01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Diskuse o čerpání evropských dotací po roce 2013 už začala

Bezpečnější silnice, moderní vozový park veřejné hromadné dopravy, síť cyklostezek, rozvoj turismu, investice do vzdělávacích a sociálních zařízení, obnova veřejných prostranství či výstavba zázemí pro volný čas jsou nejčastějšími náměty projektů měst a obcí, na které se zároveň dosud vyčerpalo i nejvíce prostředků z regionálních operačních programů (ROP).

Podoba financování podpořených projektů se však mění, a to v souvislosti s úsporami ve státním rozpočtu. Vloni v srpnu vláda nejprve rozhodla, že zruší spolufinancování projektů podpořených z ROPů. (Evropské fondy financují nejvíce 85 % nákladů, zbytek musí doplatit státní a veřejné rozpočty.) Po protestech Asociace krajů ČR (AK ČR) a vyjednávání Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) se v září vláda usnesla, že státní příspěvek dostanou všechny projekty měst, obcí a neziskového sektoru schválené k 22. září 2010, kromě krajských (Usnesení č. 675/2010). Po dalších jednáních MMR s Ministerstvem financí a regionálními radami, které řídí ROPy, rozhodla vláda 19. ledna 2011, že stát dofinancuje i schválené projekty krajů, aby podle evropských pravidel nedošlo k diskriminaci a nebylo ohroženo celkové čerpání z evropských fondů.

PŘÍPRAVY NA NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ

Evropská komise zveřejnila loni v listopadu tzv. Pátou kohezní zprávu o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, kterou představila jako jeden z hlavních podkladů pro další fázi debat o budoucnosti kohezní politiky (politiky soudržnosti) po roce 2013. Připomeňme, že kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období 2007-2013 druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7 % z celkového rozpočtu EU). Jejím obecným cílem je snižovat rozdíly mezi úrovní rozvoje různých regionů a posilovat hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Kolem závěrů Páté kohezní zprávy se v ČR rozvinula diskuse, kterou řídí MMR jako koordinátor kohezní politiky u nás.

Přípravy na čerpání evropských dotací v období 2014-2020 představil ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský už v září 2010 s tím, že budou rozděleny do dvou fází. V první fázi proběhne jednání s nezávislými experty, zaměstnavateli, politiky a představiteli státní správy a samosprávy. Jednat se bude o obsahu a cílech budoucí kohezní politiky. Druhá fáze bude zaměřena na konkrétní podobu a počet programů, pomocí kterých se budou dotace čerpat. Cílem v novém dotačním období bude snížení počtu operačních programů a srozumitelnost pravidel pro žadatele o dotace.

DISKUSE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POD TAKTOVKOU MMR

MMR založilo loni na podzim expertní poradní skupinu (EPOS) složenou převážně z osobností ekonomického a politického života. V rámci skupiny bude konzultována příprava pozic pro vyjednávání na úrovni EU tak, aby ČR získala pro období po roce 2013 dostatek prostředků na svůj hospodářský, sociální a územní rozvoj, včetně podpory konkurenceschopnosti. Skupina bude zároveň využívána pro konzultaci otázek nastavení systému čerpání.

Členy EPOS jsou např. europoslanec a předseda Svazu měst a obcí (SMO) ČR Ing. Oldřich Vlasák nebo hejtman Pardubického kraje a bývalý ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek. Skupině předsedá Ing. Daniel Braun, první náměstek ministra pro místní rozvoj.

»Na národní úrovni je základním úkolem určit si priority. To je věc celonárodní a proto vedeme partnerský dialog s kraji, městy, nezávislými experty, zaměstnavateli, odbory, akademiky. Diskuse o tom, jakými nástroji - neboli programy - budeme jednotlivé potřeby řešit, bude následovat ve druhé polovině tohoto roku,« vysvětlil Ing. Daniel Braun.

Příkladem průběžné partnerské spolupráce je např. debata se zástupci všech krajů v rámci samostatné - tzv. meziregionální - pracovní skupiny, která vznikla už před rokem právě s cílem diskutovat všechny koncepční otázky spojené s přípravou nového programového období s regionálními experty. K těmto jednáním jsou vždy přizváni také zástupci SMO ČR a Sdružení místních samospráv (SMS) ČR.

Kromě této pracovní skupiny jsou podle vyjádření Ing. Daniela Brauna zástupci AK ČR, zástupci regionálních rad regionů soudržnosti i měst a obcí zapojeni do všech dalších pracovních a konzultačních skupin, kde se diskutují nejrůznější strategické i operativní otázky. Jde např. o Pracovní skupinu Řídícího a koordinačního výboru pro budoucnost kohezní politiky EU, nebo Pracovní skupinu Národního orgánu pro koordinaci.

STARTOVNÍM VÝSTŘELEM JE NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO FINANCOVÁNÍ EU

MMR zpracovalo vloni v listopadu základní východiska a následně předběžný návrh pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky po roce 2013. Na základě probíhající konzultace se všemi partnery plánuje předložit řádnou rámcovou pozici na vládu do konce ledna. Rámcová pozice má zároveň sloužit jako mandát pro českou delegaci na Kohezním fóru v Bruselu ve dnech 31. ledna až 1. února 2011.

Na této akci vyvrcholí veřejné konzultace k Páté kohezní zprávě, základní představě Evropské komise o reformované kohezní politice. Evropská komise následně zhruba v polovině letošního roku předloží návrh příštího střednědobého finančního rámce EU a legislativní návrhy k jednotlivým kapitolám budoucího rozpočtu EU, včetně kohezní politiky.

STANOVISKA ASOCIACE KRAJŮ ČR

Kraje vyjádřily své stanovisko k Páté kohezní zprávě počátkem ledna. »Je zásadní, aby politika soudržnosti uplatňovaná po roce 2013 respektovala různou úroveň rozvoje jednotlivých regionů v České republice. Každý region by měl mít možnost určit si investiční priority, které podpoří jeho konkurenceschopnost a budou odpovídat jeho konkrétním podmínkám,« vyjádřil se za AK ČR její první místopředseda a hlavní vyjednávač Mgr. Radko Martínek. »Je také zřejmé, že se regionální operační programy osvědčily a čerpají evropské dotace rychle a efektivně. V tom chceme pokračovat,« vyzdvihl Mgr. Radko Martínek.

Kraje budou vést diskusi nadále tak, aby mohly na začátku letošního roku představit svoji ucelenou a jednotnou pozici k navrhovaným opatřením i otázkám Evropské komise týkajícím se budoucí politiky soudržnosti.

NÁZORY SVAZU MĚST A OBCÍ ČR

SMO ČR se do debaty ohledně budoucího financování regionálního rozvoje zapojil na evropské úrovni přímo (reaguje na otevřené konzultace orgánů EU) i zprostředkovaně přes Radu evropských obcí a regionů (CEMR), která sdružuje asociace místních a regionálních samospráv členských a přistupujících států EU. Předseda Svazu Ing. Oldřich Vlasák se tématem budoucí politiky soudržnosti zabývá jako poslanec Evropského parlamentu, kde je také členem Výboru pro regionální rozvoj.

Na národní úrovni má Svaz zastoupení v řadě pracovních skupin, kde uplatňuje své připomínky k předkládaným návrhům pozičních materiálů i k celkové debatě o prioritách ohledně čerpání evropských prostředků po roce 2013. Dále má své zástupce v expertních skupinách na Úřadu vlády, které připravují a sledují plnění Národního programu reforem a rovněž v Řídícím výboru krajů k budoucnosti politiky soudržnosti.

»Výchozím podkladem pro uplatňování připomínek jsou zpracované analýzy potřeb obcí a měst,« sdělil Oldřich Vlasák. »Ty ukazují jednak na přetrvávající potřebu financovat z evropských peněz základní infrastrukturu v obcích jako předpoklad zajištění služeb pro občany, ale i na problematická místa v současném nastavení administrace projektů.«

Výstupy zmíněných analýz, ale i podněty získané přímo od měst a obcí v rámci své činnosti (např. jednání komisí a pracovních skupin) Svaz uplatnil při přípravě vlastních stanovisek k budoucímu čerpání prostředků z fondů EU. Kromě budoucí politiky soudržnosti jde také o Společnou zemědělskou politiku (část rozvoje venkova). »Obě pozice umožní Svazu prosazovat zájmy obcí a měst z hlediska využití prostředků a nastavení podmínek čerpání na všech úrovních veřejné správy v ČR i na mezinárodní úrovni vůči institucím EU,« informovala Mgr. Ingrid Štegmannová, vedoucí oddělení vnějších vztahů.

Do budoucna využije SMO ČR k přípravě stanovisek diskuse v rámci své organizační struktury se zástupci obcí a měst i v průběhu akcí, které bude v letošním roce pořádat, tzn. krajská setkání, kongres starostů, sněm, případně finanční konference.

STANOVISKA SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR

SMS ČR zastupuje přes jeden tisíc obcí a měst z celé ČR a od roku 2008 je povinným připomínkovým místem pro legislativní návrhy, mj. i z MMR. »Současné programové období znamenalo pro naše členy výrazný zdroj zkušeností - rozhodně ne vždy pozitivních,« komentoval tajemník Sdružení Mgr. Tomáš Chmela.

Toto stanovisko vyjádřil předseda Sdružení Ing. Josef Bartoněk také na lednovém setkání s ministrem Jankovským: »Systém čerpání prostředků ze strukturálních fondů není z pohledu obcí a měst dobře nastaven. K zásadním nedostatkům patří složitá struktura 26 operačních programů a vysoká administrativní náročnost.« SMS ČR proto bude v následujícím programovém období požadovat radikální reformu modelu čerpání evropských prostředků do regionů.

Do příprav nového programového období se zástupci SMS ČR zapojili nejen prostřednictvím neformální diskuse svých členů, ale např. účastí na zasedání již zmíněné meziregionální poradní skupiny MMR.

V únoru 2011 proběhne »ideová konference« předsednictva, členů pracovní skupiny pro dotace a regionální rozvoj a dalších zájemců z řad obcí, na níž Sdružení stanoví své priority pro jednání o budoucnosti politiky soudržnosti.

 

Dotace již proplacené z ROPů za období 2007-2010

Jihovýchod: přes 8 mld. korun

Jihozápad: téměř 5 mld. korun

Moravskoslezsko: přes 4 mld. korun

Severovýchod: téměř 7 mld. korun

Severozápad: přes 6,5 mld. korun

Střední Čechy: přes 4 mld. korun

Střední Morava: přes 6 mld. korun

ZDROJ: ÚŘADY REGIONÁLNÍCH RAD

 

Je zásadní, aby politika soudržnosti uplatňovaná po roce 2013 respektovala různou úroveň rozvoje jednotlivých regionů v České republice. Každý region by měl mít možnost určit si investiční priority, které podpoří jeho konkurenceschopnost.

 

Záběr ze slavnostního otevření tělocvičny na ZŠ Sady v Havlíčkově Brodě, která prošla rekonstrukcí díky dotacím z ROP Jihovýchod.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV

Ing. Oldřich Vlasák zdůrazňuje, že důležitým zdrojem informací pro jednání, jsou zpracované analýzy potřeb měst a obcí.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down