Bezpečné lokality nedocílíme pouhým zavedením kamer

Projekt prevence kriminality Ministerstva vnitra (MV) »Bezpečná lokalita - Bezpečné bydlení« chce přispět nejen ke zvýšení standardu bezpečí, ale i ke zlepšení mezilidských vztahů a spolupráce veřejnosti, policie, samospráv a vlastníků domů.

Projekt reaguje na obecnou situaci v sídlištních komplexech a obytných domech po celé republice. Soustřeďuje se na bezpečnostní a pořádková místa uvnitř domů, ale předpokládá, že provedená opatření ovlivní i stav jejich okolí. K cílům projektu patří: zvýšit bezpečnost obyvatel, snížit anonymitu, riziko pohybu neoprávněných osob v domě a vandalismus, zamezit páchání trestných činů a přestupků v prostorách domu a zlepšit nabídku sociálních služeb v domě či blízkém okolí.

VÝSLEDKY BRNĚNSKÉ PILOTÁŽE

V roce 2010 skončila s podporou Statutárního města Brna (400 tis. Kč) a přidělené dotace z MV (600 tis. Kč) II. etapa pilotáže projektu, jež se týkala bytového domu Koniklecova č. 5 v Městské části Nový Lískovec. Na projektu se podíleli též zástupci Městské policie (MP) Brno, Krajského ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje, krajského HZS, Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, Probační a mediační služby ČR a dané MČ. Jaké jsou dosavadní výsledky?

Regenerace bytového domu. Přispěla ke snížení spotřeby energií a tím nákladů na bydlení. Toto dílčí opatření pozitivně ovlivní prvotní příčinu problémů, jejichž důsledkem je »dluhová spirála«, která může vést ke drobné i závažné kriminalitě. MČ jako vlastník domu individuálně pracuje s nájemníky ohroženými sociálním vyloučením kvůli problémům s úhradou nájmu.

Návrat k institutu domovníka. Domovník je klíčová osoba – vedle úkolů při údržbě a úklidu domu zaručuje rychlou reakci na porušení pravidel. Jeho přítomnost a schopnost komunikovat s nájemníky bezprostředně, se znalostí prostředí a poměrů je neocenitelnou službou.

Jednoznačná a srozumitelná pravidla pro užívání bytů a společných prostor. Nejde jen o právně precizované texty nájemních smluv, ale též o jejich srozumitelnost v domovních řádech. Ta je předpokladem pro jejich vymahatelnost.

SITUAČNÍ, ALE I SOCIÁLNÍ PREVENCE

K dalším úspěšným opatřením zavedeným ve sledovaném bytovém domě patří:

Nízkoprahová klubovna v domě. Nabízí dětem nájemníků volnočasové aktivity. Má dobrý vliv na jejich pohyb a chování ve společných prostorách domu. Je prevencí úrazů, konfliktů a stížností nájemníků.

Sociální asistenti. Fungují v domě pro terénní práci s dětmi a mládeží ve společných prostorách domu a v jeho okolí. Usměrňují chování dětí a ve spolupráci s instruktory klubovny se je snaží zapojit do její činnosti.

Prvky situační prevence. Jsou důležitou součástí projektu. Ověřili jsme si však, že instalace přístupových, kamerových či protipožárních systémů není pro bezpečné bydlení přínosem, pokud nenavazuje na další sociální, organizační a režimová opatření, na aktivní a konstruktivní komunikaci mezi vlastníkem domu a nájemníky i mezi nájemníky samými. Kamerové a přístupové systémy zvyšují pocit vlastní odpovědnosti. Instalovány byly po diskusi s nájemníky, kteří se, společně s vlastníkem domu, rozhodovali v kolizi práv mezi právem na soukromí a právem na bezpečnost.

Výrazný pokles událostí evidovaných policií. Srovnávací sociologické šetření o míře pocitu ohrožení, jež mezi obyvateli domu proběhlo na konci letošního září, srovnávalo stav z roku 2009 (před pilotáží). (V době přípravy tohoto textu se výsledky ještě vyhodnocovaly.)

Průzkum v sousedních bytových domech. Tento ukazatel je důležitým kritériem pro vyhodnocení přirozeného vedlejšího efektu při využití prvků situační prevence. Situační prevence kriminalitu zpravidla neodstraní, ale »vytlačí« ji mimo dosah účinnosti systémů. Situační prevenci je nutno provádět souběžně s prevencí sociální, jež se zaměřuje na konkrétní příčiny.

Úzká spolupráce s MP. Ta navazuje na její projekt »Územář«, jehož cílem je přímá a účinná komunikace veřejnosti se strážníky, kteří odpovídají za svěřené území. Represivní úloha policie se doplňuje o úlohu preventivní.

NEJNOVĚJŠÍ OPATŘENÍ

Pilotáž v Koniklecově ulici ještě neskončila, z novinek posledních měsíců lze zmínit:

Manuál bezpečného bydlení. Všichni zúčastnění se na jeho přípravě budou podílet až do první poloviny roku 2013. Manuál poslouží vlastníkům domů i nájemníkům, kteří se rozhodnou zvýšit standard bezpečí a společně projeví zájem věc řešit. Policie je v rámci svých možností jistě podpoří.

Ale klíčem k bezpečnému bydlení není policie. Stejně jako se snažíme sami postarat o své zdraví či své peníze, musíme udělat základní opatření k zajištění svého bezpečí: Chovat se odpovědně, přiměřeně investovat do zabezpečení svého majetku a nalézt dostatek odvahy k podpoře komunity slušných nájemníků bytového domu, v němž žijí.

Ambulantní sociálně právní poradna pro nájemníky. Ambulance zahájila činnost letos v srpnu. Tímto krokem navazujeme na stávající práci MČ, která usiluje o minimalizaci možného sociálního vyloučení nájemníků.

Závěrem je třeba zopakovat, že bezpečné bydlení není jen otázkou zámků nebo kamerových systémů, ale výrazně se na něm podílí i vhodné uplatnění komunitního dobrovolnictví, sociálních a volnočasových programů. Ty však nemusí být výhradně v režii samosprávy, ale měly by se stát standardním nástrojem i vlastníků a správců bytových domů.

PAVEL KOCÁBEK

TOMÁŠ KONÍČEK

bezpečnostní experti

Vstupní prostor domu – stav před a po úpravách, včetně nového komunikačního panelu.

Bezpečný dům včetně provedeného zateplení a celkové revitalizace.

FOTO: ARCHIV AUTORŮ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *