České strategie dostanou řád

Jedno staré čínské přísloví říká, že vize bez činu je snění. Ale že čin vykonaný bez vize je noční můrou. V České republice je nyní na obzoru zásadní změna strategické práce ve veřejné správě, která doposud připomínala spíše onu noční můru než logický ucelený systém.

Ministerstvo financí aktuálně zpracovává tzv. Metodiku přípravy veřejných strategií. Cílem je připravit půdu pro zavedení systematického přístupu k vytváření klíčových dokumentů státu, které v mnoha případech představují jeden z nejdůležitějších stavebních kamenů kvalitní správy věcí veřejných. Resortu financí při tom zdatně sekunduje Ministerstvo pro místní rozvoj, které chystá databázi všech relevantních strategických dokumentů na území České republiky.

KVALITA STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ JE KLÍČOVÁ

Dění u nás nyní významně ovlivňuje řada strategií vytvářených institucemi veřejného sektoru (resortní, vládní, krajské), jež často nejsou široké veřejnosti příliš známé, což však nikterak nesnižuje jejich význam. Příkladem může být Státní energetická koncepce, která určuje směr v oblasti energetiky na mnoho let dopředu, nebo chystaný dokument upravující čerpání peněz ze strukturálních fondů EU pro další programové období. Kvalita těchto dokumentů je vzhledem k jejich významu klíčová. Pokud se daná strategie z nějakého důvodu »nepovede«, může to mít negativní následky na situaci v celé zemi.

ÚSKALÍ SOUČASNÉHO SYSTÉMU

Proč je třeba současný systém změnit a jaká jsou hlavní úskalí dosavadního přístupu k tvorbě veřejných strategií? Jde o letitý problém. V prvé řadě chybí jednotný postup, jak tyto dokumenty vytvářet a jak by měly vypadat. Situace připomíná rčení »každý pes, jiná ves«, každý úřad má vlastní šablonu, jak daný dokument připravit. A to je ještě ten lepší případ – často totiž na úřadech žádný standardizovaný postup neexistuje.

Neméně významným problémem bývá chybějící vazba strategií na státní rozpočet. Realizace strategie téměř vždy představuje nároky na veřejné finanční zdroje. Pouze výjimečně však tyto strategie obsahují vyčíslení nároků na státní rozpočet. Pak může snadno dojít k tomu, že stát schválí dokument, který – ač se jeví velmi užitečně a přínosně, je nepoužitelný v konkrétní rozpočtové situaci, neboť funguje na principu »peníze neřešíme«. Pokud by byl takový dokument schválen, může mít pro veřejné finance doslova devastující účinek.

Často strategie zůstávají na papíře. Stává se, že se časem jaksi »vypaří«, neboť osoba, která je prosazovala, odešla a její nástupci o ni nemají zájem a preferují jiné přístupy. Problémem je i absence jakékoliv logické struktury na poli strategií. Zkrátka neexistuje systém uspořádání strategických dokumentů, jasné vazby mezi nimi, ani přehledná databáze již vyhotovených strategií.

Letošní čínský rok draka prý vždy přináší změnu. Věřme tedy, že oba projekty Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj pomohou výrazně změnit současnou situaci a díky nim se podaří odstranit velkou část výše uvedených nesrovnalostí. Konečně je reálná naděje, že veřejná správa dostane do rukou užitečný nástroj, který bude akcentovat koncepční přístup k tvorbě strategií a pozitivní efekty z toho plynoucí posunou Česko o notný kus dopředu.

TOMÁŠ KHOREL

senior consultant Ernst & Young

Vybrané problémy současného systému tvorby strategických dokumentů v české veřejné správě

– Neexistence jednotné metodiky pro tvorbu strategií a s tím spojená nízká kvalita strategických dokumentů

– Absence kontroly naplňování stanovených strategických cílů

– Absence vazby rozpočtování na strategické priority vlády

– Malý zájem o dlouhodobé strategie a prognózy a nestabilní politické prostředí

– Chybějící funkční institut státní služby

– Nedostatečná implementace a kontrola plnění vytvořených strategií

– Převaha operativy, nedostatek kapacit, času a financí pro strategickou práci

– Nedostatečná spolupráce jednotlivých institucí veřejné správy

– Absence přehledu strategických dokumentů a nedostatečná provázanost jednotlivých strategií

ZDROJ: ERNST & YOUNG. Komparativní analýza přípravy veřejných strategií v zahraničí a v ČR.

Tomáš Khorel se jako senior consultant v oddělení Advisory společnosti Ernst & Young zaměřuje zejména na zvyšování výkonnosti českého veřejného sektoru.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *