Kategorie:
EU

Co můžeme očekávat od nového OP Zaměstnanost

Obdobně jako v předchozích programových obdobích Evropské unie (2004-2006 a 2007-2013) i v právě začínajícím období 2014-2020 se podpora z fondů EU bude rozdělovat prostřednictvím operačních programů. Jedním z nich je Operační program Zaměstnanost (OPZ), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

Operační program Zaměstnanost, který bude v České republice uskutečňován během let 2014 až 2023, získal o zhruba 12 mld. Kč více, než kolik činil rozpočet dosavadního Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Výše prostředků včetně národního spolufinancování tak bude činit přibližně 69 mld. Kč. S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu bude OPZ podporovat intervence nehmotného charakteru.

Struktura prioritních os OP Zaměstnanost je následující:

Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (alokace 59 %);

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou (alokace 30 %);

Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce (alokace 2 %);

Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa (alokace 5 %)

Prioritní osa 5 Technická pomoc (alokace 4 %).

V rámci snahy o zefektivnění čerpání prostředků OP Zaměstnanost se zjednoduší implementační struktura, a to zejména na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností Ministerstva práce a sociálních věcí s řízením operačních programů. Nepočítá se se zřízením zprostředkujících subjektů, ani se službami tzv. externích administrátorů. Veškeré činnosti spojené s výkonem funkce řídicího orgánu programu budou vykonávány v rámci sekce fondů EU na MPSV. Důraz se bude klást na orientaci na výsledky a zajištění konkrétních a měřitelných přínosů jednotlivých projektů.

PROJEKTY VE PROSPĚCH EFEKTIVNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY BUDOU PODPOROVÁNY PO CELÉM ÚZEMÍ ČR

Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa je zaměřena na modernizaci veřejné správy a veřejných služeb a zvýšení její efektivity a transparentnosti. Projekty podpořené v jejím rámci by podle záměru MPSV měly být uskutečňovány na celém území ČR a pokrývat všechny regiony včetně Prahy.

Podporovány budou aktivity zaměřující se zejména na řešení příčin nízké transparentnosti a efektivity veřejné správy, vysoké administrativní a regulatorní zátěže a nedostatečné odbornosti zaměstnanců veřejné správy.

Mnohé z těchto problémů byly zčásti vyřešeny již v minulém programovém období, kdy se přikročilo k celé řadě reformních procesů, jež prostřednictvím procesního modelování agend či rozvoje lidského kapitálu přinesly v oblasti veřejné správy a její účinnosti významný posun.

SNAHA O EFEKTIVNÍ VEŘEJNOU SPRÁVU NAVÁŽE NA KROKY ZAHÁJENÉ JIŽ V MINULÉM OBDOBÍ

Cílem intervencí v prioritní ose 4 nového OP Zaměstnanost bude tyto reformní procesy dokončit tak, aby veřejná správa fungovala na vysoké úrovni efektivity a disponovala jasnou vizí svého budoucího směřování, která bude založena nejen na reflexi zkušeností z předchozího programového období, na niž veřejná správa naváže, ale i nových potřeb a výzev, před kterými v současné době stojí.

Podoba veřejné správy včetně justice by měla být určována zejména stabilními, otevřenými a komunikujícími institucemi s vysoce profesionálními zaměstnanci, institucemi založenými na racionalizovaném a transparentním základě, který bude odpovídat požadavku tzv. inteligentní správy. Takový charakter veřejné správy zajistí, že veřejné instituce budou poskytovat kvalitní a odbornou službu veřejnosti, podnikatelskému sektoru i státu včetně jeho správních složek a zároveň budou flexibilně reagovat na jejich potřeby, čímž vzroste vzájemná důvěra mezi oběma stranami i atraktivita veřejné správy.

Takto definovaná veřejná správa bude mít jasnou představu o svém budoucím rozvoji, a v konečném důsledku tak přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky na mnoha úrovních.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ EFEKTY, KTERÉ SE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ OČEKÁVAJÍ OD INTERVENCÍ

Intervence přispějí i ke snížení finančních a personálních požadavků na chod veřejné správy. K zefektivnění fungování veřejných institucí dále přispěje aplikace moderních metod řízení a rozvoje lidských zdrojů, jež by měla vyústit ve vybudování propracovaného systému rozvoje a hodnocení zaměstnanců s vazbou na odměňování a plnění cílů a záměrů instituce a přijetí zásad jednotného a transparentního výběru zaměstnanců veřejné správy. Úředníci budou proškoleni mj. v oblasti zacházení s ICT včetně využívání jednotlivých nástrojů eGovernmentu, v zásadách dodržování pravidel kybernetické bezpečnosti, boje proti korupci, a rozšíří si znalosti v oboru své působnosti, zejména prostřednictvím řady školení či nácviku dovedností.

Intervence se dále zaměří na dosažení vysoké úrovně dostupnosti služeb, splňujících zásady inteligentního a uceleného poskytování informací a nakládání s nimi, včetně informací o veřejných rozpočtech a disponování s veřejnými penězi. Vysoký standard poskytovaných služeb bude zastřešen principem proklientské orientace veřejné správy, aby se zlepšilo obecné mínění o veřejné správě a jejím fungování. V neposlední řadě se sníží administrativní zátěž, zkvalitní se fungování legislativy a zvýší její přínos pro veřejnost, podnikatele i instituce veřejné správy.

PRVNÍ VÝZVY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ BUDOU VYHLAŠOVÁNY PATRNĚ V 1. POLOLETÍ 2015

Předkládat projekty v prioritní ose 4 Efektivní veřejná správa OP Zaměstnanost budou moci zejména organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a územní samosprávné celky.

Oproti současnému období, kdy je podpora pro veřejnou správu poskytována prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR, které plní roli zprostředkujícího subjektu pro OP Lidské zdroje a zaměstnanost, dojde v období 2014-2020 k přesunu administrace celé prioritní osy 4 na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

OP Zaměstnanost bude do konce března 2014 předložen vládě ČR ke schválení. Následně bude v dubnu 2014 předložen Evropské komisi (EK) k zahájení oficiálního vyjednávání. Předpokládá se, že EK program schválí na podzim 2014. První výzvy pro předkládání projektů by proto měly být vyhlašovány v 1. pololetí 2015.

JAN HAVRÁNEK

vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Projekty v prioritní ose 4 Efektivní veřejná správa budou moci předkládat hlavně organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a územní samosprávné celky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *