Bezpečnostní kamery na veřejně přístupných místech

Zastupitelstvo by chtělo, aby v rámci zabezpečování veřejného pořádku v obci byla některá veřejně přístupná místa hlídána bezpečnostními kamerami. Jak bychom měli postupovat? Na úvod je třeba uvést, že podle § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších...

Zastupitelstvo by chtělo, aby v rámci zabezpečování veřejného pořádku v obci byla některá veřejně přístupná místa hlídána bezpečnostními kamerami. Jak bychom měli postupovat?

Na úvod je třeba uvést, že podle § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů – jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a právě ochrany veřejného pořádku.

Ze samotného tohoto ustanovení však podle mého názoru nelze oprávnění obce v rámci zabezpečení veřejného pořádku monitorovat kamerovým systémem veřejná prostranství dovodit, a je proto třeba najít konkrétní zmocnění.

S ohledem na výše uvedené má obec podle mého názoru v zásadě tři možnosti, jak situaci řešit:

1. Zřídit obecní policii: Obecní policii zřizuje zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou /§ 84 písm. o) zákona o obcích a § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obecní policii). Obecní policie je orgánem obce a podle § 1 odst. 2 zákona o obecní policii zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.

Podle § 24b zákona o obecní policii je obecní policie oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu, a podle § 24a tohoto zákona je oprávněna zpracovávat osobní údaje, které potřebuje k plnění úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona.

2. Uzavřít s jinou obcí kraje, která zřídila obecní policii, veřejnoprávní smlouvu o plnění úkolů obecní policie: Podle § 3a zákona o obecní policii může obec, která obecní policii nezřídila, uzavřít s jinou obcí v témže vyšším územním samosprávném celku (kraji), jež obecní policii zřídila, veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem na území obce nebo obcí, které obecní policii nezřídily a jsou smluvními stranami této smlouvy. K uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu krajského úřadu.

3. Obrátit se na Policii ČR s žádostí o spolupráci při zabezpečování veřejného pořádku: Podle § 103 odst. 4 písm. d) zákona o obcích starosta může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Podle § 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, útvar policie určený policejním prezidentem může uzavřít písemnou koordinační dohodu s obcí za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a podle § 62 tohoto zákona policie může, je-li to nezbytné pro plnění jejích úkolů, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy osob a věcí nacházejících se na místech veřejně přístupných a zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu úkonu.

Závěrem je třeba zdůraznit, že monitorování veřejného prostranství úzce souvisí s problematikou zpracovávání osobních údajů; na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů je zveřejněno několik výkladových stanovisek týkajících se této problematiky.

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ

právnička

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *