Desatero rad plus jedna navíc k udržitelnosti projektů EU

Hotovo. Tak si i v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji oddechly už stovky měst a obcí, které žádaly o dotaci z regionálního operačního programu. Po ukončení stavby a kolaudaci, zprovoznění, předložení závěrečné žádosti o platbu a proplacení dotace je takové uvolnění na místě. Tím však povinnosti ve vztahu k poskytovateli dotace nekončí.

Po finančním vypořádání totiž projekt vstupuje do pětiletého období tzv. udržitelnosti. Po tuto dobu musí příjemce plnit závazky smlouvy o poskytnutí dotace. Jak postupovat, aby dotace nebyla v ohrožení, nastiňuje jedenáct dobrých rad.

»Předně je nutné pamatovat na fakt, že výstupy projektu je třeba zachovat, to znamená užívat všechny výstupy pouze – a jen tak, jak se k tomu příjemci zavázali v žádosti o dotaci a smlouvě o poskytnutí dotace. Kdo je svědomitý a má dobré úmysly, nemusí se obávat. Přesto je dobré vědět, které konkrétní podmínky udržitelnost projektu přináší, aby pro hloupé chyby nedocházelo ke zbytečným problémům,« upozorňuje David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko. Dodává, že finančně ukončených projektů je v Moravskoslezsku už téměř pět set a připadá na ně objem poskytnuté dotace přibližně 8 mld. Kč z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. Z velké části jde právě o projekty měst a obcí.


Obdobně je na tom i ROP Střední Morava, kde již mají 586 ukončených projektů za bezmála10 mld. Kč a stejně jako na Moravskoslezsku se snaží na plný úvazek věnovat udržitelnosti. »Je důležité podporovat deklarované výstupy projektů. Na druhé straně i my musíme být aktivní při jejich sledování. Jenom tak budeme moci v budoucnu komplexně vyhodnotit, co regionální operační programy do regionů přinesly,« doplnil Ivan Matulík, ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava.

JAK PŘEDEJÍT MOŽNÝM NESNÁZÍM

Předkládejte zprávy o zajištění udržitelnosti ve stanoveném termínu. Zprávu je nutné podat do 30 kalendářních dnů po uplynutí každého roku od proplacení poslední části dotace po dobu pěti let.

Udržujte výstupy projektu. Stav na místě by měl být shodný se stavem deklarovaným ve smlouvě o poskytnutí dotace, případně ve schválené závěrečné monitorovací zprávě. Vše musí být v provozuschopném stavu. Pokud bude majetek pořízený z dotace v době kontroly v opravě nebo reklamaci, je nutné předložit doklad, který tuto skutečnost potvrzuje.

Hlaste změny v projektu dřív, než nastanou. Veškeré změny v projektu se musí hlásit ihned, nejlépe s předstihem. Při pozdním nahlášení a odhalení nenahlášených změn vzniká riziko vrácení části nebo celé dota-ce. Změny je dobré konzultovat předem.

Dodržujte naplnění indikátorů. Změnu jakéhokoliv indikátoru je třeba nahlásit. Naplnění počtu pracovních míst je »pohyblivý« indikátor. Počet pracovních míst, uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace, je nutné naplnit do jednoho roku od finančního ukončení projektu. Naplnění je nutné dokládat a počítat jako čistý nárůst počtu ročních pracovních jednotek přímo zaměstnaných příjemcem nebo provozovatelem v určité provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců.

Uchovávejte dokumentaci související s projektem. Povinnost uchovávat dokumentaci k projektu platí alespoň po dobu tří let od ukončení programu dle čl. 88 a Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Jelikož dobu uzavření programu nelze přesně stanovit, řídicí orgán doporučuje uschovat dokumenty a doklady minimálně do konce roku 2025. Pokud je v českých předpisech pro uschování dokumentů a dokladů stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu tato delší lhůta.

Dodržujte správný postup při poskytování pronájmu jiným osobám. Pokud nájemce/provozovatel výstupů projektu nebyl znám před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, případně není-li s vybraným nájemcem/provozovatelem v této lhůtě uzavřen smluvní vztah, je nutné si vyžádat souhlas řídícího orgánu s pronájmem či vypůjčením třetí osobě. Součástí této změny by měly být i dokumenty realizovaného otevřeného výběrového řízení včetně návrhu nájemní smlouvy. Po kladném vyjádření řídicího orgánu je možné podepsat nájemní (případně jinou) smlouvu.

Převod majetku pořízeného z dotace a zástava tohoto majetku jsou zakázány. Převod majetku pořízeného z dotace není možný, nestanoví-li v konkrétním případě poskytovatel dotace jinak. K tomuto majetku nesmí být po dobu jeho udržitelnosti zřízeno zástavní právo.

Sledujte příjmy projektu. Jestliže celkové výdaje projektu dosahují více než 1 mil. eur, nejde o projekt zakládající veřejnou podporu, nýbrž bude to projekt, který podle čl. 55 obecného nařízení vytváří příjmy z vytčených aktivit (investice do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo jednotlivými uživateli – např. zpoplatnění silnice apod., prodej nebo pronájem pozemků či budov, jiné poskytování služeb za úplatu – např. vstupné, pronájmy prostor apod.), je nutné v rámci průběžných zpráv o udržitelnosti projektu dokládat informace o skutečném vývoji příjmů a výdajů použitých v posouzení příjmů projektu aktualizovaném v rámci závěrečné monitorovací zprávy. Zásadní změny by měly být doloženy podrobnějším popisem, případně relevantními podklady. V závěrečné zprávě o udržitelnosti projektu je nutné doložit aktualizované formuláře příjmů.

Dále se rovněž musí dokládat a přiznávat tzv. jiné peněžní příjmy, mezi něž patří příjmy z prodeje movitého majetku, který je součástí projektu, příjmy z prodeje surovin vzniklých při realizaci projektu, příjmy z prodeje či dlouhodobého pronájmu pozemků nebo budov.

Sledujte naplňování environmentálních kritérií a kritérií rovných příležitostí. U zvolených kritérií je nutné dodržovat jejich naplňování. Jde např. o zachování bezbariérového přístupu, služby pro seniory či rodiny s dětmi a jiné aktivity, k nimž se příjemce v rámci kritérií rovných příležitostí zavázal (ve smlouvě o poskytnutí dotace). Zároveň se musí splnit environmentální kritéria, naplněná a podložená ke dni předložení závěrečné zprávy. Jsou však kvantifikovatelná kritéria (např. úspory energie), která lze naplnit nejpozději jeden rok po finančním ukončení projektu. V první zprávě o zajištění udržitelnosti projektu se proto předkládají dokumenty, dokládající naplněnou dosaženou hodnotu.

Zachovávejte povinnou publicitu projektu. Pamětní deska (stálá vysvětlující tabulka) by měla být po celou dobu udržitelnosti zachovalá, nepoškozená, písmo čitelné. V případě jejího poškození, krádeže apod. je nutné si nechat vyrobit novou na vlastní náklady.

Dodržujte pravidla veřejné podpory. Pokud byl projekt financován jako nezakládající veřejnou podporu a v jeho rámci jsou pronajímány prostory, je nutné, aby tyto prostory byly poskytovány za tržní nájemné. Zároveň u projektů nezakládajících veřejnou podporu je třeba dodržet výstupy a aktivity projektu tak, jak byly popsány v žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti a dohodnuty ve smlouvě o dotaci. Případné změny musí být schváleny řídicím orgánem. V opačném případě vzniká riziko, že projekt, který byl posouzen jako nezakládající veřejnou podporu, se v době udržitelnosti změní na projekt zakládající veřejnou podporu, přičemž hrozí odebrání dotace.

 

RENATA ŠKROBÁLKOVÁ
Úřad Regionální rady Střední Morava

MICHAL SOBEK
Úřad Regionální rady Moravskoslezsko

Ve Velké Bystřici na Olomoucku mají od roku 2010 velký amfiteátr pro kulturní a společenské akce, k němuž patří i dvě nové expozice. Po prvním roce provozu návštěvnost amfiteátru převyšuje původně plánovanou hranici dvacet tisíc zájemců ročně. Nově lze navštívit i Galerii Zet a letos bude dokončena rovněž zcela nová expozice hanáckých krojů. Velké Bystřici se dotační závazky daří plnit na sto procent.
FOTO: archiv

Kontrolou v době udržitelnosti prošel i projekt komunitního centra farnosti v Rychalticích na Novojičínsku. Centrum vybudované s podporou ROP Moravskoslezsko je nyní místem pro trávení volného času hojně navštěvovaným i dětmi a mládeží.
FOTO: archiv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *