Prostupné obecní bydlení musí především motivovat

Vedení města Štětí nabízí sociální bydlení dle koncepce bydlení schválené městem. Její součástí je i systém prostupného bydlení, stabilizace bytového fondu a dobrá práce sociálních pracovníků.

Vzhledem k tomu, že v roce 2011 zbývalo ve vlastnictví města již jen 168 klasických nájemních bytů, což je necelých 12 % z původního počtu, a také kvůli kontroverzním veřejným dražbám (novými nabyvateli se stávali různí spekulanti, kteří do uvolněných bytů nastěhovávali problémové rodiny a pobírali za ně peníze od státu), rozhodlo se vedení města zpracovat a schválit Koncepci bydlení a hospodaření s byty města Štětí, ta jednoznačně stanovila jednotlivé typy obecních bytů včetně možnosti jejich případného prodeje, nastavila výši nájemného po deregulaci a také se přihlásila k principům prostupného bydlení.


Zároveň bylo deklarováno, že z dlouhodobého hlediska musí mít Štětí rezervu bytového fondu, aby dokázalo perspektivně uspokojit potřeby různých sociálních skupin, mimo jiné seniorů, kteří budou mít v budoucnu problém udržet si nájemní bydlení (zejm. kombinace faktorů: nízký důchod, velký byt, úmrtí partnera, komerční nájemné, absence výtahu apod.), a jsou proto reálně ohroženi sociálním vyloučením či přímo bezdomovectvím.

PŘIJATÉ ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S MĚSTSKÝM BYTOVÝM FONDEM

Byty v rámci objektů v plném vlastnictví města, nejsou určeny k prodeji. Dále zastavujeme prodej bytových jednotek bez nájemce – takto uvolněné byty budou nabídnuty k opětovnému pronájmu dle platných zásad hospodaření s byty. Bezbariérové byty a byty s pečovatelskou službou jsou přidělovány dle schválených pravidel.

Pravidla zavádí systém »prostupného bydlení«, k tomu vyčleňujeme obecní byty, nájemní byty se sociálním nájemným a ubytovnu pro potřeby města s nonstop dohledem a krizovým bydlením. Princip prostupnosti je zajištěn jak směrem »dolů« tak i »nahoru«, tj. ten, kdo propadne na nižší kvalitu bydlení nebo skončí na ulici, má při dodržení vstupních podmínek možnost vypracovat se zpět ke standardnímu obecnímu bytu. Není v zájmu města rozšiřovat kapacity bydlení ve formě ubytoven (viz tab.).

Zavedená koncepce bydlení jednoznačně prokázala, že i přes zvýšenou cenu nájemného trvá zájem občanů o nájemní bydlení, kdy i o vyhospodařené byty se hlásí několik uchazečů, o byty v lukrativnějších domech jsme registrovali i přes 20 zájemců.

MĚSTO ROZŠIŘUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Nájemníci často nechávají svou situaci s neplacením nájemného nebo záloh dojít do extrému – aktivizují se zpravidla až tehdy, kdy jim není prodloužena nájemní smlouva. Přestože to vypadá necitlivě, nájemníci si někdy i v tomto ohledu musí »sáhnout na dno«, aby byli motivováni k odrazu směrem vzhůru, přístup radnice je nekompromisní a pravidla platí pro všechny bez rozdílu.

Příslibem do budoucna je rozšíření sociálních služeb, které do té doby ve městě vůbec nefungovaly, např. protidluhové poradenství (zajišťuje nezisková organizace Naděje), sociálně aktivizační služby pro rodiny z vyloučených lokalit (prostřednictvím společnosti Romano jasnica), rozšířená činnost a terénní program pro lidi se závislostmi – především těmi drogovými (garantuje K-centrum Českého červeného kříže z Litoměřic), třetím rokem již s úspěchem využíváme činnosti asistentů prevence kriminality při Městské policii a kapacitně se posílila též terénní práce. Klíčovým faktorem úspěchu je vzájemná komunikace a předávání informací mezi zapojenými organizacemi a institucemi.

PILOTNÍ PROJEKT DOMOVNÍK

U domů se sociálním nájemným a v městské ubytovně je přetrvávajícím problémem lhostejnost ke společným prostorám a okolnímu veřejnému prostranství. Interiéry a další vybavení jsou trvale devastovány, v okolí je rozeseto množství odpadků často vyhazovaných okny a v domech i bytech je velká fluktuace osob, které zde nemají co dělat, to celkově zhoršuje kvalitu bydlení včetně výskytu dalších nežádoucích jevů, jako jsou krádeže, konflikty nebo nekontrolovatelné šíření štěnic a vší.

Jedním z výstupů lokálního partnerství se tak stal projekt domovníků, který město Štětí pilotně v těchto objektech zavádí od letošního června. Hlavní snahou je vyvinout u nájemníků pocit zodpovědnosti za správu domu a vzbudit vztah k obecnímu domu jako místu, kde žijí a kde se chtějí cítit opravdu jako doma. Nájemníci v koordinaci s domovníkem vymalují chodby, opraví vstupní portály nebo připraví prostor pro osazení venkovních laviček a herních prvků pro děti. Je to výzva, chceme vyzkoušet, zda si lidé budou více vážit věcí, na jejichž vybudování se sami přímo podíleli.

Bojujeme proti zneužívání dávek našich klientů různými podnikavci, ti totiž cíleně sestěhovávají celé rodiny z jiných měst a inkasují za to nemalé finanční prostředky od státu. Stává se, že ubytují našeho neplatiče a ten ve výsledku platí nájem mnohem vyšší než v našich bytových jednotkách. Dalším problémem je dlouhodobá absence protialkoholní záchytné stanice v Ústeckém kraji. Podnapilé osoby dnes není možné bez rizika zabezpečit a nehrozí jim sankce za hospitalizaci.

 

MIROSLAV ANDRT
místostarosta města Štětí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *