Převod kompetencí k rozpočtovým změnám na radu obce či starostu

Zasedání zastupitelstva obce nebývá tak časté, aby pokaždé mohlo operativně řešit případná aktuálně nutná rozpočtová opatření. Proto je velmi důležité, aby zastupitelstvo dobře nastavilo eventuální převod svých kompetencí k rozpočtovým změnám. Následující text se zabývá tímto převodem v praxi menších obcí, kde se nevolí rada a kompetence pro změny v rozpočtu zastupitelstvo se převádí na starostu.

Rozpočet obcí je z hlediska třídění příjmů a výdajů koncipován pro občany srozumitelným způsobem. Důraz na plnění rozpočtu se stále zvyšuje, přičemž sílí tendence k vyhodnocení porušení rozpočtové kázně a pokutování obcí za každé čerpání výdajů před jejich schválením. Zastupitelstva obcí se ovšem nescházejí natolik často, aby vždy mohla včas řešit potřebná rozpočtová opatření k včasnému zajištění chodu obce. Proto je velmi důležité, aby kompetence k rozpočtovým změnám byly dobře nastaveny.

Níže uvedený možný návrh usnesení zastupitelstva obce není zamýšlen k bezprostřednímu použití. Ale spíše k zamyšlení, jakým způsobem je možné uvažovat při nastavování rozpočtu a kompetencí. Inspirovat by mohl nejen nové členy zastupitelstev obcí po říjnových komunálních volbách, nýbrž i zastupitele, kteří svůj mandát v těchto volbách obhájili.

Usnesení se týká schválení hypotetického rozpočtu, v němž jsou závazné ukazatele nastaveny takto:

u příjmů v rámci třídy 1 – daňové příjmy – a třídy 4 – přijaté dotace na jednotlivé položky;

u příjmů v rámci třídy 2 – nedaňové příjmy – a třídy 3 – kapitálové příjmy na jednotlivé paragrafy odvětvového třídění (kromě položek 24xx splátky půjček, které jsou uváděny samostatně);

u výdajů na celé třídy druhového třídění (třída 5 – běžné výdaje – a 6 – kapitálové výdaje) v rámci jednotlivých paragrafů odvětvového třídění.

Jde o obec, která nevolí radu, a kompetenci schvalování změn rozpočtu tak zastupitelstvo přenáší na starostu. Obec zřizuje příspěvkové organizace, o příspěvcích na provoz pro příspěvkové organizace si zastupitelstvo vyhradilo úplnou rozhodovací pravomoc, starosta je nemůže měnit.

NÁVRH USNESENÍ K PŘEVODU KOMPETENCÍ K ROZPOČTOVÝM ZMĚNÁM (

KOMENTÁŘ K NÁVRHU VYSAZEN KURZÍVOU)I. Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

Na příjmové straně rozpočtu

a) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 (daňové příjmy). Tyto prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů, ale rozpočtují se do financování. O jejich případném zapojení do výdajů rozhodne zastupitelstvo.

V tomto bodě se jedná spíše o formální záležitost, protože ani přijetí nerozpočtovaných daňových příjmů nelze považovat za překročení rozpočtu. Ale zastupitelstvo obce říká, že starosta může tyto prostředky narozpočtovat, nesmí je však zapojit do výdajů. To znamená., že by se rozpočtovaly na položku 8115, a o jejich využití by proto rozhodovalo zastupitelstvo, nikoliv sám starosta.

b) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové příjmy) do výše 100 000 Kč. Tyto finanční prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů rozpočtu obce kromě účelově určených darů.

c) Navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení účelových dotací v případě, že zastupitelstvo schválilo účast obce při podání žádosti o transfer nebo jsou-li transfery poskytovány na základě právních předpisů. Tyto finanční prostředky starosta zapojuje do výdajů.

Starosta může zapojit do příjmů i výdajů schválené účelové dotace, dotace na volby, na hasiče a další.

Na výdajové straně rozpočtu

a) Navýšení závazného ukazatele do výše 100 000 Kč v období mezi jednotlivými zasedání zastupitelstva. Tato pravomoc se nevztahuje na závazné ukazatele »příspěvky na provoz« zřízeným příspěvkovým organizacím. Navýšení jednoho závazného ukazatele musí být kompenzováno snížením jiného závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu, aby rozpočtovým opatřením nedošlo ke snížení přebytku nebo ke zvýšení schodku schváleného (upraveného) rozpočtu.

Zastupitelstvo tak starostovi poskytuje možnost navýšit závazný ukazatel do výše 100 000 Kč, ale za předpokladu, že jinde ušetří, a tím nezvýší celkový objem výdajů.

b) Přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídou 5 (běžné výdaje) a třídou 6 (kapitálové výdaje) u akcí, které byly schváleny zastupitelstvem, ale u kterých je nutné po uskutečnění plnění výdajů provést správné zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou.

Tady tuto pravomoc starosta využije v situaci, kdy např. zastupitelstvo schválí technické zhodnocení budovy školy, výdaj se narozpočtuje na odpa 3113, třída 6 – kapitálové výdaje, ale z dokumentace pak vyplyne, že se nejednalo o technické zhodnocení, ale opravu a je třeba výdaj zatřídit do třídy 5 – běžné výdaje. Tuto pravomoc má starosta bez ohledu výše výdaje.

c) Navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby vyšší než 100 000 Kč a to jen v případech, kdy se jedná o výdaj nutný k zajištění chodu obce, v případech havárií nebo stavu nouze, k odvrácení možných škod, dále když včasné neprovedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady. Dále v případě úhrady pokut, penále a dalších nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

II. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou.

Takto vyhrazené kompetence jsou poměrně striktní, starosta nemůže žádným způsobem zvýšit schodek nebo snížit přebytek (s výjimkou písm. c) na výdajové straně. Samozřejmě je možné formulovat kompetence i tak, že starosta z dodatečných příjmů (např. daňových) může v určitém limitu navýšit závazný ukazatel na výdajové straně rozpočtu. Je to jen na pravidlech, která stanoví zastupitelstvo. Doporučujeme také už schválená pravidla vyhodnotit v průběhu volebního období a případně následně upravit, pokud by se ukázalo, že jsou nepřiměřená.

IVANA SCHNEIDEROVÁ

auditor, č. osvědčení 1840

Acha obec účtuje s. r. o.

MARTIN TOCAUER

ekonom územního samosprávného celku

Návrh usnesení zastupitelstva k převodu kompetencí pro změny v rozpočtu obce by mohl inspirovat nejen nové členy zastupitelstev obcí zvolené v říjnových komunálních volbách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *