Co a jak pro efektivní řízení města

Chovejte se efektivně. Apel, jenž se stal mantrou. Každý se s ním vyrovnává po svém. Z makroekonomického hlediska způsobuje dlouhodobé neefektivní jednání finanční problémy různých subjektů. Co může dělat pro zvýšení efektivity poskytování svých služeb město či obec, resp. jejich úřad?

Světové ekonomické fórum vloni poukázalo na to, že brzdou naší ekonomiky je neefektivní veřejná správa (VS). V Indexu mezinárodní konkurenceschopnosti máme 38. místo, právě vlivem posuzování kvality institucionálního prostředí.

EFEKTIVITA POHLEDEM ANALÝZ

Chybí ucelený přehled toho, co VS vykonává, i propracovaná koncepce, co a jak má zajišťovat. Jednotlivé agendy VS jsou často realizovány nekoncepčně a živelně, jsou ve vleku protichůdných a měnících se politických priorit. Dochází pouze k pomalému a dílčímu zlepšení často bez meziresortní koordinace či propracovanější koncepce.

Z hlediska občanů, podnikatelů a dalších subjektů daleko důležitější než agendy VS jsou její služby. Ty nejsou a nebyly systematizovány. Úředníci si řeší své problémy, bez snahy pochopit vzájemné souvislosti veřejné správy. Chybí výměna informací mezi aktéry městského života a představiteli samosprávy.

V roce 2010 vydal Svaz měst a obcí ČR Analýzu potřeb měst po roce 2013 z hlediska budoucí kohezní politiky. Jeden z výsledků analýzy vypovídá o závažnosti ekonomických problémů měst. Nejzávažnější problém souvisí s trhem práce. Pracovní příležitosti hodnotilo jako problémové 45 % měst, jako částečně problémové 44 % měst. Města nepříliš pozitivně hodnotila místní podmínky pro podnikání (67 %).

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012-2020, již přijala vláda, požaduje mj. potřebu změn v institucionálním prostředí. Výkonnost VS je v porovnání s privátním sektorem výrazně nižší, což vyplývá z makroekonomického srovnání provedeného např. ve studii NERV ke konkurenceschopnosti, ale i ve studiích Světové banky či Mezinárodního měnového fondu.

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY ŘÍZENÍ MĚST A OBCÍ

Je nutné přijmout co nejdříve taková rozhodnutí, která podpoří zkvalitnění řízení institucí a snížení byrokracie. Je třeba připravit a realizovat rozhodnutí, jež aktivně řeší a nalézají na úrovni obcí cesty k úsporám různého charakteru na straně jedné a zvýšení efektivity vykonávaných činností.

Pokud se tak neděje, ztrácejí občané zájem osobně se podílet na důležitých občanských rozhodnutích, pasivně přijímají informace z různých zdrojů, které vedou spíše k destrukci a znehodnocování pozitivních změn ve společnosti.

Města hrají rozhodující roli v ekonomickém, sociálním a environmentálním rozvoji. Evropská unie proto hledá jednotný model efektivního řešení urbánní politiky. V různých politikách chce městům umožnit výměnu zkušeností a informací, porovnávat statistické ukazatele kvality života ve vybraných městech či se zaměřuje na města čelící strukturálním obtížím. Stávající revidované předpisy podporují financování rozvoje měst prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Některé procesy na úrovni měst jsou vykonávány nedostatečně nebo vůbec – především profilace regionu/destinace, včetně sektorové orientace, výběr priorit, propagace a otevřená komunikace s cílovými skupinami (podnikatelé, občané), síťování (networking), partnerství a tvorba pozitivního image nabývají na významu a ovlivňují konkurenceschopnost měst.

Úspěch města totiž víc než na geografickém umístění závisí spíše na šikovnosti, s níž zavádí inovativní strategie rozvoje. S modernizací městské správy souvisí též využití moderních manažerských metod nutných pro řízení i komunikaci s obyvateli a významnými aktéry ve městě.

MAREK PAVLÍK

manažer pro veřejnou správu M.C.TRITON

Systémové principy zvýšení efektivity ve městech a obcích

Spolupráce a koordinace Využívání partnerství veřejného, soukromého sektoru, neziskových organizací a občanských organizací při rozhodování o důležitých aspektech na úrovni města prostřednictvím koordinovaného postupu (vyjasnění cílů jednotlivých subjektů, vyjednávání mezi subjekty podle pravidla WIN-WIN, role subjektů ve spolupráci).
Stanovování priorit a cílů a jejich hodnocení Pro možnost hodnotit efektivitu města (výkon veřejných služeb, výkon zaměstnanců) je třeba stanovit si priority a cíle tak, aby je město dokázalo měřit a pravidelně vyhodnocovat. Smyslem je nastartovat zpětnovazební cyklus PDCA (angl. Plan – Do – Check – Act, tj. Plánuj – Udělej – Zhodnoť – Učiň opatření).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *