Bezpečné školní prostředí

Bezpečnost je významnou součástí plánování výstavby či rekonstrukce škol a školek. Následující doporučení vycházejí z původního návrhu technické normy Prevence kriminality - plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 6: Školy (CEN/TR 14383-6).

Školní prostředí (bez ohledu na stupeň školy) je málokdy konfrontováno s delikvencí postižitelnou trestním řádem. Většina případů souvisí s udržováním pořádku – záležitostmi, které upravují interní předpisy. Avšak území vně zařízení, zejména v případě zařízení druhého stupně, může být konfrontováno s případy, které charakterizuje nedostatek bezpečí, hrozba vydírání, fyzického násilí a nelegálního obchodování. Tyto problémy souvisí se školou a musí být posuzovány ve vztahu k bezpečnosti, kterou navozuje.

Cílem je najít způsob, jak navrhnout školské zařízení, jehož uspořádání a prostorové řešení přirozeným způsobem nasměruje žáky k odpovědnému chování a odradí je od agresivního a ničitelského chování.

JAK KE ŠKOLE PŘISTUPOVAT

Školu definujeme jako budovu nebo jejich soubor, jež jsou umístěny na jednom místě a využívány za účelem celodenního vyučování. Rozsah hodin, kdy je škola přístupná, se liší podle aktivit. Budovy mohou být také využívány např. pro veřejné sportovní či kulturní akce. Zvažování bezpečnostních otázek zahrnuje veškeré prostory (učební zařízení, prostory pro dopravu, prostory pro ubytování atd.), kdy dáváme do souvislosti otázky »co, kdy, kde, kdo, jak, čím a proč?«.

Při provádění této analýzy lze doporučit:

Identifikovat různé typy rušivých jevů v areálu školy

Rušivé jevy se liší podle typu zařízení: mateřské školky a školy prvního stupně, nižší a vyšší školy druhého stupně. Identifikace obsahuje fakta týkající se delikvence (krádeže, agresivita, vydírání, kšeftování, vandalismus atd.), pořádku (ničení, obtěžování, rvačky, hádky, vyhrožování) a pocitů (zranitelnosti nebo nejistoty).

Identifikovat ve škole nebo jejím okolí místa a období výskytu rušivých jevů

Kde (ve třídách, na chodbách, externích plochách, u vchodů, na dvoře, v přímém okolí) a v jakou dobu (při příchodu dětí nebo žáků, o přestávkách, mimo vyučování, o víkendech) k rušivým jevům dochází?

Identifikovat původ rušivých jevů

Jejich příčinou mohou být osoby (jakou mají motivaci?), selhání vedení školy (absence dohledu, nepřítomnost přijímacího personálu po dobu otevření aj.) nebo špatná funkce prostoru či konstrukce a chyby v plánování.

Poslední zmíněné má za následek problematické chování uživatelů. Např. velké množství průniků na určitých místech školního zařízení lze vysvětlit faktem, že je hlavní vchod umístěn příliš daleko od přirozených cest, které vedou ke škole, což žáky svádí např. ke skokům před zeď místo dlouhé zacházky.

Zpracování tzv. základny bezpečnostních vlivů může vést k vytvoření souboru otázek, na něž má architektonické řešení reagovat. Lze navrhnout tři měřítka pro vyhodnocení možných problémů – školní zařízení v obecní či městské zástavbě, vztah mezi exteriérem a interiérem zařízení a vnitřní prostory.

ODPOVÍDAJÍCÍ STUPEŇ INTEGRACE ŠKOLY DO JEJÍHO OKOLÍ

Jak dobře je zařízení integrováno do svého okolí?

Je využíváno pro další aktivity kromě vyučování?

Umožňuje architektura jeho maximální využití?

Je zařízení prostupné pro delikvenční tlaky z okolí?

Uplatňuje vedení školy po určitou dobu během dne svou autoritu a odpovědnost v prostorách kolem instituce?

Existují nějaká partnerství s místními orgány, které mají na starosti bezpečnost (např. policie či radnice)?

VZTAH MEZI INTERIÉREM A EXTERIÉREM ŠKOLY

Jakým dojmem působí architektura vstupu do objektu? Silnou přítomností v lokalitě, otevřeností do okolí, nebo se stahuje do sebe?

Jak je regulován a realizován vstup?

Jak je ohraničen pozemek instituce? Fyzickou bariérou, např. plotem nebo zdí, či symbolickými prvky? Jaký efekt to vytváří na okolí?

Jak jsou spravovány prostory v okolí? Jak je spravována hranice mezi interiérem a exteriérem zařízení ve smyslu přítomnosti autority, dohledu a intervence (otázky náležející do veřejné sféry, odpovědnost a intervence vzdělávacího subjektu, zvládání žáků nacházejících se na veřejné půdě, podpora od ostatních autorit: policie, pracovníků městského či obecního úřadu)?

Je vizuální prostupnost mezi interiérem zařízení a okolním prostředím příležitostí k dialogu mezi institucí a jejím okolím, nebo zdrojem zranitelnosti? Jsou v zařízení zóny, kde by měla být prostupnost akcentována nebo snížena?

Jaký je komunikační plán budovy? Jsou vstupní místa organizována v souladu s přirozenými trasami poskytujícími přístup do zařízení (vstupy pro chodce, služby veřejné dopravy, parkoviště automobilů)? Jaká návaznost existuje v pohybech lidí mezi vnějšími a vnitřními prostory?

INTERNÍ PROSTORY ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ

Jaká je kvalita spojení mezi vstupními místy do zařízení a vnitřním prostředím (např. vzdálenost mezi hlavním vchodem a vstupní halou, v níž jsou přítomni členové výchovného sboru)?

Jak je organizována vnitřní cirkulace, ve vztahu ke vchodu do zařízení, požárním předpisům, velikosti vstupních dveří a prostorů pro cirkulaci?

Jaký je stupeň viditelnosti a dohledu v různých zónách školy (dohled pedagogickým sborem a vzájemný nebo přirozený dohled mezi žáky?

Jak jsou prostory »čitelné« (zřejmost účelu každého prostoru) pro podporu angažovanosti žáků v odpovídajících činnostech?

Jak jsou interiéry osvětleny?

Existují zranitelná či riziková místa, vybavená nebezpečným nebo drahým zařízením, chráněná jedním nebo druhým způsobem, vzhledem k tomu, že se mohou stát cílem krádeže, poškození nebo jiným typem vandalismu, s vážnými důsledky?

Závěrem připomínáme, že při výstavbě jakéhokoliv objektu musíme přihlížet k principům prevence bezpečnosti a kriminality. U škol a školských zařízení to platí dvojnásob.

Jak ve škole dosáhnout bezpečného prostředí?

Při plánování výstavby či rekonstrukce přizvěte ke spolupráci budoucího uživatele či správce školního zařízení.

Zvažujte odpovídající integraci školy do jejího okolí. Podporujte místní partnerství.

Promýšlejte vztah mezi interiérem a exteriérem školy (vstupy, ohraničení areálu, komunikační plán).

Zaměřte se na »čitelnost« interiéru a bezbariérovou cirkulaci.

Identifikujte typy rušivých jevů v areálu školy.

Identifikujte místa a období jejich výskytu.

Identifikujte jejich zdroj/původce.

Při výstavbě jakéhokoliv objektu musí být přihlíženo k principům prevence bezpečnosti a kriminality. U škol a školských zařízení to platí dvojnásob.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *