Budou architektura a urbanismus patřit ke klíčovým slovům v programech stran a hnutí pro letošní krajské volby?

Česká komora architektů (ČKA) připravila materiál, který by se mohl inspirovat programy kandidátů ucházejících se letos v říjnu o členství v zastupitelstvech krajů. Zástupcům médií dnes tento text nazvaný Program Architektura (kulturní prostředí) pro krajské volby představil předseda ČKA Ivan Plicka spolu s Marií Špačkovou, která zastává funkci sekretáře komory, a tiskovou mluvčí ČKA Zuzanou Hoškovou.

Jak představitelé komory dnes uvedli, ČKA nabízí tento text pro využití kýmkoliv, komu není lhostejné prostředí, v němž žijeme, a kdo se domnívá, že krajské volby jsou vhodnou příležitostí pro diskusi o problémech tohoto prostředí. Text je obecný, je však vhodné jej doplňovat o konkrétní místní problémy. ČKA doporučuje nepředjímat jejich řešení, ale přibírat si k tomu  kvalitní odborníky se zapojením veřejnosti. ČKA přitom k jednotlivým bodům nabízí i své konzultace.

Dokument navazuje na text, který v říjnu 2014 komora vydala ke komunálním volbám (https://www.cka.cz/cs/cka/tema-CKA/program-architektura-pro-komunalni-politiku-1 ), stejně jako na dokument Architektura pro venkov (https://www.cka.cz/cs/cka/tema-CKA/program-architektura-pro-komunalni-politiku), který vznikl rovněž předloni na podzim.

Vize, ke které Česká komora architektů svým dnes představeným dokumentem míří, má být kraj, který se příkladně stará o svůj majetek a kulturní prostředí (architekturu), komunikuje se svými občany a poskytuje obcím koordinaci, supervizi a kvalitní odborné poradenství. Ve vztahu k celostátní politice architektury ČKA doporučuje připravit krajskou verzi Politiky architektury po vzoru progresivních evropských regionů.

DESET KLÍČOVÝCH BODŮ NAVRŽENÝCH ČESKOU KOMOROU ARCHITEKTŮ

Dokument formuluje a konkretizuje deset základních bodů, jimž by kandidáti do zastupitelstev krajů měli věnovat pozornost a které by měli zapracovat do svých volebních programů:

1. Strategie rozvoje kraje – Program rozvoje. Půjde o zásadní dokument kraje, vizi, která vznikla na základě široké diskuse. Jeho součástí bude text i grafická část s přehledným vyznačením záměrů a časovým plánem. Nabídne kraji zpětnou vazbu jeho vývoje a bude dohodou nad dalšími prioritami. Bude obsahovat plán investic a mapu majetku kraje, místa vhodná pro architektonické soutěže  (soutěže o návrh) a pocitovou mapu kraje – jak jsou vnímány jednotlivé části území kraje jeho obyvateli, ale i návštěvníky. Strategický plán se mimo jiné soustředí na provázání jednotlivých území a obcí kraje. Bude zpracováván/aktualizován prioritně a první výstupy budou do konce prvního roku volebního období. Zahájení prací proběhne formou participace.

2. Zásady územního rozvoje (ZÚR). Mají být zásadním dokumentem kraje, jeho prostorovou vizí, která pomáhá jeho životu. Důležité lokality a témata (rozvojové osy, významná centra) budou předem prověřeny územní studií či studiemi. ZÚR budou obecně srozumitelným dokumentem a budou obsahovat výkres urbanistické koncepce. Péče v nich bude věnována i krajinnému plánování. Zaměří se zejména na provázání jednotlivých územních plánů obcí. Krajský úřad bude poskytovat komunikační a odbornou platformu obcím na svém území ke zpracování jejich územních plánů. Bude též aktivně mapovat a řešit problémy, které překračují jednotlivé územní plány – například suburbie (problematika předměstí).

3. Architekt kraje. Tato pozice byla dnes na setkání předsedy ČKA Ivana Plicky se zástupci médií snad neujvíce diskutována. Komora upozorňuje na fakt, že většina českých měst a obcí nemá městského (obecního) architekta. Architekt není zpravidla zastoupen ani ve větších regionálních celcích – krajích. Funkce městského (obecního)/krajského architekta je přitom významná z hlediska péče o komplexní rozvoj se znalostí strategického a územního plánu. Programy, s nimiž budou před veřejnost předstupovat kandidáti do zastupitelstev krajů, by proto měly počítat se zřízením pozice architekta kraje. Obsazení postu má být řešeno formou výběrového řízení s nadpoloviční účastí odborné části poroty. Podobný systém není v Evropě ničím novým – obdobně takto fungují např. kantony ve Švýcarsku. Půjde o konkrétní osobu na konkrétní dobu (například 5 + 5 let). Její hlavní činností bude koordinace práce městských a obecních architektů na území kraje a vytvoření centra architektury kraje i s možností pořádání přednášek a kurzů z oblasti profesního vzdělávání. Bude poskytovat metodickou podporu stavebním úřadům v rámci kraje. Bude komunikovat s ostatními kraji. Jednou z rolí krajského architekta bude také administrace architektonických soutěží s předchozí participací obyvatel pro krajské investice.

4. Adekvátní péče o krajský majetek. Součástí strategického plánu bude mapa krajského majetku. Veřejné investice budou konzultovány s krajským architektem a součástí strategického plánu budou i varianty nakládání s majetkem kraje. Bude zpracována mapa nevyužívaných krajských pozemků a budov a umožněno a podporováno jejich alternativní využití a to i krátkodobé. Bude probíhat vyhodnocování nákladů na údržbu komunikací, veřejných prostorů a provozu veřejné dopravy pro možnost srovnávat různé části a optimalizovat při nové zástavbě či přestavbách.

5. Řešení konkrétních projektů. Zvýšená péče bude věnována konkrétním problémům kraje, které budou řešeny celkově se zapojením odborníků a participací veřejnosti. Tyto problémy budou ověřeny a doplněny v rámci participace na tvorbě/aktualizaci strategického plánu během prvního půl roku od začátku volebního období a postup jejich řešení bude zahrnut do strategického plánu. Řešení problémů bude připraveno dle jejich priority bez ohledu na případné dotace tak, aby se jim věnoval dostatečný čas a mohla být zapojena veřejnost.

6. Rozumné zacházení s dotačními programy. Dotační programy nejsou jen pouhými příležitostmi pro získání financí. Kraj bude podporovat na svém území projekty řešení míst k regeneraci průběžně podle potřebnosti, a to zejména informačně. Bude požadovat od dotačních titulů, které se týkají prostředí, dostatečný čas na zpracování a kvalitativní rozhodování o jejich podpoře. V projektech bude podporovat zahrnutí managementu veřejného prostoru, participačního procesu a kvalitativního výběru zpracovatelů například formu architektonické soutěže. Při sledování možných dotačních titulů zapojí i krajského architekta a využije informační podpory ČKA.

7. Výtvarné intervence a regulace reklamy. Většina obcí v posledních 25 letech rezignovala na výtvarná díla ve veřejném prostoru i na grafickou podobu svého prostředí a jsou často přeplněna nekvalitní a agresivní reklamou, a to i na veřejných pozemcích a budovách. Kraj se zaváže k povinnosti investovat zlomek z veřejné investice (například 1 %) do kvalitní výtvarné intervence jako součásti této investice. Kraj zpracuje regulaci reklamy na svém území a ve svých stavbách, zejména dopravních cest.  Kontrolní funkci bude mít architekt kraje.

8. Výběry zpracovatelů na základě kvality nikoli ceny. Zpracovatelé projektů i staveb nebudou vybíráni pouze podle ceny. U výběru projektantů bude zohledňována i cena budoucí stavby a jejího provozu. Ve výběrech budou používány poroty s nadpoloviční většinou nezávislých odborníků (zejména u projektů). Časovou náročnost projektu a s tím související honorář architekta si přitom zadavatel veřejné zakázky může ověřit v on-line kalkulačce, která je dostupná na webu ČKA (https://www.cka.cz/cs/pro-verejnou-spravu/kalkulacky). Použitím tohoto nástroje si zadavatel může snadno ověřit reálnou cenu projektu a odhalit nebezpečně nízkou nabídkovou cenu. Pro výběr projektantů strategického plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů, urbanistických studií, veřejných prostranství i budov a výtvarných intervencí ČKA doporučuje soutěž s předkládáním návrhů. Tento postup bude použit i pro soutěže malého rozsahu, které mohou být i vyzvané se zúžením účastníků na základě hodnocení portfolií porotou následné soutěže. Jiný způsob výběru bude zdůvodněn.

9. Zapojení občanů. V návaznosti na strategický plán a zásady územního rozvoje bude kraj iniciovat a podporovat kontinuální aktivní mediace s občany s participací ke konkrétním tématům.

10. Vzdělávání veřejnosti. Kraj se bude věnovat vzdělávání veřejnosti v zájmu o prostředí, ve kterém žijí, a motivovat je k odpovědnosti. Do spolupráce budou zapojeny školy, seniorské organizace a ostatní kulturní instituce kraje. Školy budou podporovány v účasti na vzdělávacích programech týkajících se zájmu a péče o architekturu – kulturní prostředí. K tomu bude využit architekt kraje a spolupráce s ČKA, kulturními a vzdělávacími institucemi či neziskovými organizacemi, které se péči o kulturní prostředí a vzdělávání v ní věnují.

Kompletní dokument Program Architektura (kulturní prostředí) pro krajské volby naleznete na: https://www.cka.cz/cs/cka/tema-CKA/program-architektura-kulturni-prostredi-pro-krajske-volby .*

/rš/

Na snímku:

Program Architektura (kulturní prostředí) pro krajské volby byl dnes novinářům představen předsedou České komory architektů Ivanem Plickou, Marií Špačkovou (vpravo), která zastává funkci sekretáře komory, a tiskovou mluvčí ČKA Zuzanou Hoškovou

Foto: Ivan Ryšavý

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *