Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Dílčí výkresy pražského Metropolitního plánu budou známy už na jaře

Nejprve mapu tzv. lokalit a ihned poté základní výkresy nového územního plánu (Metropolitního plánu) Prahy se již letos na jaře chystá zveřejnit Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha). Metropolitní plán je jedním z klíčových dokumentů pro budoucnost Prahy.

Novinkou a zároveň základním stavebním kamenem vznikajícího Metropolitního plánu jsou tzv. lokality. Dosud pražské územní plány popisovaly území převážně prostřednictvím funkcí jednotlivých ploch. Metropolitní plán se však soustředí na hodnoty města a na charakter jednotlivých lokalit, jejichž vymezení vzniká ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi (MČ). Parametry jednotlivých lokalit proto budou nastaveny tak, aby byly jasnější, přehlednější a snadněji aplikovatelné při rozhodování v území. Platný územní plán ročně zaznamenává přibližně 1000 změn, což představuje značnou administrativní zátěž. Mezi další nevýhody patří zejména neschopnost reflektovat požadavky stavebního zákona.

Nyní je město ve stávající podobě rozděleno na zastavitelné a nezastavitelné lokality, upřesňují se jejich názvy a hranice. »Předpokládáme, že letos v březnu budou představeny první části návrhu Metropolitního plánu, následně budou v červnu představeny krycí listy provázání jednotlivých výkresů s datovým modelem,« uvedl Jaromír Hainc z Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR).

DŮLEŽITOU VRSTVOU PLÁNU SE STANOU I VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Další novinkou Metropolitního plánu oproti dosavadní praxi bude také zakreslení veřejných prostranství. »Veřejnému prostoru bude v Metropolitnímu plánu věnována mimořádná pozornost, jelikož tvoří jeden ze základních prvků utvářejících město,« vysvětlil Jaromír Hainc. Další vrstvy plánu budou přibývat během letošního roku.

Zadání Metropolitního plánu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy 19. 9. 2013. Po zveřejnění textu návrhu zadání veřejnosti měl každý 30denní lhůtu na podání připomínek. Nejčastější otázky a odpovědi týkající se zadání Metropolitního plánu jsou vyvěšeny na: www.uppraha.cz/zadani-faq.

Územní plán (tedy i Metropolitní plán) není jedním »plánem«, nýbrž jde o soubor více plánů, schémat a textů se všemi náležitostmi. Jedním z pilířů zpracování nového Metropolitního plánu je spolupráce s městskými částmi. V létě 2013 se v prostorách IPR Praha konalo první kolo informačních seminářů pro městské části. Zúčastnilo se 42 z 57 městských částí a jejich zástupci dostali informace jak ke zpracovávání Metropolitního plánu, tak ke Strategickému plánu hl. m. Prahy. Dále se dozvěděli informace o průběhu průzkumu současného stavu území pro potřeby aktualizace územně analytických podkladů a v neposlední řadě obdrželi také kontakty na experty IPR Praha, kteří mají koncepci jejich území v gesci. Městské části dostaly k dispozici rozčlenění území na lokality, přičemž byly vyzvány, aby zaslaly úvodní rozvahu o charakteru svého území. Tyto podklady dodala zhruba polovina městských částí v termínu, ostatní slíbily dodat po projednání v příslušných orgánech samosprávy.

Zpracovávání Metropolitního plánu je součástí nového přístupu města k procesu plánování v Praze. Na půdě IPR Praha současně vznikají další klíčové dokumenty jako např. Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy, Aktualizace Zásad územního rozvoje, nové Pražské stavební předpisy, Aktualizace Územně analytických podkladů 2014 nebo Manuál tvorby veřejných prostranství.

Více informací najdete na Portálu územního plánování www.uppraha.cz.

Jak bude pokračovat harmonogram prací na Metropolitním plánu

V současné době se zpřesňuje vymezení lokalit z vyhodnocených materiálů od MČ. Už letos v březnu má být zveřejněna mapa těchto lokalit, principy Metropolitního plánu a dílčí výkresy (vrstva krajiny a struktury veřejných prostranství). Tento materiál bude v rámci spolupráce konzultován s městskými částmi. V této době bude pravděpodobně schválena i aktualizace nadřazené dokumentace územního plánu – Zásad územního rozvoje (ZUR) a aktualizace Územně analytické podklady (ÚAP). Souběžně začne vznikat textová část Metropolitního plánu.

Na léto 2014 se plánuje představení krycích listů a systémů elektronického zpracování Metropolitního plánu. V tomto časovém horizontu se předpokládá i finalizace výkresů infrastruktury.

Veškeré aktuality týkající se Metropolitního plánu naleznete na Portálu územního plánování hl. m. Prahy: www.uppraha.cz/metropolitni-plan.

Zdroj: magistrát hl. m. Prahy

Parametry jednotlivých lokalit v Metropolitním plánu budou nastaveny tak, aby byly jasnější, přehlednější a snadněji aplikovatelné při rozhodování v území.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *