Filtr

NEJEN MASOVÁ TURISTIKA

REGIONTOUR 2000 Kroje z jižní Moravy, cimbálovka i dudácká kapela, pivo z regionálních pivovarů "na každém rohu" - mezinárodní výstava turistických možností Regiontour 2000 útočila na všechny smysly návštěvníků. Stánky stylizovaly svéráz měst i regionů, které se ve dnech 13.-16. ledna již podeváté...

Kategorie: Různé

REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY V POLSKU(2)

V minulém čísle jsme publikovali článek zabývající se obecně reformou veřejné správy v Polsku. Tento příspěvek rozebírá působnost a pravomoci okresní samosprávy včetně finančního hospodaření okresu. Okres jako lokální samosprávné společenství má své území. V průměru má 994 km2 (stranou ponecháme...

Kategorie: Různé

DOBRÉ SOUSEDSKÉ VZTAHY – ZÁJEM OBCE

Mezi problémy, při jejichž řešení hrají obce nezastupitelnou roli, patří právní vztahy mezi vlastníky sousedících nemovitostí. Jejich narušení je totiž velmi častou příčinou sporů mezi obyvateli obce, nezřídka se soudní dohrou. Omezení, která musí strpět vlastník nemovitosti, aby neobtěžoval a...

Kategorie: Legislativa

UŽITEČNÁ PUBLIKACE

V pořadí již druhé, aktualizované a doplněné vydání úspěšné publikace autorů Jaroslava Bičovského, Milana Holuba a Jany Wurstové "Sousedská práva" vychází v nakladatelství Linde, a. s., Praha. Kniha se zabývá nejprve obecnou problematikou sousedských práv. K ní patří vymezení a výklad pojmu hranic,...

Kategorie: Legislativa

OTAZNÍKY KOLEM POSTAVENÍ STAROSTY

Funkce starosty obce má z hlediska práva dvě polohy. První, legislativní, je poměrně jasná - starosta je "pouze" prvním mezi rovnými a až na ojedinělé výjimky nemůže sám rozhodovat nic. Druhá, odrážející se v právním vědomí občanů, naopak přirozeně přisuzuje starostovi velmi významnou roli. U řady...

Kategorie: Legislativa

OBEC A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Může vedení města bez výběrového řízení zadávat samostatné několikamiliónové zakázky firmě, která uplatňuje na dané zakázky právo dané dlouhodobou smlouvou s obecním úřadem (OZ) ještě z doby, kdy zákon o zadávání veřejných zakázek neplatil? Je možné tuto praxi hodnotit jako porušení tohoto zákona?...

Kategorie: Legislativa

ZÁKAZ VYSÍLÁNÍ

Může obec zakázat lokálnímu vysílání kabelové televize vysílat záznam zasedání obecního zastupitelstva? ODPOVĚĎ: Tento problém souvisí se skutečností, že zasedání zastupitelstva jsou veřejná, a také s právem občanů na informace, které je zakotveno Ústavou ČR a nyní dokonce zvláštním zákonem. V...

Kategorie: Legislativa

VYKÁZÁNÍ NOVINÁŘE

Lze vykázat ze zasedání zastupitelstva novináře a jiné osoby, kteří nemají v obci trvalý pobyt (s odkazem na § 7 zákona o obcích)? ODPOVĚĎ: Paragraf 7 odst. 2 zákona o obcích uvádí, že občany obce jsou všechny osoby, které mají v obci trvalý pobyt nebo jim bylo uděleno čestné občanství...

Kategorie: Legislativa

ÚNĚTICE OŽÍVAJÍ

O současných Úněticích nelze tvrdit, že jsou jenom místem, odkud se vyjíždí za prací většinou do Prahy a kde se po návratu všichni lidé uzavírají do svých domů. Obec v posledních letech ožívá. Psal se rok 1994, kdy první nadšenci, mezi které stále patří starosta Ing. Vladimír Vytiska, spontánně...

Kategorie: Různé

SPOLEČNÁ DEVÍZA

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE OBEC SENIORŮM Město Šternberk klade velký důraz na zlepšování podmínek života seniorů nejen po stránce zdravotní a sociální, ale i v oblasti rekreačního a kulturního vyžití. Koncepce sociální politiky Šternberka byla přijata v roce 1992 a je po dopracování součástí programového...

Kategorie: Různé