, odcizených motorových vozidlech a odcizených registračních značkách motorových vozidel, totožnosti osob, které byly předvedeny na Policii ČR podle § 13 odst. 1 až 3 zákona o obecní policii nebo omezeny na osobní svobodě podle § 76 odst. 2 trestního řádu, totožnosti cizinců;

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností: o totožnosti provozovatele motorového nebo přípojného vozidla, kterým byl na území obce spáchán přestupek, řidiči, který je podezřelý ze spáchání přestupku na území obce, osobě mladší 18 let, které se poskytuje sociálně-právní ochrana dětí podle zvláštního právního předpisu, totožnosti občana obce, kde obecní policie plní úkoly podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona;

obecních úřadů: o psech přihlášených podle zvláštního právního předpisu u správce místního poplatku ze psa, o jejich držitelích a o uhrazení místních poplatků ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů, povoleních ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací na území obce, povoleních ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v obci v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství;

Ministerstva vnitra: o číslech, popřípadě sériích ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datu ohlášení jejich ztráty, odcizení nebo zničení;

Ministerstva vnitra nebo Policie ČR: základního registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyva-tel, agendového informačního systému cizinců, registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo.

Mgr. JAN BŘEŇ

právník

Při použití služební zbraně je strážník povinen dbát nutné opatrnosti, zejména aby nebyl ohrožen život jiných osob, a co nejvíce šetřit život a zdraví osoby, proti níž zákrok směřuje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *