Filtr

TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI

V čištění odpadních vod se dnes jedná převážně o intenzivní mechanicko-biologické procesy, které jsou závislé na přísunu elektrické energie. Přesto i takzvané extenzivní způsoby čištění, které pracují jaksi samy, mají své opodstatnění. Jejich místo v paletě možných způsobů čištění je již dostatečně...

Kategorie: Téma měsíce

DECENTRALIZOVANÉ SYSTÉMY

V České republice je již značná část větších zdrojů komunálních i průmyslových odpadních vod čištěna. Ve větším měřítku zbývá dočistit odpadní vody již jen z menších zdrojů. Nejrozsáhlejší pokus o plošné řešení problému malých zdrojů odpadních vod představuje nizozemský inovační projekt. Řeší nejen...

Kategorie: Téma měsíce

SPRÁVNĚ SE ROZHODNOUT ZNAMENÁ ZNÁT ALTERNATIVY

Z hlediska odvodu a čištění odpadních vod je třeba dbát nejen na počet obyvatel, ale hlavně na investiční náklady na obyvatele. To znamená, že malé obce s řadovou zástavbou (charakter sídel např. na jihu Moravy) bude nutno řešit jako městské sídlo, a naopak i větší obce se zástavbou izolovaných...

Kategorie: Téma měsíce

VZTAHY ORGÁNŮ OBCE

Problém, který se neustále opakuje v dotazech, v praxi i v legislativních úvahách, je možno obecně nazvat - problém vztahů mezi orgány obce, zejména mezi obecní radou a obecním zastupitelstvem. Zákon o obcích hovoří o obecním zastupitelstvu a obecní radě poměrně podrobně. Poněkud však opomíjí právě...

Kategorie: Různé

ZKUŠEBNĚ JSME SE SČÍTALI

Možná, že také ve vašem městě či obci se na podzim minulého roku uskutečnilo zkušební sčítání lidu, domů a bytů, kterým si statistici ověřovali připravované sčítání na rok 2001. Je proto zajímavé, jak toto šetření dopadlo. Sčítací tiskopisy byly doručeny celkem do 14,7 tisíce bytů. Z tohoto počtu...

Kategorie: Různé

PROTIVÁHA STÁTU

Ocenění, ale i nejedno varování na adresu reformy veřejné správy v ČR zaznělo při jednání Česko-francouzské konference měst a regionů ze strany zahraničních hostů. Akce se konala ve dnech 8.-10. března v Praze a zúčastnilo se jí přes tři sta představitelů měst, obcí a regionů z obou zemí. Její...

Kategorie: Různé

VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

Zajištění ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti lze chápat jako záležitost celé společnosti, jako proces, na kterém se kromě státních orgánů (např. policie, vláda, parlament, okresní úřady, orgány místní samosprávy, apod.) zúčastňují též další orgány, instituce i občané. Jednotlivé subjekty...

Kategorie: Různé

ZÁLEŽET BUDE TÉŽ NA KRAJI

Z iniciativy několika subjektů bylo na jaře minulého roku založeno sdružení právnických osob - Regionální rozvojová agentura Střední Čechy (RRA StČ). V současné době zastupuje agentura přes 800 000 obyvatel středních Čech z celkového počtu cca 1100 000. Její činnost má tak již dnes výrazně...

Kategorie: Různé

Řízení a správa – krátce

Ministerstvo vnitra má k životu obcí a občanů blízko a svědčí o tom i obsah jeho internetové stránky. Zadáme-li adresu www.mvcr.cz, otevře se titulní stránka, na které je rozsáhlý soubor odkazů. Kliknutím na výrazné ikony se dostaneme na stránky Policie ČR nebo Hasičského záchranného sboru ČR. V...

Kategorie: Různé

PRAHA

NUTS 2 Hlavní město Praha je podle usnesení vlády ČR č. 707/1998 územním celkem NUTS 2 a současně krajem (tj. NUTS 3), který vznikl 1. ledna 2000 dle ústavního zákona č. 357/1997 Sb. Územní statistické jednotky NUTS 2 byly vytvořeny pro potřeby čerpání finančních prostředků z podpůrných programů,...

Kategorie: Různé