Ani pandemie covid-19 nesmí oslabit kohezní politiku EU, vyzývá Aliance soudržnosti

V návaznosti na videokonferenci členů Evropské rady, která se konala 23. dubna, vyzývá Aliance soudržnosti – celoevropská aliance požadující silnější politiku soudržnosti po roce 2020 – k tomu, aby politika soudržnosti zůstala prioritou v rámci rozhovorů o strategii oživení po krizi způsobené onemocněním covid-19 a aby zohledňovala potřeby a zkušenosti regionů a měst.

Aliance soudržnosti byla založena v říjnu 2017 Sdružením evropských příhraničních regionů (AEBR), Shromážděním evropských regionů (AER), Konferencí evropských regionálních zákonodárných shromáždění (CALRE), Radou evropských obcí a regionů (CEMR), Konferencí okrajových přímořských regionů (CPMR) , iniciativou EUROCITIES  a Evropským výborem regionů s cílem zabránit zastropování výdajů Evropské unie na období po roce 2020 a zvýšit povědomí o zásadní úloze politiky soudržnosti.

V prohlášení Aliance soudržnosti mimo jiné stojí: Boj proti pandemii covid-19 a za oživení evropského hospodářství jsou závodem s časem. Jakékoli další zpoždění při zajišťování odpovídajícího plánu EU na podporu oživení, jenž se bude opírat se o silný rozpočet EU, ohrozí naši schopnost chránit zdraví a sociální práva občanů, zachovat výrobní kapacitu Evropy, pomoci podnikům přežít krizi a investovat do udržitelné budoucnosti.

Aliance z těchto důvodů vyzývá k uskutečnění následujících opatření všemi členskými státy EU:

* zajistit, aby v nejhůře postižených zemích a regionech pokračovala mimořádná opatření podporovaná politikou soudržnosti, s odpovídajícím financováním a zvláštními pravidly;

* posílit plánované investice do politiky soudržnosti na období 2021–2027 s cílem urychlit oživení a v dlouhodobém horizontu zajistit odolnější, spravedlivější a udržitelnější Evropu;

* zajistit, aby mimořádné finanční iniciativy přispívaly k sociální, územní a hospodářské soudržnosti tím, že budou řešit místní daňové ztráty a příjmy a podporovat místní a regionální orgány – jakož i příslušné podniky ve veřejném vlastnictví – při provozování místních služeb pro občany během pandemie i po ní;

* úspěšně završit jednání o budoucí politice soudržnosti, a umožní tak včas zahájit nové období financování v roce 2021 a zajistit, aby mohla být politika soudržnosti prováděna i v následujících letech;

* spojit všechny úrovně veřejné správy s cílem investovat do zlepšení zdravotnických služeb v celé EU, a to jak navýšením financování pro zdravotnictví v rámci politiky soudržnosti, tak vytvořením specializovaného mechanismu pro případy zdravotní nouze;

* uznat dobré příklady přeshraniční a nadnárodní spolupráce během současné krize a aktivně zapojí ESÚS, euroregiony a všechny příhraniční regiony EU do boje proti viru, jakož i do budoucího hospodářského oživení.

Aliance soudržnosti proto požaduje, aby jak „základní“ rozpočet EU, tak i mimořádné finanční investiční iniciativy vycházely ze zkušeností a znalostí místních aktérů, kteří se potýkají s pandemií a jejími důsledky. "Investice EU musí využívat flexibility a zjednodušení, jakákoli nadměrná centralizace by však vážně narušila jejich účinnost. Politika soudržnosti je nejlepším nástrojem EU pro strukturální posílení sociálního a hospodářského rozvoje regionů a měst (včetně opatření v oblasti zdraví a klimatu). Je zapotřebí ji posílit a plně mobilizovat s cílem zvýšit v dlouhodobém horizontu odolnost všech místních a regionálních orgánů, aby bylo zajištěno, že budou dostatečně připraveny na hospodářské dopady současné krize, ale i jakýchkoli dalších krizí, a doplní tak stávající i budoucí nástroje reakce na naléhavé situace," stojí dále v prohlášení.

Pokud jde o případné posílení programu na podporu reforem, skutečné zapojení regionů a měst do posuzování potřeb a do přípravy intervencí, v úzké koordinaci s plány politiky soudržnosti podle Aliance soudržnosti bude mít rozhodující význam pro zajištění toho, aby nebylo opomenuto žádné místo a aby byl účinně usměrněn územně asymetrický dopad reforem. Kromě toho by se regiony a města měly zapojit do diskuse o tom, jak z územního hlediska posílit odolnost evropské společnosti při řešení pandemické krize a jejích hospodářských a sociálních důsledků.

"Teď je naprosto nezbytné, aby orgány EU postupovaly v duchu solidarity a odpovědnosti. Konečným výsledkem jednání nemůže být soubor nadměrně centralizovaných finančních prostředků a nejistých finančních nástrojů opírajících se pouze o reakci soukromých trhů. Musíme Evropě poskytnout účinnou kombinaci nástrojů, kde budou náležitě vyváženy granty a úvěry a kde se bude v zájmu zajištění lepší reakce na potřeby občanů EU plně uplatňovat zásada partnerství.

Jen pokud budeme mít odvahu a vzájemnou důvěru, můžeme Evropu vyvést z této nouzové situace," uzavírá prohlášení Aliance soudržnosti.*

/zr/

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down