Ze sbírky zákonů

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 21/2012 do částky 24/2012). Částka 21 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 24. února 2012. Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve...

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 21/2012 do částky 24/2012).

Částka 21 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 24. února 2012.

Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona č. 137/2006 Sb. přináší mnoho změn, které zpřísňují celý proces zadávacího řízení. Jedná se zejména o snížení limitů pro veřejné zakázky, které jsou určující pro stanovení povinnosti zadavatele postupovat podle tohoto zákona. Do oblasti úpravy kvalifikačních předpokladů zasahuje novela v prokazování ekonomické a finanční kvalifikace; ekonomická kvalifikace bude nahrazena prohlášením dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázkou. Dále k prokázání technické kvalifikace nebude moci zadavatel požadovat certifikáty ISO. Z dalších změn je to pak zdvojnásobení sankcí ukládaných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a skutečnost, že novela zmiňuje, že zadavatel je povinen poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Novela zákona č. 137/2006 Sb. přináší následující významné změny:

Snížení hranice pro postup podle tohoto zákona; zadavatelé budou povinni zadávat veřejné zakázky na dodávky a služby dosahující předpokládané hodnoty 1 mil. Kč bez DPH a více a veřejné zakázky na stavební práce dosahující předpokládané hodnoty 3 mil. Kč a více.

Rozšíření působnosti zákona na více subjektů prostřednictvím úpravy definice dotovaného zadavatele. Za zadavatele bude nově považován každý, kdo obdrží více než 50 % prostředků na zakázku z veřejných zdrojů.

Novela zavádí kategorii »významná veřejná zakázka«. V případě státu se bude jednat o veřejné zakázky dosahující předpokládané hodnoty nejméně 300 mil. Kč bez DPH, v případě územních samosprávných celků (obce, kraje) 50 mil. Kč. Tyto zakázky bude vždy schvalovat u státu vláda, u územních samosprávných celků zastupitelstvo; zavádí se u nich i delší lhůty pro podání nabídek.

Zpřísňují se podmínky pro zadávání zakázek na stavební práce. Ministerstvo pro místní rozvoj bude vyhláškou stanovovat u zakázek na stavební práce podrobnosti zadávací dokumentace, výkazu výměr, soupisu stavebních prací a obchodní podmínky.

Zadavatel musí zrušit zadávací řízení, pokud by měl hodnotit méně než dvě nabídky.

U všech zakázek (kromě zjednodušeného podlimitního řízení a jednacích řízení) bude zadavatel povinně 30 dní předem odesílat k uveřejnění předběžné oznámení, které bude obsahovat i zdůvodnění nutnosti realizace zakázky.

Novela zavádí pojem »osoba se zvláštní způsobilostí«. Tato osoba bude zaměstnancem veřejného zadavatele s povinností absolvovat vzdělávací program Ministerstva pro místní rozvoj, která se bude vyjadřovat k zadávací dokumentaci a dále se stane povinným členem hodnoticích komisí. U nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce bude vyjádření k zadávací dokumentaci poskytovat tzv. »osoba s odbornou způsobilostí«, což je osoba mající autorizaci podle zákona o autorizovaných inženýrech.

Novým pojmem zavedeným novelou je »hodnotitel veřejné zakázky«. Tito hodnotitelé budou losováni do hodnoticích komisí u významných státních zakázek a budou moci podávat podnět k prošetření na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jejich seznam povede Ministerstvo pro místní rozvoj.

U veřejných zakázek na dodávky vymezených prováděcím předpisem povinnost zadavatele provést hodnocení prostřednictvím elektronické aukce.

Novela odstraňuje možnosti omezovat počet účastníků na základě lepší kvalifikace nebo losování.

V případě uveřejňování bude mít zadavatel nově povinnost uveřejnit na svém profilu tyto části zadávací dokumentace:

celou textovou část včetně textové části smlouvy od 500 000 Kč,

skutečně uhrazenou cenu za celou zakázku, odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady,

odůvodnění stanovení předmětu veřejné zakázky,

odůvodnění způsobu hodnocení vzhledem k potřebám zadavatele a informace o subdodavatelích, kterým hlavní dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo více než 5 % v případě významné veřejné zakázky. Odůvodnění budou u významných státních zakázek předkládána vládě (součástí bude i odborné vyjádření) či příslušným zastupitelstvům (v případě významných zakázek územních samosprávných celků) ke schválení.

Účinnost od 1. dubna 2012 (s výjimkami)

Částka 24 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 29. února 2012.

Nařízení vlády č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis EU některé podmínky poskytování zvláštní podpory podle předpisu EU upravujícího pravidla pro režimy přímých podpor, které jsou poskytovány zemědělcům Státním zemědělským intervenčním fondem.

Účinnost od 1. března 2012

Mgr. JAN BŘEŇ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *