Bezúplatný převod pozemku

Pozemkový fond na obec bezúplatně převedl pozemek, na který je uzavřena nájemní smlouva. Stávající nájemce chce v nájmu pokračovat. Musí za této situace obec vypsat záměr na pronájem nebo může bez dalšího na stávající pronájem navázat. Podle § 680 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění...

Pozemkový fond na obec bezúplatně převedl pozemek, na který je uzavřena nájemní smlouva. Stávající nájemce chce v nájmu pokračovat. Musí za této situace obec vypsat záměr na pronájem nebo může bez dalšího na stávající pronájem navázat.

Podle § 680 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dojde-li ke změně vlastnictví k pronajaté věci, vstupuje nabyvatel do právního postavení pronajímatele a nájemce je oprávněn zprostit se svých závazků vůči dřívějšímu vlastníku, jakmile mu byla změna oznámena nebo nabyvatelem prokázána. Dojde-li ke změně vlastnictví k nemovité věci, může z tohoto důvodu vypovědět nájemní smlouvu pouze nájemce, a to i tehdy, byla-li smlouva uzavřena na dobu určitou; výpověď však musí podat v nejbližším výpovědním období, pokud je zákonem nebo dohodou stanoveno.

Z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že stala-li se obec vlastníkem pozemku, který předchozí vlastník platně pronajal, obec přebírá ze zákona v plném rozsahu práva a povinnosti pronajímatele. Samotná změna osoby vlastníka nemá na trvání nájemního vztahu vliv a není proto podle mého právního názoru důvod pro zveřejňování záměru pronájmu ze strany obce ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Záměr bude třeba zveřejnit teprve v případě, pokud následně dojde z jakéhokoliv důvodu k ukončení stávajícího nájemního vztahu (uplynutím doby nájmu, výpovědí apod.) a obec bude chtít pozemek opětovně pronajmout, nebo v případě, že by mělo dojít k zásadní změně stávajícího právního vztahu (jeho podstatných náležitostí) – prodloužení doby platnosti nájemní smlouvy, snížení stávající výše nájemného apod.

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ

právnička

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *