Filtr

KOMUNIKAČNÍ MANUÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (2)

Městský úřad v anglickém Yorku vydal skládačku s názvem Zákazník na prvním místě (Několik praktických myšlenek, které by Vám měly pomoci). Zatímco v minulém díle jsme z tohoto letáku přeložili zásady pro telefonování, tentokrát to budou zásadní pravidla pro osobní styk. o Závazná pravidla [*] Vždy,...

Kategorie: Různé

ALTERNATIVNÍ NÁVRH

NÁZOR Jako příspěvek k druhé etapě reformy veřejné správy předkládáme konkrétní návrh územní reformy a stručně nastiňujeme její vazby na kompetence příslušných institucí. Našim záměrem bylo vymezení asi 300-340 přirozených center a jejich územních obvodů, které by se staly minimálně základem...

Kategorie: Různé

ABY SE LÉPE POZNALI

ŠKOLSTVÍ Reforma veřejné správy svazuje školy s místem jejich působení stále pevněji. Bouřlivá reakce pedagogické veřejnosti na poslanecký návrh novely zákona o státní správě a samosprávě (která měla umožnit obcím jmenovat a odvolávat ředitele škol, které zřizuje) však prozrazuje, že v kontaktech...

Kategorie: Různé

VEŘEJNÁ SPRÁVA 2000

Východočeské Lázně Bodaneč se ve dnech 23.-25. 10. staly hostitelským městem mezinárodní konference o veřejné správě. Pořadatelem byla Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Referáty a workshopy přinesly témata jako např. Finanční aspekty vztahů: stát-ministerstva-obce a kraje (doc. Jitka...

Kategorie: Různé

ORGÁNY ZASTUPITELSTVA A RADY OBCE (III)

Ustanovení hlavy páté zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) jsou další novinkou v právní úpravě obecního zřízení. Dochází zejména k posílení pozice zastupitelstva a jsou stanovena pravidla pro činnost obligatorních výborů a pro orgány části obcí (osadní výbory). Odstraňuje se...

Kategorie: Legislativa

ZA CO JEŠTĚ MOHOU BÝT PŘÍŠTÍ ROK ODPOVĚDNÉ?

Tuto otázku jsem si položila nad textem § 57 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR. Skutečnost, že se tento paragraf odvolává na velmi sporně formulovaný § 67 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, prohloubila moje rozpaky. Konkrétně se jedná o to, čí a čím budou rozpočtové a příspěvkové organizace...

Kategorie: Legislativa

Nové právní předpisy

[*] Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů nabývá účinnosti dnem 1. července 2001, s výjimkou ustanovení o povinnosti souběžného vedení matričních událostí, matričních skutečností, změn a oprav pomocí výpočetní techniky, které nabývá účinnosti...

Kategorie: Legislativa

SVAZKY OBCÍ PODLE NOVÉHO ZÁKONA

Jednou z forem spolupráce mezi obcemi jako územními samosprávnými celky jsou svazky obcí. Obce mají možnost jejich prostřednictvím spojit síly při zajišťování potřeb svých občanů. Postavení svazků obcí upravoval již zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, na který...

Kategorie: Legislativa

ZÁVAZNOST JUDIKÁTU

Při jednání zastupitelstva, jeden z opozičních zastupitelů podpořil svoji argumentaci opakovaným se odvoláváním na soudní judikaturu v dané věci. Jelikož nejsem právník (stejně tak jako drtivá většina ostatních členů našeho zastupitelstva) zajímalo by mne, jak je to se závazností judikátů. Je...

Kategorie: Legislativa

NOVELA ZÁKONA O PLATU

S účinností od 1. ledna 2001 začne platit novela zákona o platu. Koho se nové změny týkají? ODPOVĚĎ: Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech č. 143/1992 Sb., ve znění novel, upravuje podle poslední novely č. 217/2000 Sb. poskytování...

Kategorie: Legislativa