Další novinky tzv. Velké novely

Letos 1. dubna vstoupil v účinnost zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jde o tzv. Velkou novelu, která přináší řadu zásadních i dílčích změn. S těmi nejvýraznějšími, které se týkají veřejných zadavatelů, jsme vás seznámili...

Letos 1. dubna vstoupil v účinnost zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jde o tzv. Velkou novelu, která přináší řadu zásadních i dílčích změn. S těmi nejvýraznějšími, které se týkají veřejných zadavatelů, jsme vás seznámili již v Moderní obci č. 2, str. 53: Jaké povinnosti zadavatelům novela přinese?

UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV


Krátce před účinností »Velké novely« vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) doporučení k postupu u zakázek, u nichž má být smlouva uzavřena po 1. 4. 2012 (dostupné na www.portal vz.cz/Metodiky—stanoviska/Stanoviska). Uvádí se v něm, že přechodné ustanovení, podle něhož se zadávání veřejných zakázek zahájené přede dnem nabytí účinnosti »Velké novely« dokončí podle dosavadních právních předpisů, se nevztahuje na postup zadavatele po zadání veřejné zakázky, tj. ani na nové povinnosti stanovené § 147a. Je-li tedy smlouva uzavřena nebo splněna až po nabytí účinnosti »Velké novely«, je veřejný zadavatel povinen smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, jakož i skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů uveřejnit na profilu zadavatele. V případě, že zadavatel nedodrží uveřejňovací povinnost stanovenou § 147a, hrozí mu pokuta do výše 20 mil. Kč. Pouze doplňujeme, že ustanovením § 147a jsou povinnosti ukládány také dodavatelům veřejných zakázek. Dodavatelé jsou povinni předložit zadavateli seznam subdodavatelů do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. února, pokud plnění smlouvy přesahuje jeden rok. Jestliže dodavatel nesplní tuto povinnost, hrozí mu pokuta do 2. mil. Kč. Zároveň upozorňujeme na novou povinnost zadavatelů na profilu uveřejňovat i písemnou zprávu podle § 85, a to o každé veřejné zakázce.

POVINNÉ PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO ZADAVATELE

O všech nadlimitních a podlimitních veřejných zakázkách se dodavatelé podle nové úpravy mohou dozvědět již minimálně měsíc před zahájením samotného zadávacího řízení. Podle § 86 veřejný zadavatel musí uveřejnit předběžné oznámení o všech nadlimitních a podlimitních veřejných zakázkách. Z této povinnosti jsou stanoveny výjimky, např. pro podlimitní zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, tato nová povinnost se nicméně dotkne většiny veřejných zakázek.

ZMĚNY V KVALIFIKACI

Velká novela výrazně zasahuje do dosavadní úpravy kvalifikace. Jde o tyto změny:

– Přesunutí části základních kvalifikačních předpokladů do náležitostí nabídky: Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. l) a m) – předkládání seznamu statutárních orgánů pracujících u zadavatele a seznamu akcionářů – se přesouvají z kvalifikace do povinných náležitostí nabídky, kde budou předkládány spolu s nově zavedeným čestným prohlášením dodavatele o tom, že v souvislosti se zakázkou neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže (kartelová dohoda). Tohoto tématu by se měla týkat i novela zákona o ochraně hospodářské soutěže, která je již projednávána v Poslanecké sněmovně.

– Zrušení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a certifikátů: Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady budou nově nahrazeny čestným prohlášením dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Tato změna má přinést otevření soutěže o veřejnou zakázku i menším subjektům, které se dosud účastnit nemohly zejména s ohledem na zadavatelem požadovanou výši obratu. Ruší se rovněž možnost požadovat předložení certifikátů ISO a EMAS. Požadavky na tyto certifikáty byly podle kritiků zneužívány k diskriminaci dodavatelů. Zároveň však zrušení ekonomických a finančních předpokladů i možnosti požadovat zmíněné certifikáty může znamenat ztížení možnosti zadavatele zajistit prostřednictvím kvalifikace, aby zakázka byla plněna ekonomicky silným a stabilním partnerem, a těžiště stanovení kvalifikačních požadavků se tak přesouvá k technickým kvalifikačním předpokladům. Tyto změny se týkají pouze veřejných zadavatelů, použití zmíněných kvalifikačních požadavků ze strany sektorových zadavatelů je i nadále možné.

– Další změny v technických kvalifikačních předpokladech: Ruší se možnost dodavatele prokázat poskytnutí významné služby nebo dodávek formou čestného prohlášení, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li možné osvědčení získat z důvodů na její straně. Místo současného čestného prohlášení bude muset dodavatel předložit smlouvu s touto jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění (např. předávací protokol, faktury apod.). Tento způsob se může v praxi ukázat jako problematický zejména u smluv obsahujících závazky mlčenlivosti a podobná omezení. Kvalifikace u zakázek na stavební práce doznala úpravy ve stanovení omezení rozsahu referencí. Požadovaný rozsah stavebních prací u jednotlivé položky v seznamu stavebních prací nesmí překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Bude-li mít veřejná zakázka hodnotu např. 100 mil. Kč, může zadavatel požadovat reference na stavební práce s hodnotou max. 50 mil. Kč. Současně lze omezit účast subdodavatelů podle § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách pouze u »věcně vymezené« části plnění, nikoliv jen procentuálním podílem, jak bylo dosud běžnou praxí.

– Nové náležitosti protokolu o posouzení kvalifikace: Z protokolu o posouzení kvalifikace, který je zadavatel povinen pořizovat už nyní, bude nově jasně patrné, jakými referencemi dodavatel prokazoval splnění technických kvalifikačních předpokladů. Protokol bude povinně obsahovat také identifikaci subdodavatelů každého dodavatele včetně data uzavření subdodavatelské smlouvy. Nahlédnout do protokolu o posouzení kvalifikace a pořídit si z něj opisy či výpisy mohou všichni dodavatelé, jejichž kvalifikace byla posuzována.

HODNOTICÍ KRITÉRIA

Novela výslovně stanovuje, že v zadávacích řízeních zahájených od dubna 2012 nemohou být hodnoticími kritérii smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky. Zadavatel tak nebude moci nadále používat jako hodnoticí kritéria např. výši smluvní pokuty nebo dobu splatnosti faktur. Tyto smluvní podmínky může zadavatel stanovit v zadávací dokumentaci závazně jako podmínky pro realizaci plnění veřejné zakázky a dodavatelé je budou povinni respektovat.

Uvedená změna vychází z dlouhodobého názoru odborné veřejnosti, že hodnocení smluvních podmínek nevyjadřuje hodnocení vztahu užitné hodnoty a ceny tak, jak je zákon o veřejných zakázkách požaduje. Podle nové úpravy se při otevírání obálek budou sdělovat všechny údaje odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnoticím kritériím, tj. nejen nabídkové ceny. Vypouští se při tom kontrola úplnosti, která se přesouvá do fáze posouzení nabídek. Otevírání obálek musí být zahájeno »ihned« po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

Ve zjednodušeném podlimitním řízení se značně rozšiřují možnosti doručovat prostřednictvím profilu zadavatele. Nejenže se na profilu zveřejní výzva k podání nabídek, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek, dodatečné informace k zadávacím podmínkám a případné informace o prohlídce místa plnění, ale nově bude veřejný zadavatel, vyhradí-li si to v zadávacích podmínkách, oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele rozhodnutí o vyloučení uchazeče a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. V tomto případě se za doručení považuje okamžik zveřejnění na profilu, což má velký význam zejména pro běh lhůty pro podání námitek. Zároveň se zkracuje lhůta pro podání námitek z 15 na 10 dnů.

Veškerá kvalifikace se ve zjednodušeném podlimitním řízení prokazuje čestným prohlášením. Doklady prokazující splnění kvalifikace předloží zadavateli pouze uchazeč, se kterým má být uzavřená smlouva. Nepředložení dokladů však znamená neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.

Ačkoliv »Velká novela« již vstoupila v účinnost, stále nejsou vydány všechny prováděcí předpisy. Zatím je většina z nich v připomínkovém řízení.

 

BARBORA ŠÍPOVÁ
advokátka Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *