Pohodové centrum v Holicích

Po snídani nacpat děti do auta, u školy vyklopit a rychle do práce. Anebo jinak? Do školy s dětmi vyrazit na kolech, využít čas navíc, aby si polozily na žirafě před školou a pak klidnou cestou do práce - deset minut na kole je příjemná rozcvička.

Trochu zidealizovaný obraz toho, co si lze představit pod pojmem oživování veřejných prostranství a zklidňování dopravy. Jeden z takových konceptů připravila Nadace Partnerství spolu s dopravními experty z firmy ADOS pro město Holice. K impulsům pro vytvoření podobné koncepce patřila připravovaná rekonstrukce muzea Emila Holuba. Jak to spolu souvisí?

Z BARIÉRY PROMENÁDA

Muzeum se sice nachází v centrální části Holic, ale tak trochu skryto za rušnou komunikací, jež dělí tuto lokalitu od náměstí. Právě propojení části centra města, kde se nachází kromě muzea i kulturní dům, sokolovna a škola, je klíčovým předpokladem úspěchu projektu. Úvahy o zatraktivnění centra umožnila předcházející realizace obchvatu města. Při vytváření celé vize projekt rovněž neopomněl vtáhnout do diskuse zástupce místních organizací a veřejnost.


Co se podařilo naplánovat pro příjemnější život v centru Holic? Navrhovaná opatření se týkají dvou křižovatek. Jde zejména o zjednodušení tvaru jedné z nich s ohledem na přehlednost a bezpečnost dopravy, rozšíření chodníků na úkor dosud předimenzovaných vozovek a vyvýšení vozovky do úrovně chodníků tam, kde je žádoucí priorita pěších (zejména u parku a školy). Cílem je vytvořit podmínky pro to, aby se omezil bariérový efekt komunikací a posílil přirozený pohyb chodců mezi náměstím, poštou, školou, muzeem apod.

NEREVOLUČNÍ PROMĚNY NÁMĚSTÍ

Náměstí T. G. Masaryka je přirozeným a vcelku dobře fungujícím centrem města. K tomu dopomohlo zmíněné odklonění hlavní dopravy na Hradec Králové a Pardubice. Protože však zvykově patřilo náměstí projíždějícím a také parkujícím autům, působí i nyní roztříštěně.

Nová opatření nemusí být radikální. Důležité je posílit postavení chodců a cyklistů při pohybu a pobývání na náměstí (převedení části náměstí do režimu obytné zóny, zúžení jízdních pruhů, doplnění přechodů a cyklopruhů, dílčí a postupná redukce parkovacích míst). Dále je vhodné náměstí oživit tak, aby se zde lidé rádi zastavili. Pro atraktivitu náměstí je důležitá péče o zachování a rozvoj obchodů a služeb, které v přízemí domů lemují náměstí. Tuto klíčovou funkci by mohlo doplnit navrácení části náměstí funkcím tržiště, zatraktivnění místa s kašnou, zkvalitnění zelené plochy a nové umělecké prvky, jež zmírní dosavadní pohledovou nadvládu aut.

CENTRUM NENÍ JENOM CENTRUM

Okolí hlavního náměstí v Holicích netvoří druhořadé plochy. Význam jednotlivých budov (muzeum, kulturní dům, škola, sokolovna, kostel a autobusové nádraží) dává městu příjemný rozměr a možnost najít vše potřebné na jednom místě. Vhodnými doplňky klíčových míst se z centra Holic může stát místo vybízející k návštěvě.

Opět může jít o opatření, která nemusejí být radikální a finančně příliš nákladná – přesunutí letní zahrádky před budovu kulturního domu, využití volných ploch pro možnosti venkovních výstav, vhodné doplnění zeleně a mobiliáře, vytvoření neformálního posezení pro mladé, vydláždění pěšin napříč geometrickým členěním parku, zpřístupnění farní zahrady aj.

SKLÁDANKY Z HISTORIE

Jak již bylo řečeno, jedním z motivů projektu bylo zviditelnění Muzea Emila Holuba. V tomto záměru nešlo jen o lepší přístup k muzeu, ale také o vtažení fenoménu této výrazné osobnosti do centrální části města. Stručně řečeno, aby si i ten návštěvník Holic, který se zastaví krátce, všiml, kdo že se to v Holicích narodil a co a kde by se o tomto člověku dozvěděl.

Tomuto záměru pomůže samotné zklidnění pohybu pěších. Chodec, který není vystresovaný nepřehlednou křižovatkou, si lépe všimne sochy holického rodáka či makety jeho rodného domu. Nově uvolněná místa poslouží k dalším setkáním s historií – netradičně řešené info-pointy, herní prvky v duchu Holubovy milované Afriky, to vše podtržené novým informačním centrem na náměstí či mapou vycházkových tras.

Holická radnice začala náměty ze zpracovávané studie ihned uvádět do života. Bezprostředně z pracovní porady byl korigován způsob provedení aktuálních oprav ulic souvisejících s bezpečností před školami. Dále byly stanoveny kroky k rozpracování koncepce do navazujících projektů, například generelu bezbariérových tras. (Blíže na www.partnerstvi-ops.cz.)

MARTIN NAWRATH
Nadace Partnerství

 

Jednoticím principem studie bylo zlepšení podmínek pro pohyb pěších a cyklistů v centru, neboť bezpečnost je základem atraktivity veřejného prostoru. Téměř celé náměstí T. G. M. je převedeno do režimu obytné zóny s předností pěších, plochy křižovatek redukovány.
VIZUALIZACE: ADOS A NADACE PARTNERSTVÍ

Studie obsahuje i náměty pro nenákladná dílčí zlepšení, např. v prostoru v ústí ulice Holubovy na náměstí (viz návrh vpravo).
FOTO: ARCHIV NADACE PARTNERSTVÍ

Místo láká k zastavení a posezení u výtvarného prvku – globusu, který inspiruje k následování cestovatele Emila Holuba.
FOTO: ARCHIV NADACE PARTNERSTVÍ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *