01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ani za recese nemusí být obecní obchodní společnosti přítěží měst

Budeme-li chápat nynější hospodářskou recesi jako náročnou zkoušku pro firmy a jejich majitele, jak potom asi plní očekávání svých vlastníků obecní obchodní společnosti, které byly do své dnešní podoby transformovány z příspěvkových organizací? V čem spočívá úloha měst jako jediných či většinových vlastníků akcií těchto společností? Vyplatilo se vůbec městům, že se v minulosti svých někdejších příspěvkových organizací nezbavila, jako to učinila mnohá okolní sídla? A nevede světová hospodářská krize k růstu cen či snižování kvality služeb, které obecní společnosti poskytují?

Ačkoliv smyslem obchodních společností jako podnikatelských subjektů, které vlastní osoby soukromého práva, je pokud možno trvale dosahovat co nejvyššího zisku, pro vlastníky, jimiž jsou veřejnoprávní korporace, maximalizace výnosů nemusí být jedinou motivací. Primátor statutárního města Hradec Králové Ing. Otakar Divíšek poznamenává, že obce a města u svých obchodních společností spíše upřednostňují poskytování veřejných služeb za přijatelnou cenu s minimalizací finanční ztráty a transparentní hospodaření za co nejnižších nákladů.

KONZERVATISMUS: KLÍČOVÉ SLOVO PRO HOSPODAŘENÍ MUNICIPALIT

Statutární město Hradec Králové je zakladatelem obchodních společností, které v řadě případů vznikly dělením a transformací ze státních podniků či příspěvkových organizací. Mezi nejvýznamnější patří nynější Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s., Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s., či Městské lesy Hradec Králové, a. s.

Ing. Otakar Divíšek zdůrazňuje: "Naše město se vždy snažilo hospodařit konzervativně. Dopravní podnik se prakticky bez poskytované podpory neobejde. Funkce veřejné dopravní služby je běžná i ve městech jiných států. Smyslem poskytování levné dopravní služby je její dostupnost pro všechny cestující. Zároveň jde o významné opatření v ochraně životního prostředí, kvality života města a v neposlední řadě o jeden z prvků řešení parkování, hlavně v centru. Akciovou společnost Městské lesy Hradec Králové naše město založilo zejména s ohledem na kvalitu a rozlohu svých lesů, která činí více než 3,6 tisíce hektarů. Ale brali jsme to i jako významné rekreační a ekologické opatření ve prospěch občanů města. V zásadě platí, že město prostředky získané pronájmem nemovitostí, vloží zpět do zhodnocení svého majetku, spravovaného Městskými lesy Hradec Králové, a. s. Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s., dokonce vytváří zisk. Ukázalo se, že naše město, které svoje tepelné hospodářství nezprivatizovalo, postupovalo rozumně a správně."

ZISK "ZA KAŽDOU CENU", NEBO OHLED NA OBČANY?

Primátor připouští, že obecní obchodní společnosti i samotná města v roli jejich jediných či většinových vlastníků pochopitelně bývají pod dvojím tlakem: "Na jedné straně je to nutnost reagovat na tržní prostředí a zajistit v něm dostatečný zisk společnosti na nutné investice či další rozvoj. Na straně druhé stojí veřejnost, která se stále ještě nedokázala zbavit pocitu, že je-li něco městské, mělo by to být přinejmenším zdarma."

Jak tedy město může ve svých společnostech vybalancovávat výslednou cenu jejich produktů (a v ní agregovaný zisk) se situací na trhu, dlouholetými plány obnovy a investic i svou vizí jediného akcionáře? Ing. Otakar Divíšek soudí, že odpovědnost volených představitelů měst vůči občanům, potažmo voličům, nutí radnice vést "své" společnosti k tomu, aby ceny jejich služeb zůstávaly srovnatelné se situací v okolních sídlech, která příspěvkové organizace případně ještě netransformovala. "Akciové společnosti řízené naším městem vykazují stálé velmi dobré ekonomické výsledky. Krátkodobá maximalizace zisku, která by ohrozila trvalou prosperitu společnosti nebo kvalitu poskytované veřejné služby, nepřichází v úvahu a je zcela nežádoucí," dodává Ing. Otakar Divíšek.

Město, jemuž nejde o okamžitý zisk "za každou cenu", může dokonce prostřednictvím společností, které ovládá, nabídnout veřejnosti různé benefity. Konkrétně Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s., na základě květnového rozhodnutí Rady města Hradec Králové v reakci na současnou hospodářskou recesi a ve snaze udržet kvalitu života občanů města od letošního 1. července sníží jízdné v městské hromadné dopravě na úroveň roku 2007. Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s., zase ve snaze zmírnit dopady krize na své obchodní partnery a pomoci jim řešit případné problémy v krátkodobé likviditě už proklamovala, že případné neuhrazení záloh na dodávku tepla nebude letos považovat za pohledávku k vymáhání.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST SE SILNÝM AKCIONÁŘEM ZA ZÁDY

Ing. Milan Zerzán, vedoucí výroby společnosti Městské lesy Hradec Králové, a. s., zdůrazňuje, že firma nebyla primárně zřízena za účelem vytváření co nejvyššího zisku. "Jedním z cílů bylo udržet na území města zaměstnanost a ani za současného poklesu cen a recese stavebnictví, která se nás hodně dotýká, zatím nemáme v úmyslu šetřit tím, že začneme propouštět. Naopak se snažíme svoje činnosti rozšířit. Třeba ve službách občanům, což dokládá i naše nově otevřená prodejna palivového dříví," konstatuje Ing. Milan Zerzán a pokračuje: "V našem případě není pro finančně silného jediného akcionáře, který není závislý na příjmech z lesů, prio-ritou očekávání maximálního zisku, ale na-opak zajištění rekreačního zázemí pro obyvatele Hradce Králové."

Podobně hovoří Ing. Jiří Jiroušek, MBA, ekonomický náměstek ředitele společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s. (THHK). "Pro strategické a finanční řízení naší společnosti jsou rozhodující tyto aspekty:

THHK je čistým distributorem tepla a teplé vody na území města, přičemž jediným dodavatelem tepla pro nás je společnost International Power Opatovice (IPO).

Cena tepla jako druhotného produktu kogenerační výroby Opatovické elektrárny, které odebíráme od IPO, představuje naši konkurenční výhodu proti cenám plynu od společnosti RWE a elektřiny od skupiny ČEZ a dalších prodejců, protože THHK prodává teplo a teplou vodu o zhruba 35 % levněji než RWE.

Cena dodávek tepla a teplé vody je regulována Energetickým regulačním úřadem.

Zákazníci THHK zateplují budovy a vyměňují okna, což přináší úbytky odběru tepla od 20 do 45 %.

Na obnovu našich sekundárních sítí stát ani Evropská unie neposkytují dotace - na rozdíl od vodovodů a kanalizací.

Vzájemná provázanost ceny produktu, zisku, investic, vize akcionáře a společenské odpovědnosti je definována ve Strategickém desetiletém finančním plánu THHK, který ve finančním vyjádření vyrovnáná všechny tyto aspekty."

Cílem obecní společnosti THHK není ani maximalizace zisku (ceny za teplo), ani výplata vysokých dividend městu, nýbrž přijatelný nárůst ceny za dodávky tepla a teplé vody, který zajistí bezpečný chod společnosti, dostatečné investice do obnovy sekundární sítě a předávacích stanic. Takto se podle Ing. Jiřího Jirouška, MBA, naplňuje první aspekt společenské odpovědnosti, totiž přijatelná cena tepla a jeho bezpečná dodávka. Druhým aspektem společenské odpovědnosti je podpora místní kultury, sportu a dalších neziskových projektů.

Primátor Ing. Otakar Divíšek na slova ekonomického náměstka ředitele THHK navazuje: "Vytváří-li obecní společnost zisk, který v důsledku vychází z kapes občanů města, musí alespoň jeho část nějakou formou vracet lidem zpět. Třeba sponzoringem sportovních oddílů, příspěvky na činnost organizací poskytujících sociální služby, podílem na pořádání kulturních podniků pro občany města apod. Dobrým příkladem takového zodpovědného přístupu je právě společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové."

RESTRUKTURALIZOVANÉ SPOLEČNOSTI LÉPE ČELÍ KRIZI

Stojí za to připomenout, že v Hradci Králové své příspěvkové organizace a státní podniky transformovali na akciové společnosti ještě před vstupem naší republiky do Evropské unie. Od té doby se tyto společnosti už stačily restrukturalizovat a nyní generují dostatečné zdroje pro naplnění své strategie. Ing. Jiří Seidler, ředitel společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s., k tomu říká: "Transformace z dřívější příspěvkové organizace na akciovou společnost byla pro THHK určitě přínosem. Právní statut akciové společnosti je mezinárodně uznávaný a známý pojem, což u příspěvkové organizace není až tak pravdou. Dalším významným pozitivním momentem bylo to, že se v před- stavenstvu a dozorčí radě jasně objevují konkrétní zástupci akcionáře, kteří na sebe přejímají rozhodování a nesou odpovědnost. Podílejí se na dlouhodobém procesu rozvoje společnosti, a to prostřednictvím definice a naplňování strategie společnosti. Nejde tedy o jakási stanoviska úředníků, jak tomu je u řízení příspěvkových organizací."

"Uvědomoval jsem si, že dosavadní rigidní systém řízení založený na podnikovém finančním účetnictví, které poskytuje spíše pohled dozadu, bude třeba změnit na systém schopný absorbovat a zvládat změny vnějších, turbulentně se měnících podmínek," konstatuje Ing. Jiří Seidler. "Jak však provést úspěšnou změnu? Sofistikovaný dokument, který by jasně sdělil, jak bude naplněno očekávání města jako zakladatele společnosti, jsem musel mít na stole nejpozději do půl roku, kdy se měla konat valná hromada akcionáře. Proto jsem s využitím metody vyvážených výsledků Balanced Scorecard (BSC) velmi rychle začal připravovat základní dokument Strategie společnosti THHK. Nejprve jsem zvažoval možnost zadat přípravu strategie specializované společnosti. Nakonec jsem však šel cestou "pouhé asistence" poradenské společnosti, neboť management THHK musel být tím "hlavním operatérem" - managementem změny. Je to časem ověřená zkušenost, že pokud "nevtáhnete" majitele prostřednictvím jeho působení v představenstvu a dozorčí radě společnosti do zpracování tak zásadního dokumentu, může být výsledek následně zpochybňován a časem neakceptován. Mnou zvoleným přístupem můžete začít tvořit minimální předpoklad pro implementaci základních myšlenek společenské odpovědnosti. Co musím na tomto místě zdůraznit, je fakt, že v managementu bylo nutné vytvořit tým odpovědných osob, které budou mít základní cíl tvořit, implementovat a prosazovat dokument Strategie společnosti THHK nejen vůči vnitřnímu okolí společnosti, ale také vůči subjektům - partnerům, kteří jsou vně společnosti, jejichž rozvoj ovlivňuje v příčinně vzdálenějších souvislostech. Chtěl bych také upozornit na to, že rozhodnutí o restrukturalizaci by nemělo být rozhodnutím jen představenstva a dozorčí rady, ale jednoznačným rozhodnutím majitele, tedy akcionáře, neboť restrukturalizace je velmi bolestivou cestou ke změně kvality v každé společnosti."

Ing. Jiří Jiroušek, MBA, doplňuje: "S odstupem času se jasně ukazuje, že restrukturalizační kroky v podobě snížení zaměstnanců na polovinu, zavedení řízení prostřednictvím nastavené Strategie společnosti THHK, definice jasných procesů (získání certifiká- tů ISO 3001, 14001, TQM), finančního řízení přes nový informační systém a controlling, personální obměny na klíčových pozicích, vytvářejí v naší společnosti předpoklad i pro zvládnutí současné recese."

Společnosti Městské lesy Hradec Králové, a. s., transformace přinesla - po odsouhlasení vlastníkem - i možnost vytvářet rezervní fondy, které jsou deponovány na samostatných účtech. "Nyní je využijeme ke zmírnění dopadů recese na naši společnost při za-chování veškerých primárních cílů stanovených na letošní rok," připomíná Ing. Milan Zerzán.

"Jaká forma správy majetku města či poskytování veřejné služby je pro město a jeho občany výhodná, nelze paušálně říci. Vždy je nutné provést důkladné a podrobné vyhodnocení, zpracovat řádný podnikatelský záměr a přijmout řešení, které je optimální pro město o jeho občany. Nicméně, ne každý model je vhodný pro každou obec či město," uzavřel primátor statutárního města Hradec Králové Ing. Otakar Divíšek.

IVAN RYŠAVÝ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down