Dodržování etického kodexu zlepší služby úřadů

Na úřadech věnujeme velkou pozornost regulaci chování a jednání pracovníků, a to nejen prostřednictvím práva a řízení lidských zdrojů. Nesmíme zapomenout na etiku. Ve Studénce zaměstnanci dodržují etický kodex úřadu.

Pracovníci úřadů pracují ve veřejném zájmu, s důležitými informacemi, s dispozicemi k nakládání s veřejnými financemi a majetkem. Oproti běžnému výrobnímu sektoru nelze na úřady a na jejich pracovníky aplikovat klasické kontrolní a hodnoticí mechanismy, postupy a opatření. A proto jsou na pracovníky kladeny požadavky na loajalitu, morálku, empatii, na schopnost profesionálně komunikovat s klienty a na etické cítění.

ETICKÝ KODEX NAŠI KLIENTI ZNAJÍ

V našem úřadu usilujeme o moderní prezentaci úředníků. V popředí našeho zájmu je lidský faktor, oblast řízení lidských zdrojů i trvalá a cílená podpora etického chování všech pracovníků. Tuto vizi si promítáme do celého systému řízení. Uvědomujeme si, že naši zaměstnanci jsou významným prvkem v celém systému úřadu, a proto podporujeme jejich spoluodpovědnost za výsledky práce, jakož i jejich tvůrčí činnost.

Náš úřad má již několik let vypracován etický kodex, který je veřejně přístupný všem pracovníkům i veřejnosti. Klienti městského úřadu mohou při jednání s konkrétním pracovníkem úřadu sledovat, zda zaměstnanec jedná ve smyslu požadavku stanoveného kodexem, což přináší praktickou výhodu pro obě strany. Klienti úřadu mohou podávat své připomínky v případě porušení kodexu, chceme mít zpětnou vazbu a chceme připomínky řešit. Pracovníci zase vědí, jaká pravidla chování a jednání jsou od nich očekávána. Dodržováním principů stanovených v kodexu usilujeme o prohlubování vztahů k veřejnosti. Zpětnou vazbu také získáváme pomocí anket, dotazníkových šetření apod. V letošním roce jsme rovněž realizovali prostřednictvím externí firmy šetření Mystery client a i touto formou jsme ověřovali spokojenost veřejnosti s našimi službami. Další formou ověřování spokojenosti klientů je aplikace »Dobrý úřad«. I tato nám slouží k získání zpětné vazby o jednání pracovníků úřadu s našimi klienty. Je nezbytné, aby zvláště všichni naši vedoucí pracovníci byli stále osobním příkladem svým podřízeným nebo kolegům.

VLÍDNÉ PRACOVNÍ KLIMA CÍTÍ I KLIENTI ÚŘADU

Víme, že práce na úřadu, pokud je vykonávána kvalitně, je náročnou službou veřejnosti, a proto věnujeme i náležitou pozornost péči o naše pracovníky. Samozřejmostí jsou stravovací kupony, pořádáme různé společenské a ozdravné akce, večírek s hudbou a tancem atd. Pracovníkům nabízíme bezplatné využívání služeb a prostředků, které slouží k odstranění negativních vlivů pracovního prostředí. Samozřejmostí je každoroční slavnostní setkání všech pracovníků u »předvánoční večeře« k ukončení pracovního roku s kulturním programem a dárkem.

Za důležitou považujeme dobrou interní organizační politiku vedoucí k lepší podpoře hodnot a cílů našeho úřadu, neboť toto vnímáme jako důležitý faktor k uplatňování efektivní komunikace jak uvnitř úřadu, tak i směrem k našim klientům. Uvědomujeme si rovněž význam kvalitní vnitrofiremní kultury a vlídného pracovního klimatu, které sehrávají roli i v tom, jak se u nás naši klienti cítí.

JIŘÍ MOSKALA

tajemník Městského úřadu Studénka

Etický kodex zaměstnanců města Studénky

Výkon veřejné správy považujeme za službu občanům.

Dbáme o dobré jméno a pověst úřadu a usilujeme o důvěru veřejnosti.

Své úkoly a povinnosti plníme s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě s právními předpisy ČR a vnitřními předpisy úřadu.

Při plnění pracovních povinností respektujeme princip nadstranického jednání.

Nezúčastňujeme se žádné činnosti, která se neslučuje s výkonem naší práce. Dbáme o to, aby naše jednání, politické nebo veřejné aktivity nenarušily důvěru občanů v naši schopnost nestranně vykonávat své pracovní povinnosti.

Své odborné znalosti si průběžně prohlubujeme studiem i samostudiem.

Vzájemně se respektujeme, vytváříme atmosféru spolupráce, jsme k sobě navzájem vstřícní, korektní, kultivovaní v jednání (kolegiální).

Uplatňujeme všechna opatření k zajištění ochrany všech osobních dat a jiných informací, se kterými přijdeme do styku při výkonu práce.

Za svou práci nevyžadujeme ani nepřijímáme dary, úsluhy, laskavosti či jiná zvýhodnění.

Nepřipustíme, aby došlo ke střetu našeho soukromého zájmu s naším postavením.

Nezneužíváme výhod vyplývajících z našeho pracovního zařazení ani informací získaných při výkonu zaměstnání pro svůj soukromý zájem.

Přístupem k veřejnosti a spolupracovníkům přispíváme k dobrému obrazu úřadu u veřejnosti.

Zdroj: http://www.mesto-studenka.cz/mestsky-urad)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *