Archiv autora: Pavla Samková

Filtr

Nahlížení do pokladní knihy

Prosím o vyjádření, jestli má občan obce právo nahlédnout do pokladní knihy vedené obecním úřadem, resp. zda má obec povinnost na základě žádosti občana předložit tuto knihu k nahlédnutí na obecním úřadě. Pokud ano a obec žádosti nevyhoví, kde se může občan domáhat nápravy? A dále - zda předseda...

Kategorie: Různé

Povinnost PO zpracovat výroční zprávu

Zpracovávám na obecním úřadě výroční zprávu o vyřizování žádostí občanů o informace podle zákona č. 106. Měly by tuto výroční zprávu zpracovávat i obcí zřízené příspěvkové organizace? Máme dvě. Pokud ano, musí ji zpracovávat samostatně (má nějaké jiné náležitosti), nebo můžu údaje za příspěvkové...

Kategorie: Různé

Zápisy z jednání výborů zastupitelstva obce

Obracím se na vás s dotazem týkajícím se činnosti výborů zastupitelstva. Máme v obci zřízen 3členný stavební výbor, musí být z jeho jednání vyhotoven zápis jako např. z jednání výboru kontrolního a finančního? Jestliže ze své činnosti stavební výbor zodpovídá zastupitelstvu obce, které jej zřídilo,...

Kategorie: Různé

Poskytování zápisu ze zasedání zastupitelstva

Prosím o radu v následující záležitosti. Vyhotovuji pravidelně zápis ze zasedání zastupitelstva, a to tak, že v průběhu zasedání si dělám ručně poznámky a pak na jejich základě vyhotovuji vlastní zápis, který podepisuje starosta obce, dva ověřovatelé zápisu a já. Nyní se na mne obrátil jeden...

Kategorie: Různé

Odmítnutí požadovaných informací podle zákona č. 106

Obec obdržela od jednoho občana žádost o informace podle zákona č. 106. Jakým způsobem bychom měli postupovat, nechceme-li informace požadované v žádosti poskytnout? Obdrží-li povinný subjekt (obec) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále...

Kategorie: Různé

Účinnost rezignace člena rady obce

V naší obci máme 15členné zastupitelstvo a je volena pětičlenná rada. Nyní jeden z radních na tuto funkci rezignoval, a to, jak výslovně uvedl, s účinností k 31. 10. 2013. Je to možné? Neměla by rezignace být účinná již ke dni, kdy rezignaci obdržel starosta? Zastupitelstvo máme plánováno na 22....

Kategorie: Různé

Osadní výbory

Kdo a jak stanoví část obce pro účely zřízení osadního výboru? Jaké úkoly má plnit a z jakých důvodů může zastupitelstvo výbor rozpustit. Zákon o obcích v § 120 stanoví, že zastupitelstvo může zřídit v částech obce osadní nebo místní výbory (dále jen osadní výbor). Pokud jde o vymezení pojmu...

Kategorie: Různé

Účast zastupitele na zasedání osadního výboru

Jeden z členů zastupitelstva naší obce se chtěl zúčastnit jednání osadního výboru, to mu ale nebylo osadním výborem umožněno - podle zástupců osadního výboru je jednání výboru neveřejné, a proto se nesmějí tohoto jednání účastnit jiné osoby, ani členové zastupitelstva. Podle názoru zastupitelů má...

Kategorie: Různé

Informace o zasedání zastupitelstva, nové hlasování

Má obecní úřad povinnost zasílat krajskému úřadu nebo jinému státnímu orgánu informaci o konání zasedání zastupitelstva obce? Tyto informace (o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání) zveřejňujeme na úřední desce a elektronické úřední desce podle zákona o obcích. A ještě jeden...

Kategorie: Různé

Zrušení nebo změna usnesení rady obce

Rada obce na schůzi, na které jsem nebyl přítomen, přijala ve věci určité majetkové dispozice obce usnesení, které nepovažuji za správné a jehož plnění by pro obec mohlo znamenat velkou finanční zátěž. Mám jako starosta obce nějakou možnost, jak dané usnesení před jeho realizací zrušit nebo alespoň...

Kategorie: Různé