Filtr

PŘEVOD MAJETKU

Aby mohly kraje fungovat a mít vlastní majetek, musí jej získat. K tomu dochází zákonem č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Zákon je velmi věcně koncipován, uveďme však alespoň to základní. Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí...

Kategorie: Různé

ZASTUPITELSTVA A ODMĚŇOVÁNÍ

V listopadu tohoto roku došlo k faktickému naplnění příslušných ustanovení Ústavy ČR, pojednávajících o územní samosprávě, podle nichž se ČR člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky (VÚSC), spravovanými...

Kategorie: Různé

DOPRAVA V OSTRAVSKÉM KRALI

Vznik krajů představuje zcela nový fenomén prakticky pro všechny resorty. Jednou z oblastí, kterých se změna výrazně dotkne, je doprava. Definitivní podoba všech změn stále není zcela jasná. Zásadní otázka v železniční dopravě zní: Má být železnice unitární a v rukou státu nebo rozdělená na menší...

Kategorie: Různé

ODCHOD JE AŽ POSLEDNÍ MOŽNOSTÍ

"Nejde jen o reformu veřejné správy, ale také o reformu ústřední státní správy. Jestli tu nezvládneme, pak celá reforma byla zbytečně vynaloženou energií," řekla nám v rozhovoru náměstkyně ministra vnitra pro reformu veřejné správy Prof. Ing. Yvonne Strecková, CSc., která nám odpověděla i na další...

Kategorie: Různé

NOVÁ PUBLIKACE

Účelem publikace Územní samospráva a státní správa (Eurounion, Praha 2000, 370 str.) je podat výklad hlavních principů základních zákonů souvisejících s reformou veřejné správy. Autoři statí k zákonu o obcích (JUDr. Karel Svoboda, CSc.), k zákonu o hl. městě Praze (Mgr. Josef Vedral, Ph.D.) a k...

Kategorie: Různé

SPOLEČNĚ O MODERNIZACI PANELÁKŮ

Koncem září se v Praze, za účasti našich a německých odborníků uskutečnil seminář zaměřený zejména na hospodaření s bytovým fondem. Jedním z hlavních témat jednání byla výměna zkušeností o postupu a výsledcích regenerace a modernizace panelových domů. V této oblasti se v SRN uplatňují tzv....

Kategorie: Ekonomika

NA POMOC BYTOVÉMU FONDU

Jedním z hlavních problémů stávajícího bytové fondu je jeho zanedbanost, především u starších vícepodlažních bytových domů postavených panelovou technologií. V důsledku odkládání potřebných oprav je řada konstrukčních částí obytných budov ve stavu, který vykazuje vážné závady. Ty se projevují...

Kategorie: Ekonomika

EFEKTIVNOST VÝDAJŮ STATUTÁRNÍCH MĚST

V územně nečleněných statutárních měst. Na základě dostupných objektivních informací (zejména dokladů o hospodářských výdajích příslušných měst) se pokusím zhodnotit efektivnost činnosti orgánů vybraných statutárních měst s ohledem na jejich územní členění. Prezentované skutečnosti by měly buď...

Kategorie: Ekonomika

VÝHODNÉ ŘEŠENÍ

Metodika financování energetických projektů z budoucích úspor, tzv. Energy Performance Contracting (EPC), je v současnosti probírána z mnoha úhlů. Stejně tak i otázky týkající se územních energetických dokumentů - energetických generelů. Obě odlišné problematiky spolu úzce souvisejí, a to zejména v...

Kategorie: Ekonomika

PRAKTICKÉ MINIMUM

PRO ČLENY PŘEDSTAVENSTEV A DOZORČÍCH RAD (VII) Moderní management si vytvořil účinné nástroje pro operativní řízení, ale stále chyběla zpětná vazba o stavu strategických procesů. V posledních letech nastal významný posuv v pojetí interního auditu jako nástroje ovládání rizik spojených s podnikáním...

Kategorie: Ekonomika