Autor
Kategorie:
Různé

Záběr daně z nemovitostí se letos rozšiřuje

Novým předmětem daně z pozemků se speciální sazbou daně se v roce 2012 stávají zpevněné plochy pozemků, které jsou užívány k podnikatelské činnosti či v souvislosti s ní. Zpevněnou plochou pozemku se rozumí pozemek (nebo jeho část), evidovaný v katastru nemovitostí jako »ostatní plocha« nebo...

Novým předmětem daně z pozemků se speciální sazbou daně se v roce 2012 stávají zpevněné plochy pozemků, které jsou užívány k podnikatelské činnosti či v souvislosti s ní. Zpevněnou plochou pozemku se rozumí pozemek (nebo jeho část), evidovaný v katastru nemovitostí jako »ostatní plocha« nebo »zastavěná plocha a nádvoří«, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce. Kvůli zařazení zpevněných ploch pod daň z pozemků jsou tyto stavby zpevněných ploch pozemků vyjmuty z předmětu daně ze staveb.

Skutečnou výměru zpevněné plochy není třeba pro účely přiznání k dani deklarovat geometrickým zaměřením ani znaleckým posudkem. Není-li potřebná dokumentace k dispozici, poplatník uvede v daňovém přiznání výměru, kterou zjistil vlastním měřením. Posledním dnem pro podání přiznání k dani z nemovitostí na rok 2012, podle stavu platného k 1. 1. 2012, byl 31. leden 2012. Za pozdní podání daňového přiznání o více než 5 pracovních dnů hrozí pokuta minimálně 500 Kč. Detailní informace se nacházejí na úvodní straně webu české daňové správy http://cds.mfcr.cz. Na stejném místě je zveřejněn i přehled koeficientů daně z nemovitostí platných k 1. 1. 2012. Z celkového počtu 6243 obcí má pro rok 2012 místní koeficient navýšeno 403 obcí.

První termín splatnosti daně z nemovitostí je 31. květen 2012. Do té doby všichni poplatníci této daně obdrží složenku s uvedením výše stanovené daně a výše případných přeplatků a nedoplatků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *