Téma lokální ekonomiky láká i formou regionálních soutěží

Soutěž ve sběru kuponů za nákup potravin místních výrobců, jak ji v říjnu zveřejnil ministr zemědělství Marian Jurečka, vhodně rozvíjí strategii podpory nákupu regionálních potravin u nás. Potvrzuje i růst zájmu o mechanismy, jež by pomohly více zacílit poptávku českého spotřebitele po místní produkci. Jde totiž o jednu z klíčových kompetencí k oživení sociální stability založené na fungující lokální ekonomice.

Některé z těchto mechanismů představují úspěšné koncepty ověřené zahraniční praxí (best practice). Jiné se doslova rodí v českém prostředí.

V americkém státě Oregon například fungují buňky, tzv. Business Assistance Team (Skupina podnikatelské podpory), které využívají zkušeností místních dobrovolníků k propojování lokálních podnikatelů s institucemi zodpovědnými za rozvoj, územní plánování a další faktory vedoucí k regionální prosperitě. Vedle místních samospráv jsou to i neziskové organizace typu Národního trastu pro památkovou ochranu, s nímž soukromý sektor v Oregonu aktivně spolupracuje na revitalizačním programu městských center, která představují přirozený prostor hlavních obchodních a společenských aktivit každé lokality.

Ať už jde o cestu přizpůsobování zahraničních příkladů, nebo o zavádění vlastních mechanismů, společným znakem je postupné pronikání těchto trendů do strategií místních samospráv či institucí veřejné správy.

KDYŽ SOUTĚŽ VZDĚLÁVÁ ANEB KOMENSKÉHO ŠKOLA HROU PRO REGIONÁLNÍHO SPOTŘEBITELE

O vzájemném vztahu sociální situace a úrovně místní ekonomiky jsme psali již v zářijovém čísle Moderní obce, kde jsme též zmínili koncept regionální spotřebitelské soutěže »zdola«, jejíž pilotní verze probíhá v současnosti s interaktivní výstavou Orbis Pictus Play v broumovském regionu pod názvem Broumovsko oSOBnĚ. Forma soutěže nabízí v tomto případě hned dvě výhody. Vedle motivace v podobě atraktivních cen představuje též přímý zdroj dat k detekci jednotlivých obchodních interakcí uskutečněných u subjektů, které jsou do soutěže zapojené.

Jak si tedy v tomto kontextu vede spotřebitelská soutěž na Broumovsku? »V současné době (konec října – pozn. autorů) je v oběhu mezi partnery na 7500 etiket, přičemž etikety výstavy Play a Broumovského kláštera v tomto počtu nefigurují, neboť jsou pro účast v soutěži povinné. Lze tedy konstatovat, že se v regionu doposud uskutečnilo kolem 7500 interakcí obchod-prodej se záměrem získání etikety v minimální hodnotě 100 Kč,« uvedl pro bližší představu Mgr. Jan Hruška, podílející se na organizaci soutěže. Máme tak před sebou první fázi celkového multiplikačního potenciálu, který tyto lokální transakce představují pro region v případě, že subjekty zapojené do soutěže opět větší část těchto zisků »otočí« ve své lokalitě. Pro zákazníky pak číslo zmíněné Janem Hruškou ukazuje minimální dosah informovanosti o výhodách lokální ekonomiky v místní populaci, čímž přispívá ke zmíněnému nastavení myšlení tuzemského spotřebitele ve prospěch rozvoje lokální ekonomiky.

ORP VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZASVĚCUJE SVOU STRATEGII MÍSTNÍHO ROZVOJE LOKÁLNÍ EKONOMICE

Iniciativa v rozvoji podmínek pro fungující lokální ekonomiku jako pilíře všestranně prosperujícího regionu nevychází pouze ze strany soukromých subjektů, nýbrž stává se stále častěji tématem místních samospráv. V nedávných říjnových komunálních volbách tento trend pronikl, ve srovnání se situací před čtyřmi lety, výrazněji do slovníku předvolebních kampaní. Dokonce je možné nalézt příklady samospráv, které se pro systematickou podporu tohoto fenoménu rozhodly ještě ve svém funkčním období.

Správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Valašské Meziříčí – mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko přišel v rámci Akčního plánu rozvoje s návrhem Strategie místního rozvoje pro podporu lokální ekonomiky. Podle tajemníka Svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko Ing. Daniela Šuláka vyplynula potřeba zaměřit se na zefektivnění podmínek pro rozvoj lokální ekonomiky v průběhu diskusních jednání představitelů zmíněného mikroregionu, který zahrnuje shodnou oblast jako ORP Valašské Meziříčí.

»Protože naše činnost v rámci regionálního rozvoje zahrnuje sociální oblast a školství, téma lokální ekonomiky se ukázalo jako segment, který přirozeně doplňuje celou problematiku,« přiblížil vznik podobné iniciativy na úrovni samosprávy Daniel Šulák. Do tvorby této strategie budou zapojeni představitelé měst a obcí, zástupci kulturního dění v obcích a městech, představitelé podnikatelského sektoru, veřejnost a také aktivní tvůrci lokální ekonomiky.

PODNIKATELSKÝ KRUH JAKO PLATFORMA OSOBNÍCH INTERAKCÍ MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ

S ohledem na aktuální povolební situaci se může tento počin jevit jako nejistý, neboť nová zastupitelstva teprve zahajují svou práci. »V našem případě je výhodou, že mnozí původní zastupitelé, kteří jsou naší strategii nakloněni, svůj mandát obhájili. Můžeme se proto věnovat její systematické přípravě,« dodal tajemník Svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko.

Jako první krok v procesu zapojení podnikatelského sektoru vidí rozjezd tzv. Podnikatelského kruhu, který představuje platformu pravidelných osobních interakcí místních podnikatelů, čímž se posiluje multiplikační efekt plynoucí z obchodních transakcí na lokální úrovni. Zároveň se tím buduje transparentní prostředí pro spolupráci s místní samosprávou a neziskovým sektorem.

Seminář Podpora lokální ekonomiky v praxi se kromě Valašského Meziříčí také uskutečnil v polovině září ve Zlíně za účasti tehdejší 1. místopředsedkyně Senátu PČR PaedDr. Aleny Gajdůškové. Podle ní metodika podpory lokální ekonomiky manízí i to, po čem právě teď volají místní firmy, tj. navození lepší komunikace se samosprávou včetně synergie s neziskovými organizacemi. »Prezentace tohoto projektu jeho účastníky ve Zlíně, včetně mě, úplně nadchla. Rezonovala v nás baťovská praxe propojení firmy, města, vzájemného poskytování služeb a rozvoj, který tato praxe znamenala,« poznamenala Alena Gajdůšková na adresu projektu. Silnou motivaci pro firmy a jejich marketingovou podporu pak vidí v soutěži Broumovsko oSOBnĚ(koncept oSOBnĚ probíhá na Broumovsku – pozn. autora). »Naprosto fantastické je, že výsledky jsou prokazatelné, a dokonce měřitelné. Ve Zlíně tento projekt chceme realizovat,« uzavřela Alena Gajdůšková k tématu lokální ekonomiky, které se v tuzemsku začíná těšit stále větší pozornosti.

MAREK PAVLÍK

obchodní ředitel, M.C.TRITON

JAN BRABEC

manažer, ProRegiony

Místní firmy stále častěji volají po navození lepší komunikace s příslušnou územní samosprávou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *