01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Czech Point: Lidovému domu by zřejmě nevadil, ale dál zůstává málo známý

Projekt Czech Point je v české praxi vzácným příkladem tvorby veřejné politiky, kdy stát využije iniciativu kvalitních nezávislých odborníků, převezme jejich nápad a pokusí se jej smysluplně dotvořit a uskutečnit. Ačkoliv je projekt spojován více s Občanskou demokratickou stranou, zdá se, že by příliš nevadil ani České straně sociálně demokratické. Začne proto pilotní část projektu už napřesrok?

Nejméně 1200 obecních úřadů pověřených vedením matrik, zhruba 2500 poboček České pošty, 30 zastupitelských úřadů ČR v zahraničí i desítky kontaktních míst Hospodářské komory by podle představy vedení ministerstev vnitra a informatiky měly časem v cílovém stavu tvořit základní síť univerzálních kontaktních míst Czech Pointů (Czech Point = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Projekt Czech Point s sebou už do první vlády premiéra Ing. Mirka Topolánka přinesl ministr vnitra a informatiky MUDr. Mgr. Ivan Langer.

SVOBODA VOLBY

Autoři projektu chtějí, aby občan na kterémkoliv z těchto kontaktních míst - bez ohledu na to, zda má v daném místě bydliště, nebo jestli tam kupříkladu leží dotčená nemovitost - dostal možnost :

získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech;

získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních neveřejných evidencích a registrech a vztahují se k jeho osobě, věcem a právům;

ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů;

podat jakékoliv podání ke kterémukoliv úřadu státní správy;

získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které k jeho osobě vede stát.

Přípravou projektu Czech Point se na Ministerstvu vnitra zabývá Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archívnictví, který dříve působil i jako ředitel Magistrátu hl. m. Prahy a do současné funkce přišel z výzkumného týmu (think tanku) projektu eStát (efektivní stát - www.estat.cz), kde myšlenka Czech Pointů vznikla.

"Smyslem našeho projektu však není pouze vydávat občanům výpisy z centrálních registrů. Nýbrž umožnit, aby samotné úřady veřejné správy, které při výkonu přenesené působnosti rozhodují o osobách, věcech, právech a povinnostech, měly přístup k údajům v těchto registrech a už je dále nevyžadovaly na občanech," říká náměstek Zajíček.

Jak připomíná, předpokladem realizace projektu je přijetí zákona, který by umožnil co nejjednodušší přístup k datům vedeným ve veřejných registrech, jako je živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík a katastr nemovitostí, ale i v neveřejných registrech - například v Rejstříku trestů. "Vzhledem k technologickým možnostem a nezbytným bezpečnostním pravidlům pak v tuto chvíli nebude přístup do Rejstříku trestů on line, ale off line. Odezva na zaslaný autorizovaný dotaz do Rejstříku trestů ovšem i v tomto případě bude otázkou pouze desítek vteřin, nanejvýš několika minut," podotýká Mgr. Zdeněk Zajíček (k připravovanému řešení výpisů z Rejstříku trestů více na str. 40 a 41 tohoto vydání Moderní obce - pozn. redakce).

Základní stavební jednotkou sítě Czech Pointů budou úřady veřejné správy, zejména obecní a městské úřady, magistráty a krajské úřady. Ministerstvo uvažuje o budování Czech Pointů na obcích s pověřeným obecním úřadem a výše. Dalšími kontaktními místy by však mohly být třeba i pobočky České pošty. Ta by ovšem - stejně další případní zájemci - musela jako podnikatelský subjekt získat k provozování Czech Pointů licenci. Ještě coby stínový ministr Ivan Langer letos v červnu při prezentaci projektu Czech Point na Úřadu Městské části Praha 13 v této souvislosti zmínil například notáře a Hospodářskou komoru ČR.

PŘÍNOSY, ALE TAKÉ RIZIKA

Předseda Svazu měst a obcí ČR a poslanec Evropského parlamentu Ing. Oldřich Vlasák v připravovaném projektu vidí hned dva hlavní přínosy: "Zaprvé půjde o další zkvalitnění služeb úřadů pro občany, jimž bude usnadněno vyřizování jejich záležitostí se státem, například při žádosti o stavební povolení. Neméně důležitý by však Czech Point byl i pro obce samotné. Vždyť i už nynější systém vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy, který je založen na hodně podobné myšlence, je pro obce užitečný. Třeba v tom, že město si pro své investiční akce, opravy domů, žádosti o dotace apod. může výpisy z katastru nemovitostí vytisknout v kanceláři a zaměstnanec pro ně nemusí jezdit až na příslušné katastrální pracoviště."

Za nejvážnější riziko chystaného projektu předseda Vlasák označuje možné podfinancování výkonu této agendy. "Zcela jistě tato kompetence bude vykonávána v přenesené působnosti, která s sebou nese povinnost státu vůči obcím na danou agendu poskytnout peníze. A ty dnes jistě nejsou!" zdůrazňuje nejvyšší představitel Svazu měst a obcí.

Možných zvýšených nákladů pro provozovatele Czech Pointů se obává také Ing. Květoslava Kořínková, CSc., která se pro Moderní obec k projektu vyjádřila za odbornou komisi pro veřejnou správu a regionální rozvoj České strany sociálně demokratické. "Myšlenka projektu je správná, není však přesně známo jeho technické řešení," říká. "Zde zastáváme názor, že musí jít o jeho co nejužší propojení na Portál veřejné správy, který lze využívat v širokém spektru obcí. Pokud by koncepce Czech Pointů byla založena na samostatném projektu, lze očekávat zvýšené náklady pro provozovatele, a tím i pro občany."

CHYSTÁ SE UŽ I DOTAČNÍ TITUL

Náměstek Zajíček však tvrdí, že komunikační infrastruktura, která umožní předávání dat mezi centrálními registry a Czech Pointy už existuje a přístup do centrálních registrů je - s výjimkou Rejstříku trestů - možný on line. Podle jeho slov je tedy nezbytné vybavit Czech Pointy pouze koncovými zařízeními (počítači), která umožní bezpečný a kontrolovaný přístup k registrům.

"K tomu účelu chystáme na Ministerstvu informatiky dotační titul pro obce, které se do systému připojí v roce 2007. Který úřad tak během roku neučiní v rámci pilotního projektu, bude si muset zařízení pořídit sám na své náklady. Ve vztahu k nákladům na provoz jsou nejvýznamnější náklady na mzdu pracovníka, který bude agendu vykonávat. Tady jsme přesvědčeni o tom, že ve většině případů půjde o pracovníky, kteří už beztak vykonávají agendu ověřování listin a podpisů, a rozšíří tak svou působnost. Na úhradu těchto nákladů bude sloužit poplatek za vydání výpisu, který bude zůstávat v rozpočtu příslušného úřadu. A navíc: Pokud bude existovat spojení úřadu s centrálními registry a úřad si bude moci sám opatřit nezbytné ověřené výpisy přímo do spisu, nikdo potom nebude muset občanům žádné výpisy vydávat a ověřovat. Pak skutečně ušetříme nejen peníze, ale i čas a nervy!" zdůraznil náměstek ministra vnitra Mgr. Zdeněk Zajíček.

POPLATKY ZŮSTANOU OBCI

Od správních poplatků třeba za stavební povolení občan samozřejmě nebude osvobozen ani v síti Czech Pointů. Platit tam bude i za výpisy z centrálních registrů, stejně jako je už teď hradí přímo u jejich správců. "My však máme zájem o to, aby bylo možné stanovit výši poplatku za výpis v rámci rozpětí daného zákonem," podotýká náměstek Zajíček. "Náklady na výpis budou určitě jiné na úřadě velkého města a jiné na malé matrice. Pokud si některý úřad stanoví vysoký poplatek, pak si občan dojde pro levnější výpis třeba na sousední poštu. V tomto smyslu bude prospěšná jistá forma konkurence, čímž také dojde k eliminaci neodůvodněné exkluzivity některých úřadů, a tím ke snížení prostoru pro možnou korupci a klientelismus."

Při nynějším dohadování o vzniku a dalším směřování nové vlády Mirka Topolánka projekt Czech Point poněkud bledne vedle témat, jako jsou reforma veřejných financí, výše sociálních výdajů státu, důchodová reforma či zákoník práce. Jenže silný a efektivní stát stojí i na projektech typu Czech Point, a proto je škoda, že se o výsledku z dílny eStátu zatím tak málo veřejně diskutuje a že v municipální sféře je takřka známý.

IVAN RYŠAVÝ

Řekli o Czech Pointu:

Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra

Czech Point je cesta z vazalství. Už totiž nebudu muset jít jen na jediný úřad, ale budu si moci vybrat úřad jakýkoliv. Ten, kde mně bude poskytnuta služba příjemněji, rychleji - a třeba i levněji. Nebo úřad, kam to mám blíž cestou domů ze zaměstnání. Poplatek za službu v Czech Point bude zůstávat obci, jejíž úřad tento terminál provozuje. To považuji nejen za spravedlivé, ale i za motivační. Nic nebrání tomu, aby si i úřad malé obce požádal o začlenění mezi Czech Pointy a mohl vydávat výpisy z centrálních registrů. Musí si jen dobře zvážit, zda se mu taková služba z hlediska nákladů vyplatí. Může dokonce nastat i situace, že někde místo obecního úřadu bude Czech Pointem pobočka pošty. V tom vidím spíše rozumné doplnění než konkurenci. Ale třeba v městských částech Praha 1 či Praha 2? Tam ať si pošta i úřad dané městské části pořádně konkurují!

Ing. Květoslava Kořínková, CSc., odborná komise pro veřejnou správu a regionální rozvoj ČSSD

Naše strana je v zásadě pro vznik Czech Pointů, především u obcí s rozšířenou působností. Doporučujeme přitom vycházet z Portálu veřejné správy s možností postupného rozšiřování služeb. Nedoporučujeme vznik samostatného podnikatelského subjektu jako provozovatele Czech Pointů. Máme zájem na tom, aby tyto služby byly poskytovány občanům a právnickým osobám za přijatelnou cenu, v relaci již stanovených poplatků například v případě výpisů z úředních dokumentů. Tržby z této činnosti by měly být tržbami obcí. ČSSD preferuje povinné poskytování těchto služeb a všude ve stejném rozsahu. Občané i podnikatelé mají právo na stejné služby. Povinné poskytování služeb za předem stanovený poplatek toto právo naplňuje, proto je nutné tyto služby zajistit na právním základě.

Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí

Zatímco ministerstvo razí požadavek, aby do systému Czech Pointů byly povinně zařazeny všechny obce s matrikou, vůbec se neptá, zda jsou na to připraveny. SMO je pro dobrovolnou účast obcí v projektu. Každou novou věc je totiž lepší nejprve vyzkoušet a pak postupně zavést. Když se systém osvědčí, starostové budou ti poslední, kdo by mu chtěli bránit. Náklady s jeho zaváděním však musí hradit stát. Příjmy z poplatků mohou být použity k financování chodu systému. Jsem i pro to, aby se do projektu mohly hlásit všechny obce bez rozdílu. Vždyť i některé malé obce by o něj mohly mít zájem. Projekt by byl jistě přínosem, veďme však o něm ještě diskusi, aby se odstranila možná rizika jeho implementace. Systém však bude použitelný, až budou hotové registry, z nichž by se data poskytovala. Což kromě katastru nemovitostí zatím žel není žádný.

Česká pošta: Czech Pointu konkurovat nebudeme

Státní podnik Česká pošta od ledna 2007 na svých 74 kontaktních místech (ta pokrývají v podstatě všechna někdejší okresní sídla) začne na počkání poskytovat ověřené výpisy z katastru nemovitostí.

Jak pro Moderní obec uvedla tisková mluvčí České pošty Bc. Dita Václavíková, Česká pošta bude poskytovat ověřené výpisy na základě zmocnění v novelizovaném zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech ve veřejné správě (obecně nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, kromě několika výjimek), kde je v § 9 stanoveno, že ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy kromě vybraných obecních úřadů, notářů a Hospodářské komory ČR může vydávat také držitel poštovní licence.

Protože v případě výpisu z katastru nemovitostí půjde o standardizovaný proces, žadatelem o výpis z katastru nemovitostí bude moci být občan stejně jako zástupce firmy či neziskové organizace nebo jiného subjektu. Bude muset pouze vyplnit příslušný formulář a prokázat se platným průkazem totožnosti.

Půjde o placenou službu, avšak v první polovině listopadu podle mluvčí o výši poplatku za výpis z katastru nemovitostí nebylo ještě jasno.

Bc. Dita Václavíková připomněla, že Česká pošta chce občanům ČR dál zjednodušovat komunikaci se státem, a proto hodlá tímto způsobem poskytovat i další výpisy z centrálních registrů. "Počítáme s výpisy z Rejstříku trestů, registru koncesních smluv, živnostenského rejstříku, s ověřením bezdlužnosti apod. To vše je ovšem také záležitost politických rozhodnutí a případně i úprav legislativních norem," dodala. Každopádně si však podle mluvčí Česká pošta jasně uvědomuje, že úspěšnost těchto služeb bude záležet jak na dalším rozšíření počtu kontaktních míst, tak na délce jejich otevírací doby apod.

Mluvčí se nedomnívá, že by uvedené nové služby České pošty konkurovaly projektu Czech Point, či že by se s ním duplicitně překrývaly. "Projekt Czech Point uvažuje o zřizování kontaktních míst se státní správou, která by sloužila nejen pro výdej různých dokumentů občanům, ale také pro příjem jejich žádostí. A takovou službu Česká pošta poskytovat nemůže," dodala Bc. Dita Václavíková.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down