První nádoby jsou rozmístěny u vybraných bytových domů v městské části Praha 13.

V ulicích české metropole jsou rozmístěny první nádoby na bioodpad

V hlavním městě začal pilotní projekt sběru bioodpadu. První nádoby jsou rozmístěny u vybraných bytových domů v městské části Praha 13. Realizaci projektu zajišťuje odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy ve spolupráci se společností Pražské služby, a. s. Výsledky a zkušenosti z projektu se stanou podkladem pro postupné zavádění celoplošného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu na území české metropole.

Do projektu je přímo zapojeno 33 domů, což čítá téměř 1200 bytů, přičemž sběr je zaměřen na rostlinnou složku bioodpadu. Počítá se především s bioodpadem vznikajícím v kuchyních, do nádob se mohou dávat i zbytky rostlin, hlína, tráva, rozřezané větvičky, umaštěné papíry, prostě cokoliv, co je rostlinného původu a po vhození do kompostu se dokáže rozložit.

V rámci projektu bylo rozmístěno 38 hnědých nádob, nejčastěji s objemem 240 litrů. Většina z nich je uzamčena. Jde o speciální nádobu, která je provětrávaná v horní části konstrukce. Zpočátku je svoz stanoven jednou týdně, počítá se s navýšením až dvakrát týdně. Bioodpad se odváží na průmyslovou kompostárnu Úholičky.

Bioodpad je v Úholičkách zpracováván tradičním kompostováním. Po skončení procesu je výsledkem zralý kompost, který se vrátí přímo nebo v podobě substrátu zpátky do půdy. „Jedním z nejzávažnějších problémů životního prostředí v posledních letech je zvýšená eroze a tím spojená degradace zemědělského půdního fondu. Zjednodušeně řečeno dochází k odnosu nejúrodnější části půdy. Navracením kompostu do půdy se dá erozi úspěšně bránit,“ vysvětluje pražská radní Jana Plamínková. Zapravení kompostu do půdy má přínosy pro udržení a obnovu kvality půdy, dále zvýšení půdní úrodnosti a má pozitivní vliv na ochranu životního prostředí. Třídění a zpracování bioodpadu kompostováním s navrácením do půdy patří odpadové hospodářství mezi významné cíle s nenahraditelnou rolí.

Bioodpad z domácností, především od rodinných domů, se v Praze sbírá od roku 2004. Komerční varianta služby je dostupná v posledních letech pro kohokoliv, kdo o ni projeví zájem. Kvalita vytříděného bioodpadu a čistota sběru je klíčová pro výrobu kvalitního kompostu. Obsah hnědých popelnic je pravidelně monitorován, a pokud obsahuje příměsi, nelze jej zkompostovat.

Svoz bioodpadu z domácností je už třetí velký magistrátní pilotní projekt, na kterém se podílí Pražské služby. Jsme rádi, že můžeme přispět našimi zkušenostmi tentokrát ze svozu biologicky rozložitelného odpadu a zároveň i technickou podporou. V minulosti jsme se aktivně podíleli na pilotním projektu svozu kovových obalů nebo svozu tříděného odpadu z činžovních domů v Praze 7,“ pozýnamenává tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

V současnosti může směsný komunální odpad, tj. odpad, který se běžně dává do černé popelnice, obsahovat až 40 % biologicky rozložitelné složky. Projekt ověří možnou kvantitu vytřídění rostlinné biologicky rozložitelné složky. „Lidem chceme umožnit pohodlně a při tom efektivně třídit bioodpad,“ uzavírá Jana Plamínková. Podporou je informovanost občanů, a to jak osobní formou, tak veřejnou propagací, mezi kterou patří například polepy nádob.* Účastnící projektů se mohou pro přímé informace registrovat na adrese: https://bio.praha.eu

/tz/

 

K foto:

První nádoby jsou rozmístěny u vybraných bytových domů v městské části Praha 13

Foto: archiv hl. m. Prahy

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *