Plány mobility aneb Jak zlepšit kvalitu života ve městech

Udržitelná doprava a městská mobilita jsou tématy, která v Česku začala výrazněji rezonovat až během posledních let. Zatímco ve 20. století sílící role automobilu ve společnosti vedla k výstavbě širších ulic, kapacitních parkovišť či průtahů městy, dnes radnice zjišťují, že více aut a náročných staveb se do měst už zkrátka nevejde, a hledají jiné možnosti řešení.

Rovněž finanční náročnost, čas nutný na výstavbu, stejně jako zhoršující se kvalita ovzduší vedou stále více radnic k novému pojetí plánování dopravy ve městě – tzv. managementu mobility. Nyní dokonce v Evropské unii patří mezi jedno z prioritních dopravních témat.

CO JE MĚSTSKÝ PLÁN MOBILITY?

Stručně řečeno, je to střednědobý strategický plán pro rozvoj mobility v obcích s ohledem na potřeby obyvatel a firem a zároveň s ohledem na kvalitu života. Mobilita a doprava nepředstavují cíl sám o sobě, ale měly by přispět ke kvalitě života a blahu občanů. Tvorba plánu má několik fází, jež se mohou podle potřeby u jednotlivých měst lišit. Nejprve je třeba vytyčit konkrétní strategii a cíle, tuto strategii podrobit analýze a nakonec sestavit akční plán se seznamem chystaných opatření a návodem, jak a kdy stanovených cílů dosáhnout.

Příkladem může být výstavba odstavných parkovišť a podpora systému Park & Ride, redesign uličního prostoru, zvyšování bezpečnosti chodců/cyklistů, modernizace veřejné dopravy s prioritou podpory nízkoemisních vozidel, zavedení zón 30 km/h nebo zavádění spolujízdy (carsharingu).

AKTIVNÍ ÚČAST VEŘEJNOSTI ZÁSADNÍM PŘEDPOKLADEM

Městský plán mobility sice zpracovávají odborníci z oblasti dopravy, ale nikoliv »od stolu« s využitím kvantitativních dat. Plán mobility stojí na zapracování požadavků a potřeb obyvatel, zapojení odborné i laické veřejnosti a komunálních politiků, a to už při jeho přípravě. Vedle samotného informování a vzdělávání občanů pomocí kampaní (veřejné akce, sociální sítě, mediální komunikace atd.) je tak nutné přesně naplánovat, jakým způsobem se budou v jednotlivých etapách informace od všech skupin získávat.

Aby byly ambiciózní cíle plánu mobility naplněny, je třeba přesvědčit místní politiky o přidané hodnotě tohoto přístupu. Jejich podpora může začít přímo na městském úřadě finančně nenáročnými variantami – instalací stojanů na jízdní kola pro návštěvníky radnice či třeba půjčováním kol nebo elektromobilů zaměstnancům pro služební použití apod.

INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ

Ani jiná opatření nemusí městskou kasu příliš zatížit. »Třeba švýcarský multifunkční komplex Kalkbreite s byty a komerčními i volnočasovými plochami je na veřejnou dopravu napojen tak kvalitně, že autům tam stačí deset parkovacích míst. Naopak 293 míst je pro kola,« vysvětluje Markéta Fuchsová z Nadace Partnerství, jež se plánům mobility dlouhodobě věnuje.

V Británii se povolení nové výstavby či rekonstrukce podmiňuje přípravou plánů mobility. V Belgii je uplatnění těchto plánů povinné pro jakékoli akce nad tisíc návštěvníků – ti musí být informováni, jak se na ně dostat bez automobilu, kudy je tam možné projet na kole a kde je lze zaparkovat.

PRVNÍ VLAŠTOVKY SE OBJEVUJÍ UŽ TAKÉ U NÁS

V České republice se na plánech mobility již pracuje v Ostravě a Opavě, v přípravné fázi jsou tyto plány v Praze a Brně.

Ostrava si v první etapě nechala zpracovat koncepci nového integrovaného plánu a vyzvala své obyvatele k jeho připomínkování. Dokument je volně dostupný na webové stránce www.mobilita-ostrava.cz, která o celém procesu podrobně informuje.

V podobném stadiu je Plán udržitelné městské mobility i v Opavě. Byl zahájen na podzim loňského roku zpracováním dopravního průzkumu na vzorku dvou tisíc respondentů. Strategický plán, připomínky obyvatel, komunikační plán a další dokumenty byly letos v dubnu zpřístupněny na webu www.mobilita-opava.cz. Následně se uskutečnilo připomínkování strategického plánu a v současné době stále probíhá zapracovávání připomínek do dokumentu.

JAK ZAČÍT A KDE ZÍSKAT PENÍZE?

Díky mezinárodním projektům mohou zástupci měst a obcí poměrně snadno vyrazit na zahraniční exkurzi do některého z měst, kde plány mobility již úspěšně fungují. Lze využít i seminářů, konferencí a podobných setkání, jež k tomuto tématu pořádají mj. Centrum dopravního výzkumu či Nadace Partnerství.

»Radnice i zásluhou těchto vzdělávacích aktivit začínají tušit, že jim plány mobility mohou pomoci efektivněji řešit jejich dopravní problémy a také snížit znečištění ovzduší. Ne náhodou se první plány mobility u nás vytvářejí v Ostravě či v Opavě, tedy v regionu, kde se dlouhodobě potýkají se znečištěným ovzduším,« upozorňuje Markéta Fuchsová.

Možnými zdroji financování přípravy a zpracování plánů mobility jsou rozpočty samospráv a evropské fondy prostřednictvím Operačního programu pro sektor doprava (OPD) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Dílčí opatření na podporu udržitelné mobility lze podpořit i z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Městské mobilitě, včetně možností financování, se bude rovněž věnovat konference, kterou Nadace Partnerství pořádá 16. září v Semilech při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže Cesty městy. Přihlášky na konferenci lze zasílat na e-mailovou adresu: ondrej.lukas@nap.cz. Více informací o akci se nachází na webových stránkách: www.cestymesty.cz.

Nechte se inspirovat některým z příkladů dobré praxe na: www.prostranstvi.cz.

Pět dobrých důvodů, proč mít plán mobility

1) Zlepšíte kvalitu životního prostředí ve městě.

2) Snížíte negativních dopady dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel.

3) Zlepšíte mobilitu a dostupnost v rámci města.

4) Zlepšíte »image« a konkurenceschopnost města.

5) Získáte kladné přijetí veřejností díky zapojení občanů do plánování.

Příklad podpory šetrné mobility na radnici města Stuttgart. Jízdní kola a elektromobil slouží zaměstnancům k přepravě při služebních cestách.

FOTO: ARCHIV NADACE PARTNERSTVÍ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *