Co vše potřebují zastupitelé znát?

Koncem roku 2010 a v průběhu roku 2011 jsme v Institutu pro veřejnou správu (IVS) Praha realizovali interní projekt zaměřený na systém vzdělávání obecních zastupitelů. Vycházeli jsme z otázek: Co potřebuje znát zastupitel bezprostředně po příchodu do funkce? Jaké informace potřebuje získat v dalším...

Koncem roku 2010 a v průběhu roku 2011 jsme v Institutu pro veřejnou správu (IVS) Praha realizovali interní projekt zaměřený na systém vzdělávání obecních zastupitelů. Vycházeli jsme z otázek: Co potřebuje znát zastupitel bezprostředně po příchodu do funkce? Jaké informace potřebuje získat v dalším období? Při hledání odpovědí jsme měli k dispozici výstupy z analýzy vzdělávacích potřeb nových zastupitelů, zveřejněné výsledky kontrol výkonu samostatné působnosti obcí z odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (MV) a hodnocení již realizovaných kurzů pro zastupitele.

DVĚ ETAPY A JEJICH OBSAH

Jako spoluautoři kurzů pro zastupitele jsme se většiny z nich osobně zúčastnili. Při přípravě navazujících akcí jsme se snažili akceptovat a po konzultaci s odborníky realizovat návrhy účastníků. Postupně jsme dospěli ke dvěma etapám cíleného průběžného vzdělávání zastupitelů – vstupní základní etapě zaměřené na nezbytné vědomosti a návazné, tematicky výběrové.

Jakou podobu by mohlo vzdělávání mít po obsahové stránce?

Vstupní vzdělávání zastupitelů: systém veřejné správy v ČR; orgány obce a jejich kompetence; výbory zastupitelstva obce, komise rady obce; zasedání zastupitelstva a jeho vedení; jednací řád zastupitelstva; zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva; práva občana obce a možnost uplatnění některých z nich ve vztahu k zastupitelstvu; právní předpisy obcí; vydávání obecně závazných vyhlášek; právní předpisy obcí, jejich právní síla, vyhlašování, platnost, účinnost a evidence; úřední deska obecního úřadu; svobodný přístup k informacím o veřejné správě (úvod); ochrana osobních údajů v dokumentech obcí (úvod).

Navazující vzdělávání zastupitelů: svobodný přístup k informacím o veřejné správě; ochrana osobních údajů v dokumentech obcí; prvky přímé a nepřímé demokracie v územní samosprávě – místní a krajské referendum, volby do zastupitelstev; základní principy hospodaření obce; ručení obcí za závazky fyzických osob a právnických osob; dispozice majetkem obcí; přezkoumání hospodaření obcí; finanční kontrola ve veřejné správě; místní poplatky a jejich úprava obecně závaznými vyhláškami; zadávání veřejných zakázek; korupce a etika ve veřejné správě; státní pomoc při obnově území postiženého živelní či jinou pohromou; daň z nemovitosti a její úprava obecně závaznou vyhláškou; obec jako zřizovatel škol.

E-LEARNING I PREZENČNÍ STUDIUM

Potvrdil se náš předpoklad, že kromě »klasických« kurzů potřebují zastupitelé takové formy vzdělávání, které by snížily náklady spojené se studiem a zohlednily jejich časové možnosti. Přikláníme se k tzv. blended learningu – tj. vyvážené kombinaci výuky pomocí počítačů s výukou prezenční. Nejen začínajícím zastupitelům mohou být oporou také metodické materiály odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV (http://www.mvcr.cz/clanek/metodicka-pomoc-obcim-683648.aspx).

Výstupy projektu nás utvrdily v přesvědčení, že by kvalitě výkonu veřejné správy na místní úrovni prospělo legislativní ukotvení vzdělávání zastupitelstev. Systematický rozvoj jejich znalostí a dovedností je jedním z klíčových nástrojů.

JANA HAKLOVÁ

PETR KUŠ

Institut pro veřejnou správu Praha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *