Oddělení místní části od města: Vydělat nemusí žádná strana

Stále častěji zpracovávám analýzy pro města či jejich části k problematice osamostatňování. Jelikož tyto zakázky jsou stále častější, budu se tu zabývat tím, proč k tomu dochází a jaké jsou výhody a nevýhody osamostatnění.

Příčinou oddělení nebývají ekonomické vlivy, jak se někdy uvádí v průzkumech. Nýbrž většinou nějaký impuls v podobě zavření školy v místní části, politické neshody lídrů místní části s vedením města či (nezřídkakdy) vlastních zájmů lídrů usilujících o odtržení. Ale také třeba pocit skupiny místních obyvatel, že se jim radnice totálně odcizila. Nicméně lídři místní části, jež se chce oddělit od města, zpravidla jako nejpádnější argument používají »finanční výhodnost« aktu odtržení.

NĚKOLIK DŮVODŮ, PROČ ŘADA LIDÍ SLYŠÍ NA »ODTRŽENÍ«

Až příliš často taková »finanční úvaha« stojí na naivních a chybných propočtech, stejně jako na mlhavých představách o fungování obce. Za oddělování místních částí si města leckdy mohou sama. Především nezvládají proces řízení změny. Podcení ji. Nedostatečně komunikují, změně nedělají vhodnou propagaci a nemají jasné cíle a záměry. Místo konkrétních plánů, jak budou nově řešeny například školské služby, je náhle lidem v místní části předestřena pouze nejistota. Není jasné, který majetek si město ponechá a bude ho modernizovat, a který naopak přestaví k jinému využití či jej prodá. Stává se, že se například zmodernizuje školní budova, avšak už za pár let zavře. Jindy město ve snaze uspořit redukuje výdaje na místní sportovní a kulturní aktivity bez dostatečného vysvětlení a náhrady. Město také může usilovat o změnu zvyků v místní části a podcení-li přitom komunikaci s lidmi, může se tento počin stát ještě výbušnější.

Dalším důvodem bývá negativní pocit skupiny obyvatel, že město hospodaří od deseti k pěti a šidí jejich místní část (obvod). Někdy však i bez tohoto impulsu dá skupinu akčních lidí dohromady pocit, že mohou pracovat pro občany z místní části lépe než současné vedení města. Radnici vidí zjednodušeně jako budovu plnou byrokratů a neschopných politiků. Svého starostu chtějí potkávat v montérkách a netuší, k čemu jim vlastně je ten člověk v obleku a s kravatou na radnici. To je ovšem extrémní úhel pohledu. Neméně nesprávné a škodlivé je ovšem i přezírání z úrovně města, které nechápe, »proč se ti troubové chtějí odtrhnout, protože beztak do roka a do dne bez města zhynou potupeni«.

JAK ZBYTEČNĚ NENAHRÁVAT SEPARATISTICKÝM TENDENCÍM

Stagnace ekonomiky bohužel bude mít stále větší vliv na posilování separatistických nálad ve městech. Proti nim bych radnicím jako prevenci doporučoval:

1. Lépe komunikovat. Správné Public Relations je základ. Správně a populárně (míním zajímavě, aby zpravodaj apod. lidé hned nevyhodili) sdělovat občanům, co pro ně a v jakém rozsahu město dělá. Vysvětlovat, argumentovat a dát prostor názorům. Lidé často nemají představu o tom, co vše vedení města a úřad pro ně zajišťuje, čehož využívají separatisté, kteří jsou více vidět.

2. Jasně sdělit strategii, co vedení města plánuje s budovami a majetkem v místních částech – zejména které budovy škol budou kde zachovány a rozvíjeny a které budou při nedostatku žáků zavírány a změněny. Sliby dodržovat. V praxi plány tohoto druhu neexistují nebo jsou nejasné, nedodržují se, nesdělují se a nikdo v MČ, často ani ve vedení města neví, co město udělá zítra a co se odehraje na zastupitelstvu. Vedení města by mělo mít situaci pevně v rukou, jinak vítězí separatisté.

3. Být pozitivní. Ve vztahu k MČ mít pozitivní přístup, přitom ale jasně lpět na cílech a již deklarovaných záměrech města. Nedělat obstrukce a odvety, tím separatistů přibývá a sílí, naopak řídit se heslem »Kdo chce kam, pomozme mu tam«.

V praxi jsem se setkal jen s málo případy, kdy by bylo oddělení pro místní část výhodné. Přesto je třeba s touto alternativou počítat spíše u místních částí s více než 2500 obyvateli. Pro města má oddělení MČ vždy špatný důsledek. Sníží se jeho rozvojový potenciál, město přijde o obyvatele i území, přijde také o reputaci atd.

LUDĚK TESAŘ

www.cityfinance.cz

Oddělení místní části (MČ) od města z pohledu jejích občanů

Silné stránky a příležitosti pro občany

Získání samostatnosti (nezávislost na městě a možnost samostatně rozhodovat bez nutnosti vytvářet dohodu na zastupitelstvu).

Možnost rozhodovat s větší znalostí problémů v místě (o to však zpravidla méně profesionálně).

Získání majetku pro MČ (ten je však i zátěží, majetek je totiž třeba obnovovat).

Občanům se více přiblíží kontrola investic (investic však bude výrazně méně).

Slabé stránky a ohrožení plynoucí pro občany

Vznikne nový úřad, přibudou další místní politici a další úředníci (z mého osobního pohledu je to vskutku perverzní a zároveň nadmíru pikantní důsledek).

Při oddělení od města se dělí nejen majetek i s břemeny (zástavním právem apod.), ale také se dělí případné dluhy města (na to pozor!).

Ztratí se větší jistota daná příslušností k většímu celku (větší skupina snáze přežije než jednotlivec, skupina může podpořit slabší, jednotlivec sám slabý nemá příležitost pomoci komukoliv).

Hrozí, že občané přijdou o řadu služeb, které zvládnou poskytovat jen větší města, existence dalších služeb může být ohrožená z nemožnosti je financovat v dosavadním rozsahu. Zejména se to týká:

– městské/obecní policie;

– školských služeb (město bude preferovat u svých školských zařízení, např. mateřských škol, své obyvatele);

– úrovně a rozsahu veřejné dopravy;

– při živelných pohromách typu povodní menší akceschopnost a profesionalita (město lépe ochrání své MČ);

– veřejného osvětlení;

– drahého právního zastoupení a auditů MČ;

– sousední silnější město bude vždy prosazovat zájmy svých obyvatel, nikoliv občanů okolních obcí.

Malá konkurence politiků (politická soutěž je přinejmenším stejně důležitá jako hospodářská).

Zhoršení finanční situace a ztráta finanční záštity služeb a valné části investic.

MČ ztratí zázemí odborných útvarů a zaměstnanců města.

Lze očekávat nárůst výdajů (nákup budov radnic, nových politiků, ztráta slevy z množství, financování vlastního úřadu a úředníků…).

Administrativní zátěž občanů MČ

– výměna občanských průkazů a jiných dokumentů obsahujících místo bydliště (např. úvěry, pojistky, registrace atp.);

– podnikatelé musí změnit místo podnikání a bydliště.

Zvýší se možnost snah o prosazení individuálních zájmů hrstky volených zastupitelů MČ na úkor celku (ve městě je prosazení individuálního zájmu ve větším celku daleko složitější – např. podnikatel jako zastupitel města prosadí svůj zájem hůře v zastupitelstvu města než v zastupitelstvu malé obce).

Místní část přijde o záštitu města (výrazně se zúží možnosti MČ a ztratí jeji vliv na rozhodování města ve svém bezprostředním sousedství).

Zvýší se hrozba deficitů a zadlužení.

Oddělení je nevratný proces (při opětném sloučení musí souhlasit 50 % všech voličů v celém městě, což je takřka sci-fi)!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *