Filtr

SPRÁVA MAJETKU

Městská část Praha 3 v roce 1995 zvažovala způsob správy nemovitostí a rozhodla, že nesvěří správu a údržbu domovního a bytového fondu řadě drobných realitních kanceláří a správních firem tak, jak to učinily mnohé městské části. Rozhodla se pro ojedinělou koncepci a založila jako jediný akcionář...

Kategorie: Různé

VYMÁHÁNÍ POPLATKŮ A POKUT

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, (dále jen ZSDP) je pro mnoho obcí velkou neznámou. Často je bohužel pokládán za záležitost pouze finančních úřadů. Zvláště obce, které nemají z různých důvodů dostatečně odborně vybavený personál, v podstatě tento předpis ignorují a ve všech...

Kategorie: Legislativa

NEOSTŘE SLEDOVANÁ OMEZENÍ

Obce jsou nejpočetnějšími povinnými subjekty podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Leckdy jsme svědky toho, že ne všude se úkolů vyplývajících z tohoto právního předpisu orgány územní samosprávy zhostily s patřičnou odborností a pečlivostí. Při tvorbě zákona o svobodném...

Kategorie: Legislativa

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Zajistit dostatek finančních prostředků pro podporu bydlení vytvořením fondu, který by dokázal akumulovat a poskytovat finanční zdroje, pokud možno nezávisle na státním rozpočtu, bylo snahou Ministerstva pro místní rozvoj několik let. Teprve v letošním roce však fond na podporu bydlení vznikl....

Kategorie: Legislativa

DRUH ZÁSTAVY

Údajně se změnilo vymezení hodnot, které můžou být předmětem zástavního práva. Co tedy může obec zastavit nebo jako zástavu žádat. ODPOVĚĎ: Obec může zastavit svůj majetek, tedy věci movité i nemovité, pohledávky, v nichž figuruje jako věřitel, jakoukoliv majetkovou hodnotu, pokud to její povaha...

Kategorie: Legislativa

PODPIS SMLOUVY

Pokud se rozhodneme uzavřít smlouvu o zástavě obecního majetku, kdo o této věci rozhodne? Kdo smlouvu podepíše? ODPOVĚĎ: Bude-li zastavován obecní majetek, je nutno uvědomit si, že obec navenek zastupuje starosta (§ 103 zákona o obcích, dále jen ZO), v jeho nepřítomnosti ho zastupuje, jedná a...

Kategorie: Legislativa

VZNIK ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

Naše obec chce zřídit zástavní právo. Jakým způsobem takové právo vzniká? ODPOVĚĎ: Pro obec, ať již v roli zástavního věřitele (toho, jehož pohledávka se zajišťuje) či zástavce (majitele zástavy), přichází v úvahu vznik zástavního práva především na základě smlouvy. Zástavní smlouva musí mít...

Kategorie: Legislativa

PRODEJ ZÁSTAVY

Máme obavu, že pohledávka naší obce u soukromníka, zajištěná zástavním právem, nebude splněna. Ten nám ale sdělil, že nám zastavenou nemovitost nedá, ani nebude souhlasit s jejím prodejem. Jak bude možno postupovat? ODPOVĚĎ: Jak již bylo řečeno, není li zcela nebo částečně splněna pohledávka,...

Kategorie: Legislativa

PRIORITNÍ JSOU KOMUNIKACE

Krnov s 26 000 obyvateli se rozkládá v severní části Moravy, na soutoku řek Opavy a Opavice, při státní hranici ČR a Polska. Byl prvním větším městem, postiženým ničivými povodněmi v roce 1996, zejména v roce 1997, které se silně odrazily v jeho hospodářské stagnaci. Město prožívá v současném...

Kategorie: Různé

NA PRVNÍM MÍSTĚ ŠKOLSTVÍ

Za posledních deset let se Modřice (okres Brno-venkov) změnily v kladném slova smyslu k nepoznání. Za úspěchem je koncepční a každodenní práce množství obětavých lidí a podpora drtivé většiny občanů. Historickým mezníkem bylo ekonomické osamostatnění obcí. Na jedné straně to měli naši předchůdci...

Kategorie: Různé