Filtr

NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

- V částce 85 Sbírky zákonů 1999 je publikován Program statistických zjišťování na rok 2000, který mj. stanoví zpravodajské povinnosti obcí na příští rok. - Vyhláška Ministerstva vnitra č. 254/1999 Sb., stanoví technické podmínky požární techniky pro požární automobily a přívěsy, dopravní...

Kategorie: Legislativa

STAVEBNÍ ZÁKON A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Aktuální znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), bylo vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb. V části stavebního zákona týkající se pořizování územně plánovací dokumentace a územněplánovacích podkladů došlo k řadě podstatných změn a doplnění. Mezi územněplánovací...

Kategorie: Legislativa

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

Může obecní zastupitelstvo rozhodovat o některých otázkách, které mu nejsou svěřeny přímo zákonem o obcích? ODPOVĚĎ: Podle mého názoru plně postačí vyjít z logiky věci, Ústavy ČR a principů zastupitelské demokracie. Především - obcí je z hlediska realizace působnosti obce obecní zastupitelstvo. To...

Kategorie: Legislativa

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Zákon č. 28/2000, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a č. 93/1998 Sb., přináší s účinností od 1. června t. r. řadu zásadních změn a doplnění do podmínek, za nichž jsou uzavírány smlouvy o zakázkách, které jsou hrazeny z...

Kategorie: Legislativa

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Za jakých okolností může být člen představenstva zproštěn odpovědnosti za škodu vzniklou akciové společnosti? ODPOVĚĎ: Jen když prokáže, že mu ve splnění povinnosti zabránila vyšší moc. Nenahrazují se nepředvídatelné škody. Dále neodpovídají členové představenstva za škody vzniklé v důsledku plnění...

Kategorie: Legislativa

NABÍDKA PRO VOLNÝ ČAS

Jako konečně všechno i komunální projekty pro "volnočasové aktivity" narážejí na věčné problémy s financováním. Některá města však využila nebo chtějí využít prostředků z prodeje akcií energetických společností právě pro vícefunkční zařízení pro sport a volný čas, pomoc nabízejí i různé typy...

Kategorie: Různé

PŘESHRANIČNÍ PROJEKT

Město Frýdlant s necelými 8 tisíci obyvatel na severní straně Jizerských hor je střediskem celého Frýdlantského výběžku. To platí pro dojíždění za prací, za službami i do škol. Co se týče zařízení pro volný čas, i u nás je daleko k ideálu. Potěšující je se rozvíjející spolková činnost, a to...

Kategorie: Různé

NEJEN PROTI DROGÁM

I přesto, že Opava nepatří mezi velkoměsta, problém špatně využívaného volného času mládeže je varující. V posledních pěti letech se tak sportovní zařízení stala pro město prioritní a ze strany občanů vítaná. Statistická čísla trestných činů a drogově závislých přinutila město více se zabývat...

Kategorie: Různé

MAJÍ KDE SPORTOVAT

Sportovní a tělovýchovná činnost se stává jednou z trvalých forem, jak lépe využít volný čas dětí i dospělých. Zejména v Praze hrají tyto činnosti výraznou roli v prevenci kriminality i drogové závislosti. Tělovýchovné aktivity již několik let finančně podporuje Místní úřad Městské části Praha 11 a...

Kategorie: Různé

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ ANO, ALE BEZPEČNÁ

Pouze zainteresovaní lidé, většinou výrobci a dovozci vědí, že naše legislativa pamatuje na bezpečnost při používání výrobků a zařízení. Zákon č. 22/1997 Sb., stanovuje, že na trh má být uveden pouze bezpečný výrobek. Jaká je ale skutečnost při pohledu na dětská hřiště? Převážná většina výrobců...

Kategorie: Různé