Ze sbírky zákonů

Přinášíme výběr několika důležitých právních předpisů a dalších relevantních materiálů, které vyšly v poslední době ve Sbírce zákonů. Zákon č. 179/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Poměrně rozsáhlé změny zákona o...

Přinášíme výběr několika důležitých právních předpisů a dalších relevantních materiálů, které vyšly v poslední době ve Sbírce zákonů.

Zákon č. 179/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Poměrně rozsáhlé změny zákona o zemědělství navazují na evropské požadavky. Změny dopadají například i na zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském.

Podle zákona se začne postupovat od 1. ledna 2015.

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

Zákon podle svého § 1 upravuje práva a povinnosti osob a působnost a pravomoci orgánů veřejné moci v oblasti kybernetické bezpečnosti, naopak se nevztahuje na informační nebo komunikační systémy, které nakládají s utajovanými informacemi. Kybernetický prostor zákon chápe jako digitální prostředí umožňující vznik, zpracování a výměnu informací, tvořené informačními systémy a službami a sítěmi elektronických komunikací. V tomto ohledu přitom odkazuje na zákon o elektronických komunikacích.

Podle zákona se začne postupovat od 1. ledna 2015.

Zákon č. 182/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se tímto předpisem opět posouvá. Nový termín účinnosti by tak měl být podle aktuálního znění § 99 takovýto: »Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou § 38 a 43, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020, a s výjimkou § 92 a 93, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.« Novela obsahuje změny i dalších souvisejících předpisů.

Podle zákona se postupuje s výjimkou od jeho vyhlášení.

Zákon č. 183/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Změna se týká § 67 odst. 6. Platilo totiž, že »růst cen se stanoví jako procentní přírůstek indexu spotřebitelských cen v posledním měsíci období stanoveného pro zjišťování růstu cen oproti tomuto indexu v kalendářním měsíci, který bezprostředně předchází prvnímu kalendářnímu měsíci tohoto období s tím, že tento růst se stanoví se zaokrouhlením na jedno platné desetinné místo a podíl pro jeho stanovení činí vždy nejméně 1. Pro zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se však při stanovení růstu cen podle věty první použije jen jedna třetina procentního přírůstku indexu spotřebitelských cen.« Prostřednictvím novely ale došlo k odstranění druhé věty. Platí ale rovněž toto přechodné ustanovení: »Při zvýšení důchodů od splátky důchodu splatné v lednu 2015 se procentní výměry vyplácených důchodů zvýší o tolik procent zaokrouhlených s přesností na jedno desetinné místo nahoru, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu činil 1,8 %, pokud by zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů stanovené podle § 67 odst. 8 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bylo nižší.«

Podle zákona se postupuje od 1. září 2014.

Zákon č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Novinky navazující na evropské právní předpisy se podle nového znění § 37f týkají zejména povinností výrobců, posledních prodejců, distributorů a konečných uživatelů elektrických a elektronických zařízení, zpracovatelů elektrických a elektronických zařízení, která se stala odpadem, a pověřených zástupců výrobců. Podle navazujícího odstavce se tak tento díl zákona vztahuje do 14. srpna 2018 na elektrozařízení náležející do skupin uvedených v příloze č. 7 části I k tomuto zákonu a od 15. srpna 2018 na všechna elektrozařízení. Platí také, že od 15. srpna 2018 se každé elektrozařízení zařadí do jedné ze skupin uvedených v příloze č. 7 části II k tomuto zákonu.

Podle zákona se postupuje s výjimkami od 1. října 2014.

Vyhláška č. 186/2014 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Ministerstvo financí stanoví jednotlivými paragrafy touto vyhláškou podle zákona o rozpočtovém určení daní jednak procento, kterým se každá obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní, jednak procento, kterým se každá obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona o rozpočtovém určení daní a také celkové procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, podílejí na části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní. Vyhláškou se rovněž ruší vyhláška č. 264/2013 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Podle vyhlášky se postupuje od 1. září 2014.

Mgr. JAN JANUŠ

šéfredaktor měsíčníku Právní rádce

Rubrika je připravena ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *