Právní postavení obecního úřadu 3/

Zatímco první díl se zabýval právní povahou obecního úřadu a jeho složením, druhý postavením tajemníka a zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, třetí část je věnována úředníkům obce. KDO JE ÚŘEDNÍKEM OBCE Pro úředníky obce v případě jejich pracovního poměru k obci je sice základem také...

Zatímco první díl se zabýval právní povahou obecního úřadu a jeho složením, druhý postavením tajemníka a zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, třetí část je věnována úředníkům obce.

KDO JE ÚŘEDNÍKEM OBCE

Pro úředníky obce v případě jejich pracovního poměru k obci je sice základem také zákoník práce, ale zároveň je nutno respektovat zvláštní právní úpravu obsaženou v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Tento právní předpis vedle pracovního poměru úředníků obce (resp. jeho odlišností od obecné úpravy) upravuje rovněž vzdělávání úředníků obcí (§ 1 odst. 1).

Úředníkem obce se pro účely zákona číslo 312/2002 Sb. rozumí zaměstnanec obce podílející se na výkonu správních činností, zařazený do obecního úřadu (§2 odst. 4).

Správními činnostmi je plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti obce podle zvláštních právních předpisů (§ 2 odst. 3). Vedoucím úředníkem se pro účely uvedeného zákona rozumí úředník, který je vedoucím zaměstnancem.

Podle § 11 odst. 4 zákoníku práce se vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.

Podle § 3 zákona č. 312/2002 Sb. zařazuje fyzickou osobu k výkonu správní činnosti v souladu s druhem práce uvedeným v pracovní smlouvě vedoucí úřadu, kterým je podle § 2 odst. 7 zákona č. 312/2002 Sb. tajemník obecního úřadu. V obcích, městských obvodech a městských částech, kde není funkce tajemníka zřízena nebo kde není tajemník ustanoven, plní úkoly vedoucího úřadu podle zákona č. 312/2002 Sb. starosta (§ 2 odst. 8 zákona č. 312/2002 Sb.).

Úředníkem obce se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky), popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt (§ 65 a násl., resp. v případě občanů EU § 87g a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům (§ 8 občanského zákoníku), je bezúhonná, ovládá jednací jazyk (§ 16 správního řádu) a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. Za bezúhonnou se pro účely zákona č. 312/2002 Sb. nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Pro jmenování vedoucího úředníka a tajemníka obecního úřadu se vedle uvedených předpokladů (§ 4 odst. 1 a 2 zákona č. 312/2002 Sb.), které jsou společné pro všechny úředníky, vyžaduje splnění dalších podmínek daných zákonem č. 451/1991 Sb. Ten stanovuje další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky (tzv. lustrační zákon).

Vedoucího úředníka (například vedoucího oddělení obecního úřadu) s výjimkou vedoucího odboru obecního úřadu jmenuje (nebo odvolává) v souladu s § 2 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb. tajemník obecního úřadu. Jmenování (nebo odvolání) vedoucího odboru obecního úřadu je vyhrazenou pravomocí rady obce /§ 102 odst. 2 písm. g)obecního zřízení/, která tak činí na základě návrhu tajemníka.

Jmenování nebo odvolání vedoucích odborů obecního úřadu bez návrhu tajemníka však obecní zřízení nesankcionuje neplatností (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. března 2005, sp. zn. 21 Cdo 1708/2004).

VEŘEJNÁ VÝZVA A VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA »POZICI ÚŘEDNÍKA«

Podle § 6 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb. uzavření pracovní smlouvy se zájemcem na »pozici úředníka« musí předcházet veřejná výzva k přihlášení zájemců (to neplatí pro pracovní poměr na dobu určitou), pokud zákon č. 312/2002 Sb. nestanoví, že se musí konat výběrově řízení.

Podle § 7 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona je výběrové řízení podmínkou pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka zařazeného v krajském úřadě, v Magistrátu hlavního města Prahy, v obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v pověřeném obecním úřadě a v úřadu městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, kterému je svěřen výkon přenesené působnosti v rozsahu pověřeného obecního úřadu.

Výběrové řízení je podmínkou rovněž pro jmenování do funkce tajemníka obecního úřadu a vedoucího úředníka /viz § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 312/2002 Sb./.

JAN BŘEŇ

právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *