Filtr

NUTNÝ AUDIT

Připravovaný zákon o hospodaření s energií bude vyžadovat provedení energetických auditů pro všechny, kteří žádají o státní podporu. Tato povinnost se bude vztahovat i na energetické hospodářství organizačních složek státu, krajů a obcí a fyzických a právnických osob s celkovou spotřebou energie...

Kategorie: Téma měsíce

RACIONÁLNÍ MODERNIZACE

Město Jablonec nad Nisou uzavřelo v roce 1998 s firmou energetických služeb (FES) smlouvu o energetických službách na dobu deseti let. Firma, která celý projekt včetně jeho financování zajistila, je dále odpovědná za celkové technické řešení a realizaci projektu s tím, že jednotlivá navrhovaná...

Kategorie: Téma měsíce

VÝHODY ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ

Města a obce vlastní celou škálu staveb: od obytných budov, škol a školek až po administrativní objekty. Stranou zájmu při řešení energetických úspor těchto objektů doposud zůstávají vzduchotechnická zařízení, respektive optimální způsoby větrání jejich vnitřních prostor. Vnitřní mikroklima je...

Kategorie: Téma měsíce

ÚKOLY ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

V programech České energetické agentury a Státního fondu životního prostředí - podprogram č. IX ČEA podpory "Zpracování energetických koncepcí měst a obcí" a program 2.7.1 SFŽP v oblasti ochrany ovzduší "Koncepty snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší" - je zdůrazňována úloha...

Kategorie: Téma měsíce

SPRAVEDLIVÉ ROZÚČTOVÁNÍ

Teplo z ústředního vytápění určené pro byty kupujeme od jeho dodavatele jako zboží obvykle podle měřidel umístěných na vstupu do domu (zúčtovací jednotky). Po vstupu do domu přestává být teplo obchodovatelným zbožím a stává se součástí služby, kterou představuje vytápění bytu, to znamená dosažení...

Kategorie: Téma měsíce

SEVEROVÝCHOD

NUTS 2 Je tvořen 13 okresy, rozdělenými ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. do krajů Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického. Svou výměrou (12 440 km2) je třetím největším, počtem obyvatel (1,49 mil.) druhým největším NUTS 2. Územní statistická jednotka Severovýchod zaujímá výhodnou polohu na...

Kategorie: Různé

KRIZOVÉ SITUACE VOJENSKÉHO CHARAKTERU (IV)

KRIZOVÝ MANAGEMENT VE STÁTNÍ SPRÁVĚ Podle platné legislativy nese komplexní odpovědnost za obranu státu i za řešení všech krizových situací vojenského charakteru v plném rozsahu vláda. Vyhlášení válečného stavu - jako největší krizové situace - je však v kompetenci Parlamentu ČR. Procedurálně s...

Kategorie: Různé

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Urbanismus jako vědní mnohofunkční obor se zabývá výstavbou a přestavbou obcí a jejich částí v rámci územního plánování. Občanů obcí se bezprostředně dotýká, má bohatou historii a prochází dlouhodobým vývojem. Důležitým pokrokem v oblasti územního plánování byla Aténská charta z roku 1933 a přijetí...

Kategorie: Různé

ZAČÁTEK ŠKOLY S OTAZNÍKY

ŠKOLSTVÍ Za koncepci, stav a rozvoj výchovy a vzdělávání v rámci výchovně vzdělávací soustavy odpovídá podle zákona ministerstvo školství. To víme všichni. Nejsem si však jista, do jaké míry si členové obecních zastupitelstev uvědomují také svoji míru odpovědnosti. O situaci jsem se dověděla v...

Kategorie: Různé

INTERNETOVÉ RÁDIO

První multikanálové rádio českého internetu (Internetradio.cz (http://internetradio.cz/)) vzniklo jako alternativa ke klasickým rádiím, jež vysílají vzduchem. Zkušební provoz začal už v březnu t. r. V současné době (od září) bude internetrádio provozovat celkem 18 samostatných, převážně hudebních...

Kategorie: Různé